ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МАШХУР ЖУСИПА КОПЕЕВА

1858 г.

Отец поэта Копей (Көпжасар) переезжает на постоянное место жительства в предгорья Кызылтау, в местечко Ашамай тас (совр. Найзатас).

1858 г.

В год Овцы по восточному летоисчеслению, в месяц «ережеп» (арабское название месяца), в пятницу рождается мальчик, которого назвали Адам Жусипом, позднее он стал известен как Машхур Жусип.

1861 г.

Когда Машхур Жусипу исполнилось 3 года в предгорьях Кызылтау случился массовый джут (зимняя бескормица). Семья поэта была вынуждена переехать в поселок Баянаул.

1861-1865 г.

Отец поэта планирует перестроить дом, выкупленный у Захара Гришкова, расположив поближе к мечети. Семья Копеева до окончания строительства обосновывается в местечке Кызылагаш. Позже он не раз обращался в поэтических строках к этим далеким годам своей жизни.

1863 г.

В возрасте 5 лет Машхур Жусип начинает брать уроки у муллы Нажмиддина

1864-1865 г.

В 6 лет он начинает брать уроки у Дуржанбай муллы и Бибы мугалим. Уже в Кызылтау, в течение зимы он посещает занятия, проводимые Тортулы халфе.

1866 г.

Он становится учеником медресе Камараддина хазрета.

1866-1867 г.

На одном из праздников он удостаивается чести называться Машхуром, восхитив своими знаниями, ораторским талантом крупнейшего и влиятельного политического и общественного деятеля степи того времени Мусу Чорманова.

1866-1872 гг.

Машхур Жусип становится духовным воспитанником высокообразованнейшего Камараддина хазрета, посетив вместе с ним несколько волостей огромного региона, узнавая все стороны жизни степного края.

1873 г.

В этом году, в 15-летнем возрасте Машхур Жусип впервые отправляется в города Ташкент, Туркестан. В Бухаре он посещает лекции в медресе «Коклан».

1874-1876 гг.

Годы учительствования в ауле Акимбек бая.

1877-1887 г.

Десять лет он путешествует по всей Сары-Арке, знакомясь и собирая неизвестные образцы устного народного творчества.

1881 г.

Происходит встреча с академиком Радловым В.В.

1887 г.

В 29-ем возрасте он посещает города Туркестан, Бухара, Ташкент, Самарканд.

1889-1890 гг.

Начинает сотрудничать с газетой «Степные ведомости».

1891 г.

Посещает города Казань. Омск, Томск, Семей.

1895 г., 1907г.

Путешествует по Средней Азии.

1902 г.

Ведет переписку с Абаем.

1905-1907 гг.

Высказывает открыто свое отрицательное отношение к «Новому порядку», разработанному российскими чиновниками, требует внесения серьезных коррективов в документ.

1907 г.

Пишет поэмы «Қанды жексенбі» («Кровавое воскресенье») и «Манифест». Обращается к депутатам Российской думы с идеей объединения мусульманских народов.

1907 г.

Несколько образцов рукописей поэт объединяет в одну тему «Сарыарқаның кімдікі екендікі» и издает в г.Казань. Жандармерия г. Казани возбуждает дело и привлекает к суду Копеева.

1907 - 1916 гг.

В годы «черной реакции» поэт временно прекращает свою политическую деятельность, полностью отдавшись литературной деятельности.

1911-1914 гг.

Годы активного сотрудничества с газетой «Айқап».

1917-1923 гг.

Будучи очевидцем и «белого», и «красного» террора, он не принимает многое из декретных программ Советской власти, по сути став по отношению к ней в оппозицию.

1921 г.

Погиб Амен - средний сын Машхур Жусипа. Смерть любимого сына потрясает поэта.

1922 г.

Гражданская война меняет планы и взгляды М.Ж. Копеева.

1929-1931 гг.

Он становится свидетелем массового голода, унесшего жизни миллионов казахов. Гнев и бессилие отравляют последние годы жизни поэта.

1931 г.

17 ноября 1931 года в местечке «Ескельды» уходит из жизни Машхур Жусип Копеев – поэт, ученый, великий сын и духовный лидер казахской степи.


Алланың қаһарынан рахматы көп,
Күн бұрын таусылмайық біз уайым жеп.
Жалғанды қызықпенен өткізейік,
Құрайық әрбір түрлі әңгіме кеп.

Біз үшін жаратыпты бұ жалғанды,
Демейді онша жақсы құр қалғанды.
Жаратқан пендесіне тәңірім қорған,
Қылып өт, бозбалалар, ойға алғанды.


Өнерге өзіңді-өзің ерте баулы,
Жастықтың бір күн көшіп кетер ауылы!
Қауіп-қатерсіз, қайғысыз болам десең,
Араз боп еш адаммен болма даулы!
«Қалмасын жерде - десең – айтқан сөзің»,
Өзіңнің өз бойында болсын көзің
«Сөзіммен халқым амал қылсың!» - десең
Амал қыл өз сөзіңмен әуел өзің!


Әр істі ойлау керек әуел бастан,
Не пайда өнері жоқ жігіт жастан.
Мәз болма мұнарланып көрінгенге,
Кісі жер жемісі жоқ тау мен тастан.

Дос қой деп ішкі сырын түгел айтып,
Опық жеп жүрген жан көп аңдамастан.
Бір өрттен қалмайтұғын қалың қаудай,
Баянсыз бақ-дәулетке болма мастан


Нәпсінің кім құтылар хайласынан,
Залалы асып кетер пайдасынан.
«Білімді, зерек адам болам!» - десең,
Қара өзінді басқаның айнасынан!

Егер де ісі жақсы, болса ұнамды,
Талап қып зор жаһатпен бас қадамды!
Айна қыл өзінді – өзің түзетуге –
Бұл жүрген жақсы-жаман көп адамды.


Ғибрат ал-атқан таң мен батқан күннен,
Шықпассын, адам болсаң, айтқан жөннен.
Басыңа қайғы келсе, қапа болма,
Тарылып, назаланып шықпа діннен!

Болмайды: түн – күндізсіз, күндіз – түнсіз,
«Ай кірсіз, - деген сөз бар – Құдай мінсіз!»
Шаттық пенен қапалық кезек нәрсе,
Бірінен соң – бірі бар – артық – кемсіз!


Болдық малай қарынға бір парамыз,
Жан пайдасын білмеген – жүзқарамыз!
Он шынжырмен бір итті байлай алмай,
Өмір бойы әуре боп біз барамыз!

Таң атса, жатамысың ұйықтап бақытым,
Менің де таянған-ды жүрер уақытым!
Қолымда – аттанарда – жоқ нәрсені,
Барғанда Тәңірі алдына қайдан таптым?!


Өтірік өрттей лаулап жанып жатыр,
Ессіз жұрт көбелектей барып жатыр!
Бірін – торғай, біреуін бөдене ғып,
Өзімен-өзін жаулап алып жатыр.

Сеңгір-сеңгір таулар бар, бұлағы жоқ,
Қопалы көл-жекен мен құрағы жоқ.
Өңшең «үрген қарынға» душар болдық:
Зарлап тұрсаң, еститін құлағы жоқ!г. Павлодар, Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова, Центр информатизации образования
Авторские права © 2011 сайт М-Ж.Көпейұлы