Библиографиялық көрсеткіш

Абилев Д. Машхур Жусуп Копеев : [О жизненном пути каз. поэта и публициста] : Пер. с каз. // Простор – 1985. – № 1. – 163–165 с.

Абилев Д. Машхур Жусуп Копеев: [О жизненном пути каз. поэта и публициста]: Пер. с. каз. / Д. Абилев // Простор. – 1985. – № 1. – С. 163-165.

Абилев Д. Снова об исторических памятниках / Д. Абилев // Казах адебиети. – 1956. 16 марта. № 11. С. 2.

Абусеитова М. Х. Абулгази в трудах М. Ж. Копеева. Институт востоковедения им. Р. Б. Суйлеменова, г. Алматы, 192 с. / Мәшһүр тағылымы: жинақ. – Павлодар : Кереку, 2008. – 2 бөлімінен – 256 б.

Абусеитова М. Х. Абулгази в трудах М-Ж. Копеева / М. Х. Абусеитова // Материалы международной научно-практической конференции «V чтения Машхур Жусипа», – Павлодар, 2006. – С. 5.

Абусеитова М. Х. Казахстан и Центральная Азия в XV-XVII вв: история, политика, дипломатия / М. Х. Абусеитова.– Алматы: Дайк-Пресс, 1998. – С. 268.

Абусейтова М. Х. Абулгази в трудах Машхур Жусупа Копеева / М. Х. Абусейтова // Олкетану. – 2006. – № 2. – С. 6.

Адырбекұлы К. Бұдан 100 жыл бұрын да үш жүздің өкілдері Түркістанда бас қосып, келелі мәселелер шешкенін білеміз бе? / К. Адырбек // Түркістан. – 2002. – 7 қараша. – № 45. – Б.7.

Азизбаева Б. Казахские народные романтические дастаны /Б. Азизбаева. – Алма-Ата: Ғылым, 1990.

Азизбаева Б. У. Персидская повесть в казахской степи /Б. У. Азизбаева // Известия НАН РК. Серия филологии. – 1994. – № 2. – С. 26-28.

Аймауытов Ж. Әменнің қазасына көңіл айтуы туралы /Ж. Аймауытов // Ақ жол. – 1921. – 26-маусым. – № 71.

Ақтаев С. Науан хазірет кім? / С. Ақтаев // Ақиқат. – 1994. – № 9. – Б. 24.

Ақышев З. ¤тініш хат туралы пікірі: М-Ж. Көпеев 100 жылдығына / З. Ақышев. – 1991. – № 2.

Ақышев З. Деректер: М-Көпеев туғанына 125 жыл / З. Ақышев // Қазақстан мұғалімі. – 1983. – 16 қыркүйек. – № 38. – 4 б.

Ақышев З. Әмен ақынның 1920 жылдары Коммунистік партияға мүше болып, мемлекеттік жұмыстарға қатысуы / З. Ақышев // Қазақстан мұғалімі. – 1983. – 16 қыркүйек.

Ақышев З. Естен кетпес кезеңдер / З. Ақышев // Қазақстан мектебі. – 1977. – № 11. – 52-57 б.

Ақышев З. Жүсіпбек және Мәшһүр-Жүсіп / З. Ақышев // Біздің Отан. – 1989. – № 8. – 3 б.

Ақышев З. Жүсіпбек және оның Қартқожасы / З. Ақышев // Жұлдыз. – 1990. – № 8. – 186-187 б.

Ақышев З. Қолдағы мұраны қолға алса... / З. Ақышев // Қазақ әдебиеті. – 1986. – 15 тамыз. – № 33. – 15 б.

Ақышев З. Мәшһүр Жүсіп һәм Жүсіпбек / З. Ақышев // Дауа. – 1991. – қазан. – № 10.

Ақышев З. Мәшһүр-Жүсіп пен Жүсіпбек Аймауытовтың хаттары / З. Ақышев // Біздің отан. – № 2. – 1989. – 4 б.

Алдабергенов Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы публицистика / Қ. Алдабергенов // Сарыарқа самалы. – 2003. – 4 қараша. – 4–5 б.

Алпыбес М. А. Интерпретация казахской истории в шежире Машхур Жусипа Копеева / М. А. Алпыбес // Материалы республиканской научно-практической конференции «III Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2003. – С. 70.

Алтаев Ж. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің фотосуреті / Ж. Алтаев // Сарыарқа самалы. – 1996. – 6 ақпан. – № 15. – Б. 3.

Алтыбаева С. М. Гуманистическое наследие М–Ж. Копеева и проблемы духовно–нравственного возрождения в новейшей казахской прозе // Матер. межд. научно-практической конференции «Дала кемеңгері Мәшһүр-Жүсіп: - Адамзаттың ұлы ғұламасы», г. Павлодар, 2008 г. – Т. 3 / ПГУ им. С. Торайгырова; [под общ. ред. д. э. н., проф, Е. Арына]. Павлодар, 2008. – С. 233–241. – (Сер. «Молодые ученые»).

Алтыбасаров К. К. Религиозные взгляды в творчествах Машхур Жусипа «И. В. Гете» / К. К. Алтыбасаров // Материалы республиканской научно-практической конференции «III Чтение Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2003. – С. 35-39.

Алтыбасарова К. К. К вопросу о религии в творчествах Жусипа М., Гете И., Данте А. / К. К. Алтыбасарова. // Материалы международной научно-практической конференции. «II чтения Машхур Жусипа» Павлодар, 2001. – 1-3 ноябрь. С. 120.

Алтыбасарова К. К. Современный подход к творчеству М. Жусупа и И. В. Гете / К. К Алтыбасарова // Материалы международной научно-практической конференции «V чтения Машхур Жусипа» – Павлодар, 2006. – С. 78.

Алтыбасарова К. Педагогические взгляды Машхур Жусипа и Гете / К. Алтыбасарова // Қазақстан мектебi. – 2004. – № 11. – С. 28-30.

Аманжолова М. Б. Жақсы ата жаман балаға қырық жыл азық «Ұлттық құндылық: өткенді ұлықтау, әлемдік өркениет» атты республикалық ғылыми конференция материалдары. Павлодар қ. 2009 ж., 2 томдық. Т. 2 / С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 83 б. – («Тарих және тарихи мұраларымыз»).

Аманова, Г. К. Творчество М–Ж. Копеева в факторе культуры чтения молодежи / Г. К. Аманова // «VІІІ Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференция материалдары = Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «VIII Сатпаевские чтения», г. Павлодар, 2008 г. – Т. 16 / ПГУ им. С. Торайгырова. – С. 83–87. – (Сер. «Молодые ученые»).

Арғынбаев Х. Мәшһүр-Жүсіптің екі батасы / Х. Арғынбаев // Ана тілі. – 1992. – 30 шілде. – № 30. – 8 б.

Артықбаев Ж. Мәшһүрге арналған мәнді дастан /Ж. Артықбаев // Сарыарқа самалы. – 2005. – 18 қазан. – № 118 (13863). – Б. 8.

Артықбаев Ж. О. XVIII-XX ғ.б. тарих туралы қазақ деректері: Қазақстан тарихы (Көне заманнан бүгінгі дейін) / Ж. О. Артықбаев. – Алматы: Атамұры. – 2000. – 768 б.(66-83 б.)

Артыкбаев Ж. О. Восток в исторических записях Машхур Жусипа Копеева / Ж. О. Артыкбаев // Материалы республиканской научно-практической конференции «IV Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. Павлодар, 2004. – Т. 2. С. 8.

Артыкбаев Ж. О. Восток в исторических записях М–Ж. Копеева. ПГУ им. С. Торайгырова, г. Павлодар, 225 с. // Мәшһүр тағылымы: жинақ – Павлодар : Кереку, 2008. – 2 бөлімінен – 256 б.

Артыкбаев Ж. О. Значение исторического наследия Машхур Жусупа Копеева в контексте изучения проблем казахского шежире / Ж. О. Артыкбаев // Материалы международной научно-практической конференции «V чтения Машхур Жусипа» – Павлодар, 2006. – С. 38.

Артыкбаев Ж. О. Значение исторического наследия Машхур Жусупа Копеева в контексте изучения проблем казахского шежире / Ж. О. Артыкбаев // Олкетану. – 2006. – № 2. – С. 11.

Артыкбаев Ж. О. Историческое наследие Машхур Жусуп Копеева: учебное пособие / Ж. О. Артыкбаев. – Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2004. – 216 с.

Артықбаев Ж. О. Қазақ тарихы: оқулық-хрестоматия /Ж. О. Артықбаев. – Астана: Фолиант. – 2000. – 260 б. (250).

Артықбаев Ж. О. Қазақ этнографиясы: Этнос және қоғам ХVІІІ ғ. / Ж. О. Артықбаев. – Қарағанды. – 1995. – 267 б.

Артықбаев Ж. О. Қазақстан тарихы: Оқулық – хрестоматия / Ж. О. Артықбаев. – Астана: Фолиант, 2003. – Б. 14-15.

Артыкбаев Ж. О. М-Ж. Копеев об истории и ее принципах / Ж.О. Артыкбаев // Олкетану. – 2003. – № 4. – С. 6.

Артықбаев С. Фельетоны / С. Артықбаев // Дала уалаяты. – 1890. – 29 маусым. – № 26.

Артықпаев Ж. Қазақстан тарихы: көне заманнан бүгінгіге дейін / Ж. О. Артықбаев. - Алматы: Атамұра. – 2000. – 5-т. – Т-3. – 11, 63-69, 71-74, 82, 138, 146, 247, 541, 699-701, 704, 714 б.

Арын Е. Даланың дархан даласы: [М. Ж. Көпеев туралы] / Е. Арын // Сарыарқа самалы. – 2003. – 7 маусым. – 5 б.

Арын Е. Қазақтар : көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық / Е. Арын. – Алматы: Қазақстан даму институты. – 9 том: библиография. – 1998. – Б. 356-357.

Арын Е. Қазақтар: көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық / Е. Арын. – Алматы: Қазақстан даму институты. – 2 том: тарихи тұлғалар. – 1998. – Б. 130-132, 397-399.

Арын Е. Қазақтар: көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық / Е. Арын. –Алматы: Қазақстан даму институты. – 3 том: шежіре. – 1998. – Б. 8-32, 176-200.

Арын Е. М., Нухулы А. Мыслитель великой степи / Е. М. Арын, А. Нухулы // Звезда Прииртышья. – 2003. – 29 июля. – С. 4.

Арын Е., Нухұлы А. Киелі жердің дарынды перзенттері /Е. Арын, А. Нухұлы // Сарыарқа самалы. – 2002. – 1 наурыз. – № 17 (13358). – Б. 16.

Арынов Т. Боздағым: қазақтың жоқтау жырлары / Т. Арынов. – Алматы: Жазушы. – 1990. – Б. 80-91.

Арыстанов Ж. Комсомол шежіресі осылай басталады /Ж. Арыстанов // Социолистік Қазақстан. – 1958. – 17 август.

Асенова Н. С. Мәшһүр – Жүсіп Көпеевтің педагогикалық мұрасындағы отбасы тәрбиесі мәселелері / Н. С. Асенова // «III Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты республикалық ҒПК материалдары.– Павлодар. – 2003. – 331-334. «Алаштың» тартуы – Мәшһүр-Жүсіп! // Қазақ әдебиеті, 24-30 қазан, № 42 (2828), 2003. 2 б.

Асенова Н. С. Мәшһүр – Жүсіп шығармашылығындағы діни – адамгершілік тәрбие / Н. С. Асенова // Павлодар облысында жоғары білімді мұғалім кадрларын даярлаудың 40-жылдығына арналған «Қазақстан республикасында педагогикалық білімді дамытудың өзекті мәселелері» атты республикалық ҒТК материалдары. – Павлодар. – 2002. – Б. 179-182.

Асенова Н. С. Мәшһүр –Жүсіп Көпеев әйелдің отбасындағы ролі туралы / Н. С. Асенова // «Қазақ қызы: өткені, бүгіні, ертеңі» атты халықаралық ҒПК материалдары. – Алматы.– 2003. – 1 т. – 291-294.

Асенова Н. С. Мәшһүр Жүсіп Көпеев және педагогиканың қазіргі кезеңдегі мәселелері / Н. С. Асенова // Гумилев ат. ЕМУ Хабаршысы. – Астана. – 2006. – № 3. – Б. 217-219.

Асенова Н. С. Мәшһүр –Жүсіп Көпеевтің педагогикалық мұрасындағы рухани құндылыққа бағдар / Н. С. Асенова // Абай атындағы Алматы Университеті. – Хабаршы. – Алматы. – 2004.– № 1 (5). – Б. 47-78.

Асенова Н. С. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің педагогикалық тұжырымдамасындағы тәрбие мақсаты мен мазмұны жөнінде / Н. С. Асенова // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты республикалық ҒПК материалдары. – Павлодар. – 2006. – 3 т. – Б. 3-8.

Асенова Н. С. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің педагогикалық тұжырымдамасындағы рухани -адамгершілік тәрбие және оны іске асырудағы мұғалімнің ролі / Н. С. Асенова // Қазақстан педагогикалық хабаршысы ПМПИ. – Павлодар. – 2006. – № 2-3. – Б. 85-90.

Асенова Н. С. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің педагогикалық тұжырымдамасындағы тәрбие әдістері / Н. С. Асенова // «12 жылдық білім беруге көшу шарттарында болашақ мұғалімді дайындау мәселелері» атты халықаралық ҒПК материалдары. – Алматы. – 2006. – Б. 77-79.

Асенова Н. С. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің рухани -адамгершілік тәрбие жөнінде тұжырымдамасы ұлт дамуының негізі іспетті / Н. С. Асенова // Гумилев ат. ЕМУ Хабаршысы. – Астана.– 2006. – № 1. – 304-307ж.

Асенова Н. С. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының педагогикалық мұрасындағы адамның өзін-өзі тануы жөнінде / Н. С. Асенова // С. Торайғыров ат. ПМУ Хабаршысы. – Павлодар. – 2006. – № 4.– Б. 24-30.

Асенова Н. С. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының педагогикалық мұрасындағы еңбек тәрбиесі мәселесі / Н. С. Асенова // Бастауыш мектеп. – Алматы. – 2006. – № 11. – Б. 36-38.

Асенова Н. С. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының педагогиялық идеялары: Педагогика ғылым. канд. автореф. дис.: 13.00.01 / Н. С. Асенова; Абай атындағы Қазақ Ұлттық ун-ті. – Алматы, 2007. – 28 б.

Асенова Н. С. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлының педагогикалық идеяларының өзегі - адамның рухани дамуы / Асенова Н. С. // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары. – Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (317-323 б.)

Асылбеков А. Таланттар өссе – ел мерейі / А. Асылбеков // Алматы ақшамы. – 1990. – 20 маусым. – № 142. – 3 б.

Асылдың сынығы тұлпардың тұяғы: Мәшһүр – Жүсіп Көпеевтің туғанына 145 жыл толуына орай // Сарыарқа самалы. – 2002. – 29 тамыз.- № 69 (13410). – Б. 7.

Ауыз әдебиетін әңгімелесек // Қазақ әдебиеті. – 1959. – 26 июнь. – № 26 (234). – 3- 4 б.

Ахличов Г. Г. Взаимосвязь этического и эстетического в творчестве Копеева, Торайгырова и Аймаутова / Г. Г. Ахличов «История философии» – Алма-Ата, 2003. – С. 30.

Ахметов Е. Келешекке – кемел біліммен / Ерлан Ахметов // Руханият. – 2007. – 1 қараша. – 1–8 б.

Ахметов Ж. Халықтар достығын аңсап өткен: М-Ж. Көпейұлы туралы кейбір әңгімелер / Ж. Ахметов // Жеңіс. – 1973. – 22 ақпан. – № 22. – 3 б.

Ахметов Ж. Ықылас әулие: М-Ж. Көпеевтің белігісіз әңгімесі / Ж. Ахметов // Қазақ әдебиеті. – 1968. – № 10. – 4 б.

Ахметова Г. Г. Истоки и содержание эстетических и этических взглядов в наследии Машхур Жусипа Копеева / Г. Г Ахметова // Материалы международной научно-практической конференции. «II чтения Машхур Жусипа». Павлодар, 2001. – 1-3 ноябрь. – С. 221. Муканова Л.Ж. Машхур Жусуп – философ / Л. Ж. Муканова // Материалы международной научно-практической конференции. «II чтения Машхур Жусипа». Павлодар, 2001. – 1-3 ноябрь. – С. 234.

Ахметова Г. Г. Проблема познания в религиозно-философских взглядов М-Ж. Копеева / Г. Г. Ахметова // Материалы республиканской научно-практической конференции «IV Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2004. – Т. 2. С. 18.

Ахметова Г. Г. Проблема человека в творчестве Ж. Аймаутова / Г. Г. Ахметова // «Шығыс және Батыс мәдениеттерінің тарихи, ғылыми, пәлсапалық мәні, олардың сабақтастығы» атты ҰҒА академигі, ф.ғ.д., профессор Ғ. Есімнің 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Материалы республиканской научно–практической конференции по философии «Историческое, научное, философское значение культур Востока и Запада, их преемственность», посвященной 60-летию академика НАН РК, д.ф.н., профессора Г. Есим / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2007. – С. 167–174.

Ахметова Г. К вопросу о счастье в этических взглядах казахских мыслителей начала XX века / Г. К. Ахметова // Поиск. Серия гуманитарных наук. – 2002. – № 1. – С. 232-237.

Ахметова Г. К вопросу о счастье в этических взглядах казахских мыслителей начала ХХ века (Ж. Аймаутов, М. Копеев, С. Торайгыров): [по Аймаутову, в возможности реализации человеком себя как личности; по мнению М–Ж. Копеева счастье и удача сопутствуют активным и добродетельным, по С. Торайгырову – возможность самореализации независимо от происхождения.] // Поиск – Ізденіс. – 2002. – № 1 – С. 211–215.

Аюпова Г., Тусупова А. Новый диссерт. сов. в Астане / Г.Аюпова, А. Тусупова // Наука каз. – 1998. – 1- 15 авг. – С. 2

Әбдірашұлы Р. Қазаққа Мәшһүр-Жүсіп аты мәлім Р. Әбдірашұлы // Отарқа – 1997. – 18 қазан. – № 42. – Б. 5.

Әбен Қ. Олжабай батыр (аңыз–әңгімелер): [М. Ж. Көпеев жазбаларынан] / Қайрат Әбен // Сарыарқа самалы. – 2007. – 17 наурыз. – 5 б.

Әбсадықов А. А. Абылай туралы аңыздар / А. А. Әбсадықов // ф.ғ.к., ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясының авторефераты / Ақмола. – 1998. – Б. 21.

Әбсадықов А. Абылай хан: аңыз және ақиқат / А. Әбсадықов // Қостанай. – 1999. – 117 б.

Әбсадықов А. Хан Абылай: тарихи шындық және халықтық таным (қазақ, орыс тілдерінде) / А. Әбсадықов. – Қостанай. – 2000. – 128 б.

Әбілев Д. Көкейде қалған кездесу / Д. Әбілев // Егеменді Қазақстан. – 1992. – 26 желтоқсан. – № 296-297. – 4б.

Әбілев Д. Мәшһүр-Жүсіп: естелік / Д. Әбілев // Жұлдыз. – 1992. – № 12. – 116-129 б.

Әбілев Д. Сұлтанмахмұт 3 т. Т. 1. / Д. Әбілев. – Алматы: Жазушы. – 1980. – 127-132 б.

Әбілев Д. Сұлтанмахмұт 3 т. Т. 2. / Д. Әбілев. – Алматы: Жазушы. – 1980. – 232-253 б.

Әбілев Д. Сұлтанмахмұт 3 т. Т. 3. / Д. Әбілев. – Алматы: Жазушы. – 1980. – 153-160 б.

Әбілев Д. Тағы да тарихи ескерткіштер туралы / Д. Әбілев // Қазақ әдебиеті, 1956. – 16 наурыз. – № 11. – 2 б.

Әбілев Д. Тағы да тарихи ескерткіштер туралы: [о М–Ж. Копееве] / Дихан Әбілев // Сарыарқа самалы. – 2006. – қыркүйек. – 15 б.

Әбілев Д. Хаттар: Төлеубай Шарапиевке жазылған хаттар «Мәшһүр Жүсіп мұрасының зерттелу жайы» / Д. Әбілев // Жұлдыз. – 1998. – 4 көкек. – № 4. – Б. 139.

Әбілев Д. Шежіре болған серігі / Д. Әбілев // Қазақ әдебиеті. – 1983. – 26 тамыз. – № 34. – 12-13 б.

Әбілқасымов Б. Алғашқы қазақ газеттерінің тілі / Әбілқасымов Б. – Алматы: Жазушы. – 1971. – 18-23 б.

Әбілқасымов Б. Бұдан жүз жыл бұрын / Б. Әбілқасымов // Қазақстан әдебиеті. – 1988. – 12 тамыз. – № 33. – 14 б.

Әбілқасымов Б. Уақыт. Әдебиет. Әдіс. / Б. Әбілқасымов // Қазақ әдебиеті. – 1974. – 15 февраль. – № 7 (1201). – 2 б.

Әбішев Ә., Әбілев Д. т. б. Рухани кемелдіктің бір кемелі / Ә. Әбішев, Д. Әбілев // Қазақ әдебиеті. – № 47. – 1986.

Әділханұлы А. Аманат хат / Әділханұлы А. // Сарыарқа самалы. – 1999. – 22 мамыр. – № 58. – Б. 6.

Әділханұлы А. Әкімбек Әлдебекұлы / А. Әділханұлы // Сарыарқа самалы. – 1993. – 7 қыркүйек. – № 105.

Әділханұлы А. Төрімізді анықтап, төрт құбыламызды түгендеп жүрміз бе? / Алпысбес Әділханұлы // Сарыарқа самалы. – 1997. – 28 қазан. – № 127 (12766). – Б. 4-5.

Әділханұлы А. Төрімізді анықтап, төрт құбыламызды түгендеп жүрміз бе? / А.Әділханұлы // Сарыарқа самалы. – 1998. – 28 қазан.

Әзібаева Б. Шеризат – Гүлшат / Әзібаева Б. – Алматы. – 2001. – Б. 98, 88-275.

Әлімбаев М. Ақыл мен нақыл // Егемен Қазақстан. – 1995. – 4 қаңтар – 4б.

Әлімжанов Ә. Табиғи арнаның тағылымы / Ә. Әлімжанов // Қазақстан әйелдері. – 1988. – № 4. – 19 б.

Әміржанұлы К. Көрнекті тұлға бабамыз / К. Әміржанұлы // Руханият. – 2004. – мамыр. – № 6-7 (34-35). – Б. 9.

Әсенова Н.С. Мәшһүр–Жүсіп Көпейұлының педагогикалық көзқарастары қалыптасуының алғы шарттары: [В статье с позиции сегодняшнего дня сделан анализ историческим, социальным событиям, повлиявшим зарождению педагогических идей Машхур–Жусупа Копейулы]. // Арнайы басылым Қазақстан педагогикалық хабаршысы. «Мәшһүр Жүсіп мұрасы: таным және тағылым» атты халықаралық ғылыми теориялық конференцияның материалдар жинағы. = Спецвыпуск Педагогический Вестник Казахстана сборник материалов международной научно-теоретической конференции «Наследие Машхур Жусупа: учение и воспитание», г. Павлодар, 2009. - № 2. – С. 220–224.

Әуезов М. Әдеби мұра және оны зерттеу / М. Әуезов. – Алматы, 1961. – 358 б.

Әуезов М. Әдебиет тарихы. / М. Әуезов. – Алматы: Ана тілі. – 1991. – 228 б. // Дауа. – Павлодар. – № 10. – қазан. – 1991.

Әуезов М. О. Шығыс жинағы 18 т. / М. О. Әуезов. – Алматы: Жазушы. – 1985. – 153 б.

Әуезов М. Уақыт және әдебиет / М. Әуезов; құраст.: Ы. Дүйсенбаев. – Алматы: Қаз мем. көр. әдеб. баспасы. – 1962. – 160-164 б.

Әуезов М. Шығармалар жинағы 15 т. / М. Әуезов. – Алматы: Жазушы. – 1984. – 233-234, 279 б.

Бабашов А. М. Көпеев М-Ж. және Нарманбает поэзиясың тақырыптық-идеялық үндестігі / А. М. Бабашов // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001.– 408 б. (3-10 б.)

Бадықов А. Орынсыз сөз қан қыздырады / А. Бадықов // Айқап. – 1912. – № 12. – 236-267 б.

Бадықов А. Орынсыз сөз қан қыздырады / А. Бадықов // Айқап. – 1912. – № 12. – Б. 236-267. / А. Бадықов; бас ред.:Р. Нұрғалиев. / Айқап: энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы. – 1995. – 368 б. (106, 326 б.)

Базарбаев М. Қазақ әдебиет тарихын зерттеудің кейбір мәселелері / М. Базарбаев // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1958. – № 10. – 31-39 б.

Байдилов Б. Мой Машхур / Б. Байдилов // Звезда Прииртышья. – 1998. – № 100. - 25 августа. – С. 6.

Байжанов С. Үкаша әулиенің қырық құлаш құдығы /С. Байжанов // Мыңнан бір мезет. – 1993. – қараша. – № 9. – 4-5 б.

Баймұратов Б. Мәшһүр-Жүсіп кесенесі салтанатпен ашылды / Б. Баймұратова // Сарыарқа самалы. – 2006. – 14 қараша. – № 132 (14025) – Б. 1.

Баймұратұлы Б. Алты алаштың ардағын ұлықтаған (Ескелдіде Мәшһүр-Жүсіп кесенесі бой көтерді) / Б. Баймұратова // Сарыарқа самалы. – 2006. – 16 қараша. – № 133 (14026). – Б. 4-5.

Баймұратұлы Б. Жаңа мешіт осылай салынған еді // Сарыарқа самалы. – 2001. – 21 қыркүйек. – 2 б.

Баймұратұлы Б. Құдай үйі қарызбен салынған ба? /Б. Баймұратұлы // Сарыарқа самалы. – 2002. – 6 ақпан. – № 16 (13357). – Б. 2.

Бакытова А. …И великий Копеев станет ближе // Звезда Прииртышья. – 2009. – 7 апреля. – С. 3 (фото Валерия Бугаева).

Бакытова А. Будет строиться мавзолей. / А. Бакытова // Звезда прииртышья.– 2006. - 6 апреля. – № 39 (17394). – С. 20.

Бакытова А. Его наследие – наше достояние / А. Бакытова // Звезда прииртышья. – 2006. – № 131 (17486) 14 нояб. – С. 2.

Бакытова А. и великий Копеев станет ближе // Звезда Прииртышья. – 2008. – 1 июля. – C. 12.

Бақраденова А. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы экспрессивтіліктің берілу тәсілдері / А. Бақраденова // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1- ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (110-117 б.)

Баратова М. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы құбылту /М. Баратова // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар:С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (246-275 б.)

Баратова М. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы ұлттық өрнектің мәні / М. Баратова // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1- ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (117-123 б.)

Баратова М. Тіл байлығының қайнар көздері / М. Баратова // ҚР ҰҒА Хабарлары: тіл, әдебиет сериясы. – 1995. – № 2. – Б. 47-50.

Баязитов С. Абай мен Мәшһүрдің партияға көзқарасы хақында / С. Баязитов // Сарыарқа самалы. – 1992. – 8 желтоқсан. – 146. – 3 б.

Баязитов С. Абай мен Мәшһүр-Жүсіптің партияға көзқарасы / С. Баязитов // ¦лағат. – 1994. – № 1. – 123 б.

Баязитов С. Мәшһүр Жүсіп - әулие / С. Баязитов // Сарыарқа. – 1993. – № 5. – 23 б.

Баязитов С. Мәшһүрдің жыр әлемімен қауышу /С. Баязитов / Сарыарқа самалы. – 1992. – 21 қаңтар.

Баязитұлы С. Алашқа аты мәлім Мәшһүр-Жүсіпке той жасады / С. Баязитов //Сарыарқа самалы. – 1998. – 8 тамыз. – № 93 (12885). – Б. 3.

Баязитұлы С. Көңілге қонар нұсқа // Сарыарқа самалы. – 1998. – 30 шілде.

Баязитұлы С. Нар тәуекел еткен еді / С. Баязитұлы // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – Б. 36-40.

Баязитұлы С. Өнегелі ойға толы туындылар / С. Баязитұлы //Сарыарқа самалы. – 1998. – 19 қараша. – № 137. – Б. 2.

Баяндин Ғ. Әлі есімде / Ғ. Баяндин // Қазақстан әйелдері.– 1988. – № 3. – 17 б.

Бәйзілденова М. Жаңғырған асыл қазына / М.Бәйзілденова // Білік. – 2006. – 29 қараша. – № 35 (70). – Б. 4.

Бәйтен сал: [өлең] /Араб тілінен ауд. С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1998. – 26 ақпан.

Бейсенбиев К. Идейно-политические течения в Казахстане конца XIX- нач. XX века / К. Бейсенбиев. -Алматы, 1961.– С. 199-241.

Бейсенбиев К. Из истории общественной мысли Каз. второй половины XIX века / К. Бейсенбиев. – Алматы: Казахстан, 1957.

Бейсенов Б. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы дүние танымындағы жадидшілік идеясы // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 1998. – № 3. – 193–197 б.

Бекбосынов М. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев / М. Бекбосынов // Семей таңы. – 1991. – 26 мамыр. – № 98-99. – 7 б; 1991. – 7 маусым. – № 103-104. – 7 б; 1991. – 8 маусым. – № 108. – 7 б.

Бекмаханов Е. Б. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында: оқу құралы / Е. Б. Бекмаханов. – Алматы: Қазақстанның біріккен мемлекеттік баспасы. – 1947.

Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғ-ң 20-40 жылдарында (оқу құралы) / Е. Бекмаханов. – Алматы: Санат. – 1994. – 416 б. (52 б).

Бектаев Ә. Ел аузында елу жыл / Ә. Бектаев // Қазақ әдебиеті. – 1964. – 18 желтоқсан. – № 51. – 3 б.

Бектұров Ж. Баянауыл басында: өлең – очерк / Ж. Бектұров // Орталық Қазақстан. – 1991. – 12 қаңтар. – № 10-11. – 5 б.

Бектұров Ж. Баянауыл басында: өлең – очерк / Бектұров Ж. // Орталық Қазақстан. – 1991. – 15 қаңтар. – № 12. – 5 б.

Бектұров Ж. Керекулік делегат / Ж. Бектұров // Қызыл ту.– 1972. – 26 желтоқсан. – № 254-255. – 4 б.

Бекхожин К. «Дала уалаяты» и вопросы культуры / К.Бекхожин // Казахски язык и литература.- 1958. -№ 10, -С. 64.

Бекхожин Х. «Дала уалаяты» және мәдениет мәселелер /Х. Бекхожин // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1958. – № 10. – 56-64 б.

Бекхожин Х. Өлең өткелдері / Х. Бекхожин. – Алматы: Жазушы. – 1986. – 223 б.

Бельгибаева К. К., Бораналинова А. К. «Никто и ничто не уходит в небытие...» / К. К. Бельгибаева, А. К. Бораналинова // Материалы международной научно-практической конференции «V чтения Машхур Жусипа» - Павлодар, 2006. – Т. 3. - С. 148.

Бердибаев Р., Абылкасымов Б. Батыр Кабанбай /Р. Бердибаев, Б. Абылкасымов // Вечерняя Алма-Ата. – 1992. – № 87. – 14 апр.

Бердыгожина Ж. С. Mashkhur Jusup Kopeiuly Farewell to poetry selected poems 1volume / Ж. С. Бердыгожина; Перевод с казахского Бердыгожиной Ж. С. 1 т. – Павлодар, 2007. – 87 с.

Бердыгожина Ж. С. К вопросу метафоре / Ж. С. Бердыгожина // Руханият. – 2006. – 17 март. - № 6 (78).

Бердібаев Р. Ғасырлар сыры / Р. Бердібаев. – Алматы: Жазушы. – 1977.

Бердібаев Р., Абылқасымов Б. Батыр Қабанбай /Р. Бердібаев, Б. Абылқасымов. 1992.

Библиографический указатель рукописей, хранящихся в фондах центральной научной библиотеки академии наук Казахской ССР, часть І. – Алма-Ата. – 1975 – С. 193.

Библиографический указатель рукописей, хранящихся в фондах центральной научной библиотеки академии наук Казахской ССР, часть ІІ. – Алма-Ата. – 1979 – С. 274.

Библиографический указатель рукописей, хранящихся в фондах центральной научной библиотеки академии наук Казахской ССР, часть ІІ. – Алма–Ата. – 1979 – С. 274.

Библиографический указатель рукописей, хранящихся в фондах центральной научной библиотеки академии наук Казахской ССР, часть ІІІ. – Алма-Ата. – 1982 – С. 190

Бижанов Ж. Мәшһүрден 25 том мұра қалған... / Ж. Бижанов // Жас алаш. - 15 тамыз. – 1998. – №97 (13877). – Б. 6.

Ботбаев М. Кім тұрар сөз сөйлемей көңіл қылса /М. Ботбаев // Дала уалаяты. – 1892. – 20 қараша. – № 47.

Ботбаев М. Кім тұрар сөз сөйлемей көңіл қылса / М. Ботбаев // Дала уалаяты. – 1892. – № 47. –20 ноябрь. / М. Ботбаев; дайын.: У. Суханбердина / «Дала уалаяты» газеті. – 5 т. Т. 1. – Алматы: Ғылым. – 1989. – 656 б. (450 б).

Бөжеев М. Қисса хикаят жайындағы аңыздар туралы /М. Бөжеев // Қазақ әдебиеті. – 1959. – № 4. – 23 б.

Бөжеев М. Қисса-хикаялар / М. Бөжеев // Жұлдыз. – 1972. – № 2. – 213 б.

Бөжеев М. Мәшһүр-Жүсіп мұралары хақында / М. Бөжеев // Жалын. – 1974. – № 4. – 127-133 б.

Бықай Ф. Ғасырлар толғауы тудырған ескерткіш // Егемен Қазақстан. – 2006. – 14 қараша. – 1–4 б.

Бықай Ф. Өрлік, жігер, рух қажет немесе ескерткішін іздеймін бабалардың: [павлодарлық мүсінші Көкен Темірғалиев Мәшһүр Жүсіптің атамұрасын сақтау жөнінде] / Фарида Бықай // Егемен Қазақстан. – 2006. – 6 желтоқсан. – 1 б.

Бықай Ф. Өткенге тағзым–салауатты іс: [Баянауыл ауданындағы Мәшһүр Жүсіп бабамыздың жатқан жеріне кесене тұрғызу қолға алынды] / Фарида Бықай // Егемен Қазақстан. – 2006. – 17 қазан. – 1 б.

Габрахимова М. Центр Машхур Жусипа Копеева: /М. Габрахимова // Звезда Прииртышья. – 2004. – 9 нояб. – С. 3.

Гальченко Г. Праздник памяти / Г. Гальченко // Звезда Прииртышья. – 1993. – 25 августа. – С. 7.

Горбунов С. Народ не забыл Машхура Жусипа / С. Горбунов, А. Сагитова; фото В. Бугаева // Казахстанская правда. – 2008. – 21 авг. – С. 3.

Григорьева О. Вершина поэта / О. Григорьева // Звезда прииртышья. – 2006. – № 61 (17416), 1 июня. – С. 20.

Грищенко Е. Великому предку от благодарных потомков. /Е. Грищенко // Звезда прииртышья. – 2006. – 14 нояб. № 131 (17486). – С. 1-2.

Ғабдуллин М. Көпеев - ұлтшыл діндар ақын / М. Ғабдуллин // Социолистік Қазақстан. – 1952. – 10 желтоқсан. – № 6. – Б. 19.

Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті /М. Ғабдуллин. – Алматы: Мектеп. – 1974. – 320 б.

Ғабдуллин М., Садықов Н. Қазақ халқының батырлық жыры / М. Ғабдуллин, Н. Садықов. – Алматы: Ғылым. – 1972. – 338 б.

Ғабитұлы С. Көп болып көмектесейік! / С. Ғабитұлы // Отарқа. – 1997. – 23 тамыз. – Б. 3.

Ғазиз Д. Кең өрісті Кереку: [Павлодар қ. Болып жатқан жақсы өзгерістер, соның ішінде Мәшһүр–Жүсіп мешітінің ашылуы жайлы] // Түркістан. – 2001. – 22 қыркүйек. – 2 б.Ғабдуллин М. Діншіл, ұлтшыл Мәшһүр Көпеев туралы / М. Ғабдуллин // Социалистік Қазақстан. – 1952. – 26 сәуір.

Дәуітов С. Ерте дәуірдегі қазақ әдебиеті / С. Дәуітов. – Алматы: Наука. – 1983. – 277-286 б.

Дәуітов С. Мәшһүр ақын / С. Дәуітов // Пионер. – 1986. – № 4. – 20-21 б.>

Дәуітов С. Мәшһүр ақын: Мәшһүр-Жүсіп туғанына 130 жыл / С. Дәуітов // Қазақ әдебиеті. – 1988. – 30 қыркүйек. – № 40.– 12 б.

Дәуітов С. Мәшһүр Жүсіптің хаты / С. Дәуітов // Қазақ тілімен әдебиеті. – 1997. – 14 қаңтар. – № 2. – Б. 12.

Дәуітов С. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев / С. Дәуітов // Қазақстан мектебі. – 1990. – № 2. – 72-79 б.

Дәуітов С. Ризамын өзіңе де, сөзіңе де: Мәшһүр Жүсіп Көпеев пен Жүсіпбек Аймауытовтың жазысқан хаттарынан. / С. Дәуітов // Социалистік Қазақстан. – 1990. – 1 мамыр.– № 102 (19577).

Дәуітов С. Толғамдар / С. Дәуітов // Еегеменді Қазақстан. – 1991. – 7 желтоқсан. – № 281.

Дәуітов С. Халықтың маржан сөзін қадірлеген / С. Дәуітов // Егеменді Қазақстан. – 1998. – 29 маусым. – № 147. – 5 б.

Дәуітов С. Халықтың маржан сөзін қадірлеген / С. Дәуітов // Қазақ әдебиеті. – 1983. – 26 тамыз. – № 34. – 12-13 б.

Дәуітов С. Шафиғов М. Мәліке қыздың хикаясы /С. Дәуітов, М. Шафиғов // Егеменді Қазақстан. – 1992. – 1 сәуір. – 3 б.

Дәуітұлы С. «Ризамын өзіңе де, сөзіңе де» // Социалистік Қазақстан. – 1990. – 1 мамыр Мәшһүр Жүсіп Мәшһүр Жүсіп

Дәуітұлы С. Қазақ шежіресі : кітаптан үзіндісі / С. Дәуітов // Отарқа. – 1998. – 31 шілде. – № 31-32. – Б. 4-6.

Дәуітұлы С. Мәшһүр ақын (1858-1931) [М. Ж. Көпеев жайлы] // Қазақстан Заман. – 2003. – 4 шілде.

Дәуітұлы С. Халықтың Мәшһүрі / Сәрсенбай Дәуітұлы // Егемен Қазақстан. – 2007. – 24 шілде. 5 б.; Сарыарқа самалы. – 2007. – 2 тамыз. – 16–17 б.

Дербісалин Ә. Қазақтың октябрь алдындағы демократияшыл әдебиеті / Ә. Дербісалин. – Алматы: Ғылым, 1966. – 141-143 б.

Джаксыбаев С. И. В память о Жасыбай батыре // Звезда Прииртышья. – 2009. – 10 января. – С. 3.

Дихан Әбілев: «Дихан деген атымды Мәшһүр Жүсіп қойған»: [жазушы Дихан баба Әбілевпен сұхбат] / Әңг. Г. Омарова // Түркістан. – 2001. – № 11. – 6 б.Дәуітов С. Асыл мұра айдарымен берілген: мақала /С. Дәуітов // Егеменді Қазақстан. – 1991. – 6 б.

Досумов Ж. К. Вопросы патриотизма в контексте взглядов М-Ж. Копеева / Ж. К. Досумов / – С. 34-37.

Досумов Ж. К. Вопросы патриотизма в контексте взглядов М. Ж. Копеева / Ж. К. Досумов // Материалы международной научно-практической конференции «V чтения Машхур Жусипа» – Павлодар, 2006. – Т. 2. – С. 34-37.

Досымбекова Р. Халқымен қайта тілдесті / Р. Досымбекова // Қазақстан мұғалімі. – 1990. – 22 желтоқсан. – № 51. – 3 б.

Дүйсембекова Ш. Қызды тәрбиелеуде ұлттық тәрбиенің көренкті өкілі – Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы / Ш. Дүйсембекова // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (367-371 б.)

Дүйсенбаев Ы. Ғасырлар сыры / Ы. Дүйсенбаев. – Алматы: Жазушы, 1970. – 7-10 б.

Дүйсенбаев Ы. Эпос және ақындар мұрасы /Ы. Дүйсенбаев. – Алматы: Ғылым. – 1987. – 171-174 б.

Дүйсенов М., Сейдеханов К., Негимов С. Халық ақындары творчествосының көркемдік сипаты / М. Дүйсенов, К. Сейдеханов,С. Негимов. – Алматы: Ғылым. – 1982.

Дүкенбай Досжан. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев мектебі / Досжан Дүкенбай // Сарыарқа самалы. – 2002. – 1 қазан. – № 81 (13422). – Б. 13.

Дюсенбаев Н. Из глубины веков / Н. Дюсенбаев. Алматы: Жазушы, 1970. С. 7-10.

Егеубаев А. Құтадғу біліг: [Мәшһүр Жүсіп хас Қажыб Баласағұнның «Құтты білік» атты дастаны туралы] // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – 73–93 б.Ежиханова Г. К. Философские и исторические взгляды М-Ж. Копеева / Г. К. Ежиханова. 37-40 с.

Ежиханова Г. К. Философские и исторические взгляды М-Ж. Копеева / Г. К. Ежиханова // Материалы международной научно-практической конференции «V чтения Машхур Жусипа». Павлодар, 2006. – Т. 2. С. 37-40.

Елешова З. Е. ХV-ХVІІІ ғғ. қазақ тарихының фольклорлық нұсқасы: (т.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясының авторефераты) / З. Е. Елешова. – Қарағанды.– 1999. – Б. 27.

Еңсебаев Т. Жеті ата, ру, тайпа шежіресі / Т. Еңсебаев // Версия. – 1999. – 20 қаңтар. – № 3. – Б. 6.

Еңсебаев Т. Мәшһүр Жүсіптің шежірелік қызметі / Т. Еңсебаев // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ – 2001. – 176 б. (21-36 б.)

Ергенбайқызы Г. ¦лты үшін ғұмыр кешкен Кемеңгерім-ай! / Г. Ергенбайқызы // Руханият. – 2004. – 12 қараша. – № 18 (46). – Б. 1 – 2.

Ергөбек Қ. Бейсекең / Қ. Ергөбек // Егеменді Қазақстан.– 2002. – 20 қараша. – № 270. – Б. 1.

Есенбенов Р. Р. Ел аузынан / Қаз. МУ студ.: Р. Р. Есенбенов жинаушы, айтушы: Ағабекқызы Б. – 1928 ж. туған, Шымкент обл., Сарыағаш ауд., Шеңгелді бекет тұрғыны, руы Ақкөңірдең; әд. өңд.: Ш. Қонысбайұлы // Жібек жолы. – 1991. – № 4-5. – 60 б.

Есенов Д. К. Едіге мен Тоқтамыс арасындағы егесті тарих / Д. К. Есенов //Кітапта: Қазақстан тарихы мен этнологиясының мәселелері: магистранттар мен студенттердің мақалаларының жинағы. – Қарағанды. Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. – 2000. – 155 б. (57-62 б.).

Есімов Ғ. Жеделту стратегиясы және әдеби процесс / Ғ. Есімов // Жұлдыз. – 1987. – № 8. – 185-187 б.

Жағырлап пен Абылай хан (Дайынд: Н. Қ. Жүсіпов) // Қазақстан мектебі, 1993. – № 6, – Б. 1.

Жақсыбаев С. Бұхар жырау жайында / С. Жақсыбаев // Қазақ әдебиеті. – 1990. – 19 қаңтар. – № 3. – 9б.

Жақсыбаев С. Шорманның Мұсасынан бата алған Мәшһүр / С. Жақсыбаев // Сарыарқа самалы. – 1999. – 3 шілде. – Б. 3.

Жақсыбеков Ж. Орынбай мен Ерден сұлтан. Бала би: ел аузынан / Ж. Жақсыбеков // Семей таңы. – 1988. – 20 қараша – № 223. – 7 б.

Жанайхан Б. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев – мысалшы / Б. Жанайхан // Ертіс дидары. – 2001. – 16 қараша. – № 15 (25). – Б. 4.

Жандарбек З. Қазақ жүздерінің пайда болуы жөніндегі жаңа деректер / З. Жандарбек // Кеңестік кейінгі шығыс елдеріндегі мемлекет және қоғам; тарихы, қазіргі ахуал, болашағы: Халықаралық конференция материалдары. – Алматы: Дайк-Пресс. – 1999. – 276 б. (56-58 б.)

Жанисов А. Т. Памятник олицетворящий начало казахского государства и единства казахского народа «Таңбалы тас» в историческом наследии М-Ж. Копеева / А. Т. Жанисов // Материалы республиканской научно-практической конференции «III Чтение Машхур Жусипа» / ПГУ им. С.Торайгырова. – Павлодар, 2003. – С. 194.

Жанымбет Б. Керекуде керемет мешіт болады // Егемен Қазақстан. – 2000. – 7 маусым. – 4 б.

Жармағамбетов Қ., Әбдірахманов Т. ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті: хрестоматия / Қ. Жармағамбетов, Т. Әбдірахманов.– Алматы: Педагогика, 1959. – 84-90 б.

Жиреншин А. Из истории казахских книг / Жиреншин А. Казахстан, 1971. – 137 с.

Жиреншин Ә. Қазақ кітаптары тарихынан / Ә. Жиреншин. – Алматы: Қазақстан. – 1987. – 142 б. (134-135.).

Жиреншин Ә. Қазақ кітаптары тарихынан / Ә. Жиреншин. – Алматы: Қазақстан. – 1971. – 133-137 б.

Жолдасбеков М., Қасқабасов С. Қозы Көрпеш-Баян сұлу: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы нұсқасы / М. Жолдасбеков, С. Қасқабасов.– Астана: Фолиант. – 2002. – 169 б.

Жумалиев Х., Смаилов Е. Казахская литература : учебник / Х.Жумалиев, Е. Смаилов. Алма-Ата, 1946.

Жусипов Е. К. В поисках корней / Е. К.Жусипов // Білік. – 2004. – № 10. – С. 3.

Жусупов Е. К. Проблемы отечественной истории по материалам Машхура Жусипа // ПГУ им.С.Торайгырова, г. Павлодар, 237 с. // Мәшһүр тағылымы: жинақ. – Павлодар : Кереку, 2008. – 2 бөлімінен – С. 256–259.

Жусупов Е. К. Проблемы Отечественный истории по материалам Машхур-Жусипа / Е. К. Жусупов // Материалы республиканской научно-практической конференции «IV Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2004. – Т. 2. С. 33.

Жусупов К. П. Секратарю ЦК КП Казахстана тов. Козыбаеву К. (125 лет со дня рождения Машхура Жусипа Копеева). – 1983. Последняя неделя декабря (заявление напечатано на машинке – С. 5.)

Жусупова Л. К. Особенности письменного наследия Машхур Жусипа Копеева / Л. К. Жусупова // Вестник ПГУ. Сер. Гум. – 2005. – № 1. – С. 22-26.

Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті / Қ. Жұмалиев. – Алматы. – 1940. – 46-69.

Жұмалиев Қ., Мұқанов С. Қазақ әдебиеті / Қ. Жұмалиев, С. Мұқанов. – Алматы, 1948.

Жұматаева Е. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы адамгершілік мәселесі / Еңлік Жұматаева // ПМУ хабаршысы. Педагогикалық серия. – 2005. – № 3. – 53–59 б.

Жұматаева Е. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев шығармаларын жаңаша тану / Е. Жұматаева // Ізденіс. – 1999. – № 6. – Б. 241-244.

Жұматаева Е. Ө. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларын оқыту мәселесі / Е. ¤. Жұматаева // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (130-137 б.)

Жұматаева Е. Ө. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы дидактиканың пәлсапалық негізгі / Е. ¤. Жұматаева // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (249-264 б.)

Жұматов Ғ. Әр ісі кең өлшемнен танылған / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2006. – 23 қыркүйек. – № 110 (14003). – Б. 3.

Жұматов Ғ. Бағасы бөлек мұра / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2004. – 21 ақпан. – № 22 (13615). – Б. 6.

Жұматов Ғ. Бағасы бөлек мұра: [Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармалары жайында] // Сарыарқа самалы. – 2004. – 21 ақпан. – 6 б.

Жұматов Ғ. Көнеден бері сыр тартып (Мәшһүр–Жүсіп Көпеев ел басынан өткен тарихи белестер хакында) / Ғалымбек Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2006. – 10 қазан. – 6 б.

Жұматов Ғ. Қазақтың зерделі әңгімелері / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2006. – 2 ақпан. – № 13 (13906). – Б. 6.

Жұматов Ғ. Мәшһүр тағылымының терең тамыры / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2004. – 20 қараша. – Б. 5.

Жұматов Ғ. Мәшһүр тағылымының терең тамыры / Ғалымбек Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2004. – 20 қараша. – 5 б.

Жұматов Ғ. Мәшһүр-Жүсіп әңгімелері / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2005. – 9 шілде. – № 76 (13821). – Б. 6.

Жұматов Ғ. Мәшһүртану – ел тану / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2006. – 11 қараша. – № 131(14024). – Б. 2.

Жұматов Ғ. Мұрасы мол іздеген маржан табар: [павлодарлық ғалым Ә. Пазыловтың «Бабалар ғұмырнамасы және Мәшһүр Жүсіп Көпеев еңбегі жайлы] / Ғалымбек Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2007. – 21 шілде. – 3 б.

Жұматов Ғ. Парыз бен парасат жолында / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2006. – 9 қараша. – № 130 (14023). – Б. 4.

Жұматов Ғ. Сөз асылын саф күйінде жеткізген / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. – 2006. – 27 сәуір. – № 49 (13942). – Б. 15.

Жүсіп Қ. П. Мәшһүр-Жүсіптен базарлық / Қ. П. Жүсіп // ¦стаздар газеті. – 2004. – 15 қараша. – № 22 (33). – 7 б.

Жүсіп Қ. П. Суреткер ақын / Қ. П. Жүсіп //Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (10-21 б.)

Жүсіпов Е. «Мәшһүр-Жүсіптің шабдар атпен айтысқаны» атты өлеңі туралы / Е. Жүсіпов // Абай журналы. – 1999. – № 1 (41). – 92 б.

Жүсіпов Е. 1844–1845 жж. « Жасауылқырған» оқиғасы: Мәшһүр–Жүсіп жазбалары негізінде // Қазақстан жоғары мектебі. – 2006. – № 1. – 166–169 б.

Жүсіпов Е. Әулие атамыздың асыл қазынасынан / Е.Жүсіпов // Руханият. – 1423 хижра. – 1 рамазан. – 2002. – қараша, желтоқсан. – № 3-4. – Б. 11.

Жүсіпов– Е. К. Құрбанғали Халид, Мәшһүр Жүсіп еңбектеріндегі «қалмақ» атауы және оның этнологиялық ұғымы / Е. К. Жүсіпов // Өлкетану. – 2004. – № 3. – 106–110 б.

Жүсіпов Е. Қ. 1837–1842жж. Қ. Қасымұлы қозғалысы Мәшһүр Жүсіп мағлұматы бойынша // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2005. – № 4. – 138–143 б.

Жүсіпов Е. Қ. Игі бастама!: [М. Ж. Көпеев жайлы] / Е. Жүсіпов // Руханият. – 2006. – № 1. – 14 шілде. – 5 б.

Жүсіпов Е. Қ. Исторические взгляды М. Ж. Копеева по проблемам персоналии Отечественной истории [баяндама] // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2005. – № 1. – 56–61 б.

Жүсіпов Е. Қ. Исторические разыскания М–Ж. Копеева по проблемам персоналии Отечественной истории // Вестник Омского университета. – 2003. – № 3.

Жүсіпов Е. Қ. Историческое наследие Машхура Жусупа / Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік униветситетінің хабаршысы. – 2007. – № 3. – 57–63 б.

Жүсіпов Е. Қ. М. Ж. Көпеевтің «Сарыарқаның кімдікі екендігі» кітабы [баяндама] // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2005. – № 1. – 3 б.

Жүсіпов Е. Қ. Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы Кенесары заманы (1845–1847 жж.) [баяндама] / Ұлт тағылымы. – 2005. – № 4. – 324–330 б.

Жүсіпов Е. Қ. Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы шежіре нұсқалары // Ізденіс – Поиск. – 2003. – № 3.

Жүсіпов Е. Қ. Мәшһүр қолжазбасындағы ел билеушілері / Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік униветситетінің хабаршысы. – 2007. – № 3. – 64–73 б.

Жүсіпов Е. Қ. Мәшһүр өмірі мен қолжазба мұрасы [баяндама] / Е. Қ. Жүсіпов // «Г. Н. Потанин – ғалым, саяхатшы, күрескер: ХІХ ғасырдағы Ресей зиялылары және қазақ тарихы мен этнографиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Сборник материалов международной научно–практ. конф., посвященной 170–летию Г. Н. Потанина «Г. Н. Потанин – ученый, путешественник и демократ: Российская интеллигенция ХІХ века и проблемы истории и этнографии казахов – 2005. – 169–175 б.

Жүсіпов Е. Қ. Мәшһүр–Жүсіп: өмірі мен ғылыми–зерттеу тұғырнамасы / Е. Қ. Жүсіпов // Руханият. – 2006. – № 1. – 15 маусым. – 9 б.

Жүсіпов Е. Қ. М–Ж. Көпейұлының мұрасының зерттелуі [баяндама] / Е. Қ. Жүсіпов // «Г. Н. Потанин – ғалым, саяхатшы, күрескер: ХІХ ғасырдағы Ресей зиялылары және қазақ тарихы мен этнографиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Сборник материалов международной научно–практ. конф., посвященной 170–летию Г. Н. Потанина «Г. Н. Потанин – ученый, путешественник и демократ: Российская интеллигенция ХІХ века и проблемы истории и этнографии казахов – 2005. – 175–181 б.

Жүсіпов Е. Қ. Олжабай батыр. «Олжабай есен болса – ел аман». Ерлер есімі ел есінде – халықаралық ғылыми–теориялық конференциясының материалдары. Қарағанды. – 2005. – 194–202 б.

Жүсіпов Е. Қажылар шежіресі (М.Ж.Көпеевтің «Шонтыбай қажы» туралы өлеңі) // Үш-анық, – 1993. – № 3, ақпан, – Б. 7.

Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп жазбалары және Алаша хан // Қазақ тарихы. – 1998. – № 3. – 53–58 б.

Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы Олжабай батыр туралы деректер / Е. Жүсіпова // Қазақ тарихы. – 1999. – № 2. – 33-37 б.

Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы Отан тарихы мәселелері // Еуразия университетінің хабаршысы. – 1999. – № 4 – 5. – 11–15 б.

Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп және көне аңыздар // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2003. – № 12. – 3–11 б.

Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы және оның жазбаларындағы тарихи тұлғалар: т.ғ.к. ғыл. дәр. алу үшін. дайынд. автореферат / Е.Жүсіпов. - Астана. – 2000. – 25 б.

Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының Кенесары туралы жазбалары / Е. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 2004. – № 1. – Б. 69-70.

Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы шығыс әдеби дәстүрі: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертацияның авторефераты / Е. Жүсіпов. – Астана. – 2001. – 30 б.

Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіп жазбаларындағы Абылай хан тұлғасы / Е. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1999. – № 6. – 30-35 б.

Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіп жазбаларындағы құнды мәліметтер / Е. Жүсіпов // Қазақстан мектебі. – 1999. – № 10. – 67-69 б.

Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіп жазбаларындағы хандар шежіресі / Е. Жүсіпов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1- ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (48-59 б.)

Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіп жазбаларындағы хандар шежіресі және ел тарихы / Е. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1999. – № 4-5. – 11-15 б.

Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіп және шығыс аңыздары / Е. Жүсіпов // Тіл таным – языкознание. – 2002. – № 1. – 130 б.

Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы Шығармалар: жиырмасыншы бап – отыз бірінші бап / Е. Жүсіпов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1- ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (148-154 б.)

Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіп шығармалары текстологиясы туралы / Е. Жүсіпов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1- ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (148-154 б.)

Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіптің «Исабек ишан» өлеңі туралы / Е. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 2000. – 26 желтоқсан. – № 139 (13236). – Б. 6.

Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіптің жарық көрмеген екі өлеңі: «Мәшһүрдің сөзді киіндіріп, жұрт көзіне түсіргені», «Дүниеге көңілі қалғандықтан сөйленген сөз» / Е. Жүсіпов // Алматы ақшамы. – 1990. – 10 қазан. – № 234. – 4 б.

Жүсіпов Е. Шығыс дәстүр мен Мәшһүр Жүсіп шығармашылығында адам сипаттарын бейнелеу сабақтастығы / Е. Жүсіпов // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (48-60 б.)

Жүсіпов Естай Қуандықұлы Мәшһүр Жүсіп – тарихшы / Оқу құралы. С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2002. – 128 б.

Жүсіпов Қ. П. 1. Өткен жыл несімен есте қалды? 2. Жаңа жылға қандай үміт артасыз?: Сауалнама / Қ. П. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 1999. – 5 қаңтар. – № 1. – 3 б.

Жүсіпов Қ. П. Абай және Мәшһүр Жүсіп / Қ. П. Жүсіпов // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – Б. 27-31.

Жүсіпов Қ. П. Асан қайғы әңгімесі, Еділ – Жайық ертегісі: Мәшһүр-Жүсіп қазынасынан // Мәдениет және тұрмыс. – 1984. – № 12. – 44 б.

Жүсіпов Қ. П. Жарты нан хикаясы / Қ. П. Жүсіпов // Қазақ әдебиеті. – 1984. – 23 қараша. – № 47. – 5 б.

Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр Жүсіп мұралары: ашып қалсаң бір тарих / Қ. П. Жүсіпов // Егемен Қазақстан. – 2007. – 31 қаңтар. – № 24-27 (24604).

Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр Жүсіп мұрасы / Қ. П. Жүсіпов // Білім және еңбек. – 1984. – № 8.

Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр Жүсіп мұрасынан / Қ. П. Жүсіпов // Қазақ әдебиеті. – 1984. – 23 қараша. – 5 б.

Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр шығармашылығының зерттелуі / Қ. П. Жүсіпов // Отарқа. – 1998. – 31 шілде. – № 31-32. – Б. 9-10.

Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы: аспирантураға түсерде жазған реферат / Қ. П. Жүсіпов. – Алматы: АГУ, 1964.

Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр-Жүсіп қазынасынан / Қ. П. Жүсіпов // Мәдениет және тұрмыс. – 1984. – декабрь. – № 12.

Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр-Жүсіп мұрасынан: «Соқыр, саңырау, жалаңаш хикаясы» өлеңі / Қ. П. Жүсіпов // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 7 маусым. – 4 б.

Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр-Жүсіптен базарлық / Қ.П. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 2004. – 21 қазан. – № 124 (13717). – 6 б.

Жүсіпов Қ. П. М-Ж. Көпеевтің «Адам екі түрлі» өлең / Қ. П. Жүсіпов // Қызыл ту. – 1990. – 24 қараша. – 8 б.

Жүсіпов Қ. П. Мол мұраның иесі: «Сәйгелді, сона, бөгелек туралы» өлеңі / Қ. П. Жүсіпов // Қазақстан мұғалімі. – 1985. – 21 маусым. – № 25. – 4 б.

Жүсіпов Қ. П. Мұхамедханов Қ. Мәшһүр-Жүсіп мұрасы жөнінде / Қ. П. Жүсіпов, Қ. Мұхамедханов // Жұлдыз. – 1984. –№ 3. – 174-180 б.

Жүсіпов Қ. П. Өнерде тәлімі бар өнегелі / Қ. П. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 1998. – № 89. – Б. 4.

Жүсіпов Қ. П. Сын-сергек жанр / Қ. П. Жүсіпов // Жалын. – 1986. – № 6. – 35 б.

Жүсіпов Қ. П., Ксавье Халес, Мирошников В.М. Мәшһүр-Жүсіп шеберлігі / Қ. П. Жүсіпов, Халес Ксавье, В.М. Мирошников // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (16-25 б.)

Жүсіпов Қ. П., Мұхамеджанов Қ. Ойшыл ақын / Қ. П. Жүсіпов, Қ. Мұхамеджанов // Қызыл ту. – 1983. – 16 қыркүйек. – 3 б.

Жүсіпов Қ. П., Мұхамедханов Қ. Мол мұраның иесі / Қ. П. Жүсіпов, Қ. Мұхамедханов // Семей таңы. – 1983. – 3 қараша. – № 210. – 3-4 б.

Жүсіпов Қ. Ұрпағы Мәшекеңе жете туған / Қ. Жүсіпов // Ана тілі. – 2000. – 18 мамыр. – № 11. – Б. 6-7. Зейноллақызы ‡. Ел аузынан жазып алған «Басының артық еді парасаты»: Ақкөл жайылмадағы Исабек ишан қайтыс болғанда Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің шығарған жоқтауы / ‡. Зейноллақызы // Сарыарқа самалы. – 2000. – 11 шілде. – № 81 (13178). – Б. 7.

Жүсіпов Н. «Ұлы еді қарсы туған көк дауылға» // Жалын. – 1989. – № 1. – 108–110 б.

Жүсіпов Н. Әмен ақын. Қолыма хат жазғалы алдым қалам: Әмен Мәшһүр-Жүсіпұлы Көпеевтің туғанына 100 жыл / Н. Жүсіпов // Семей таңы. – 1988. – 19 қараша. – № 223. – 7 б.

Жүсіпов Н. Едіге батыр және Едіге би / Н. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1997. – № 1. – Б. 45-49.

Жүсіпов Н. Қ. Атадан қалған асыл мұра: Көпеев М-Ж. әңгімелері негізінде / Н. Қ. Жүсіпов // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – Б. 32-34.

Жүсіпов Н. Қ. Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы «Сүйіндік Олжабай батыр» ертегісі / Н. Қ. Жүсіпов // ПМУ хабаршысы. Филологиялық сериясы. – 2005. – № 4. – 25–37 б.

Жүсіпов Н. Қ. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының фальклорлық еңбегі / Н. Қ. Жүсіпов // ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертацияның авторефераты / Ақмола. – 1998. – Б. 32.

Жүсіпов Н. Қ. Мәшһүр Жүсіптің тұрғылықты жинау тәсілі арқылы қағазға түсірген фольклор үлгілері / Н. Қ. Жүсіпов // Өлкетану–Краеведение. – 2006. – № 2. – 19–23 б.

Жүсіпов Н. Қ. Мәшһүр шығармашылығының зерттелуі / Н. Қ. Жүсіпов // Отарқа. – 1998. – 31 шілде. – Б. 9-10.

Жүсіпов Н. Қ. Мәшһүр-Жүсіп жазбаларындағы «Сүйіндік, Олжабай батыр» ертегісі / Н. Қ. Жүсіпов // ¤лкетану. – 2002. – № 2. – Б. 120-121.

Жүсіпов Н. Қ. Мәшһүр-Жүсіп жазбаларындағы фольклорлық мәтіндердің сақталу жағдайы / Н. Қ. Жүсіпов // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (108-120 б.)

Жүсіпов Н. Қ. М-Ж.Көпейұлының «Адам мен жұлдыздар арақатынасы» еңбегі туралы / Н. Қ. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1995. – № 6. – Б. 20-29.

Жүсіпов Н. Қ. Фольклорные образцы Машхура Жусипа собранные и воспроизведенные письменно: [В статье упоминаются характерные особенности фольклорных произведений М-Ж. Копеева] Н.Қ. Жүсіпов // «Өлкетану=Краеведение»: ПМУ - 2006. - № 2 – С. 19-25.

Жүсіпов Н. Қ. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ фольклортану ғылымы: филол. ғылым. докторы автореф. дис.:10. 01. 09. / Н. Қ. Жүсіпов; М. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. – Алматы, 2006. – 47 б.

Жүсіпов Н. Қ., Пазылов, Ә. Қ. Қазақ мысал жанры (Мәшһүр–Жүсіп Көпеев шығармалары негізінде) / Н. Қ. Жүсіпов, Ә. Қ. Пазылов // «Г. Н. Потанин – ғалым, саяхатшы, күрескер: ХІХ ғасырдағы Ресей зиялылары және қазақ тарихы мен этнографиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Сборник материалов международной научно–практ. конф., посвященной 170–летию Г. Н. Потанина «Г. Н. Потанин – ученый, путешественник и демократ: Российская интеллигенция ХІХ века и проблемы истории и этнографии казахов – 2005. – 181–185 б.

Жүсіпов Н. Мәшһүр – Жүсіп және фольклор: оқу құралы / Н. Жүсіпов. – 1999.

Жүсіпов Н. Мәшһүр Жүсіп - қазақ ауыз әдебиетін жинаушы / Н. Жүсіпов // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1997. – № 1-2. – Б. 86-93.

Жүсіпов Н. Мәшһүр Жүсіп «Дала уалаяты» газеті бетінде / Н. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 1997. – 23 маусым. – № 86. – Б. 4-5.

Жүсіпов Н. Мәшһүр Жүсіп жазбалары / Н. Жүсіпов // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1999. – № 6. – 24 б.

Жүсіпов Н. Мәшһүр Жүсіптің бір әңгімесі / Н. Жүсіпов // Қазақсатан мектебі. – 1993. – № 6. – Б. 78-79.

Жүсіпов Н. Мәшһүр Жүсіптің жарық көрмеген жазбалары, мақалалары. «Боран батыр» әңгімесі хақында / Н. Жүсіпов // Жалын. – 1999. – № 5-6. – Б. 209-223.

Жүсіпов Н. Мәшһүр-Жүсіп «Дала уалаяты» газетінде / Н. Жүсіпов // ¦лағат. – 1999. – № 4. – Б. 34-40.

Жүсіпов Н. Мәшһүр-Жүсіптің Абылай туралы жазғандары / Н. Жүсіпов // Сарыарқа. – 1997. – № 3. – Б. 3-15.

Жүсіпов Н. М-Ж. Көпейұлы – ауыз әдебиетін жинаушы / Н. Жүсіпов // ҚР ҒМ - ҒА Хабарлары: тіл, әдебиет сериясы. – 1996. – № 5-6. – Б. 55-61.

Жүсіпов Н. Табиғат таңғажайыптары / дайын.: Н. Жүсіпов // Зерде. – 1992. – № 6.

Жүсіпова Г. «Хаятбақшы» дастаны һақында // Абай, – № 8. 1993. – 75 б.

Жүсіпова Г. Діни қиссалар мәні / Г.Жүсіпова // ҚР ҒМ-ҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. – 1997. – № 6. – Б. 67-72.

Жүсіпова Г. Қ. Ақын мұрасы және мәтін саралау барысы / Г. Қ. Жүсіпова // «Г. Н. Потанин – ғалым, саяхатшы, күрескер: ХІХ ғасырдағы Ресей зиялылары және қазақ тарихы мен этнографиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары = Сборник материалов международной научно–практ. конф., посвященной 170–летию Г. Н. Потанина «Г. Н. Потанин – ученый, путешественник и демократ: Российская интеллигенция ХІХ века и проблемы истории и этнографии казахов – 2005. – 204–217 б.

Жүсіпова Г. Қ. Әулие ақынның туындысы / Г. Қ. Жүсіпова // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – Б. 8, 14, 43, 56.

Жүсіпова Г. Қ. Бейнелеу құралдарындағы дәстүр сабақтастығы / Г. Қ. Жүсіпова // Мәшһүр Жүсіп оқулары, халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (69-78 б.)

Жүсіпова Г. Қ. Мәшһүр – Жүсіп өлеңдерінің жанрлық ерекшеліктері / Г. Қ. Жүсіпова // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – Б. 15-20.

Жүсіпова Г. Қ. Мәшһүр Жүсіп дастаны / Г. Қ. Жүсіпова // Сарыарқа. – 1993. – № 6. – Б. 78-83.

Жүсіпова Г. Қ. Мәшһүр-Жүсіп дастандары / Г. Қ. Жүсіпова // ф.ғ.к., ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясының авторефераты / Алматы. – 1998. – Б. 26.

Жүсіпова Г. Қ. Мәшһүр–Жүсіп діни шығармаларының мәтіндік сараптамасы / Г. Қ. Жүсіпова // «Г. Н. Потанин – ғалым, саяхатшы, күрескер: ХІХ ғасырдағы Ресей зиялылары және қазақ тарихы мен этнографиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Сборник материалов международной научно–практ. конф., посвященной 170–летию Г. Н. Потанина «Г. Н. Потанин – ученый, путешественник и демократ: Российская интеллигенция ХІХ века и проблемы истории и этнографии казахов – 2005. – 217–225 б.

Жүсіпова Г. Қ. Мәшһүр-Жүсіп қиссаларындағы Мұхаммед бейнесі: оқу құралы / Г. Қ. Жүсіпова. – Павлодар. – 2000. – Б. 4.

Жүсіпова Г. Қ. Мәшһүр-Жүсіп мұрасының зерттелу жайы / Г. Қ. Жүсіпова // Жұлдыз. – 1998. – 4 көкек. – № 4. – Б. 139.

Жүсіпова Г. Қ. Мәшһүртану белестері / Г. Қ. Жүсіпова. – Павлодар: «ЭКО» Ғ¤Ф, 2005. – 303 б.

Жүсіпова Г. Қ. М-Ж. Көпейұлының «Ғалы Арыстанның әңгімесі» дастаны / Г. Қ. Жүсіпова // Ұлағат. – 1995. – № 1.

Жүсіпова Г. Мәшһүр -Жүсіптің «Жер мен көк» қиссасы / Г. Жүсіпова // Абай. – 1997. – № 4 (36). – Б. 53.

Жүсіпова Г. Мәшһүр Жүсіп дастандарындағы Пайғамбар бейнесі // Сарыарқа самалы – 1998. – № 1. – 160–164 б.

Жүсіпова Г. Мәшһүр-Жүсіп дастаны / Г. Жүсіпова // Сарыарқа: Мұра. – 1999. – № 6. – 78 б.

Жүсіпова Г. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлының «Әдһәм диуана мен Ибраһим дастаны» / Г. Жүсіпова // ¦лағат. – 2002. – № 2. – Б. 38-42.

Жүсіпова Г. Мәшһүр–Жүсіптің «Ібіліс лағыншайтан хиқаясы» дастаны / Г. Жүсіпова// Ұлт тағылымы – 2002. – № 3. – 102–106 б.

Жүсіпова Г. Поэзияда мысалмен сөйлеу үлгісі туралы: Мәшһүрдің өзін-өзі ертегі қылып сөйлегені / Г. Жүсіпова // Семей таңы. – 1990. – 1 қыркүйек. – № 168. – 7 б.

Жүсіпова Г. Шабдар атпен айтысқаны» атты өлеңі туралы: Мәшһүр-Жүсіп дастандары / Г. Жүсіпова // Абай. – 1999. – № 1 (41). – 92-93 б.

Жүсіпова Г. Яһуда, Патрос әңгімесі / Г. Жүсіпова // Жұлдыз. – 2002. – № 3. – Б. 82-83.

Жүсіпова Л. «Қазақ түбіндегі» дерек көздері / Л. Жүсіпова // ¦лт тағылымы. – 2002. – № 2. – Б. 61-68.

Жүсіпова Л. «Қалдан Шерін әңгімесі» хақында / Л. Жүсіпова // Қазақ тарихы. – 1998. – № 3. – Б. 60-63.

Жүсіпова Л. Қ. Қазақ түбіндегі 1781-1847 ж. ел тарихы Л. Қ. Жүсіпова // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (209-221 б.)

Жүсіпова Л. Қ. Қазақ фольклоры – тарихты ауызша айту дәстүрінің бір түрі / Л. Қ. Жүсіпова // «Г. Н. Потанин – ғалым, саяхатшы, күрескер: ХІХ ғасырдағы Ресей зиялылары және қазақ тарихы мен этнографиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Сборник материалов международной научно–практ. конф., посвященной 170–летию Г. Н. Потанина «Г. Н. Потанин – ученый, путешественник и демократ: Российская интеллигенция ХІХ века и проблемы истории и этнографии казахов – 2005. – 204–209 б.

Жүсіпова Л. Қ. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жинақтаған тарихи мұра / Л. Қ. Жүсіпова // «Г. Н. Потанин – ғалым, саяхатшы, күрескер: ХІХ ғасырдағы Ресей зиялылары және қазақ тарихы мен этнографиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Сборник материалов международной научно–практ. конф., посвященной 170–летию Г. Н. Потанина «Г. Н. Потанин – ученый, путешественник и демократ: Российская интеллигенция ХІХ века и проблемы истории и этнографии казахов – 2005. – 196–204 б.

Жүсіпова Л. Қ. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы мұрасының зерттелу тарихы / Л. Қ. Жүсіпова // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Жүсіпова Л. Қ. М-Ж. Көпейұлы қолжазбасындағы төрелер шежіресі және Абылай хан әулеті / Л. Қ. Жүсіпова // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (59-66 б.)

Жүсіпова Л. Қазақтың ауызша тарихи дәстүрі: [Мәшһүр Жүсіп шежірелері негізінде] // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2005. – № 3. – 123–125 б.

Жүсіпова Л. Мәшһүр Жүсіп Абылайдың хан атануы хақында // Қазақ тарихы. – 2002. – № 3. – 17–19 б.

Жүсіпова Л. Мәшһүр Жүсіп шежіресі және Абылай хан // Қазақ тарихы. – 2001. – № 5. – 8–10 б.

Жүсіпова Л. Мәшһүр Жүсіптің «Қазақ түбі» еңбегіндегі деректану мәселелері // Ұлт тағылымы. – 2001. – № 2. – 35–41 б.

Зәуренбаев Қ. Хатқа түйген тілектер / Қ. Зәуренбаев // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 22 ақпан. – 8. – 15 б.

Зейнуллина А. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы шығыстық сарын / А. Зейнуллина // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (39-48 б.)

Зейнуллина А. Ф., Мұқышев М. С. Қазақ баспасөз тарихы туралы бірер сөз / А. Ф. Зейнуллина, М. С. Мұқышева // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (331-337 б.)

Ибраева А. О некоторых особенностях правовой культуры казахского народа / А. Ибраева // Правовая реформа в Казахстане. – 2003. – № 3. – С. 27-31.

Иманбекова І. Ұлбике ақын / І. Иманбекова // Қазақ әдебиеті. – 1986. – 12 қыркүйек. – № 37. – 14 б.

Инсебаев Т. А. Очерки истории Павлодарского Прииртышья (С др. времени до XX в.) / Т. А. Инсебаев. – Павлодар: НПФ «ЭКО», 2000. 240 с.

Исаханова К. С. Машхур Жусип Копеев просветитель казахского народа / К. С. Исаханова // Материалы республиканской научно-практической конференции «IV Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. Павлодар, 2004. – Т. 2. С. 96.

Исаханова К. С. Нравственно-этические и просветительские проблемы в произведениях М-Ж. Копеева / К. С. Исаханова // Вестник Карагандинского университета. Сер. Педагогика. – 2004. – № 4. – С. 183-187.

Искаков К. С. Гражданская лирика Машхур Жусипа Копеева / К.С.Искаков // Материалы республиканской научно-практической конференции «III Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С.Торайгырова. – Павлодар, 2003. – С. 237-240.

Искаков К. С. Проблемы изучения фольклорного наследия Машхур-Жусупа Копеева // Қазақстан педагогикалық хабаршысы = Педагогический вестник Казахстана. – 2006. – № 2-3. – С. 148-151.

История Каз. ССР. – Алматы: Наука, 1979. – Т. 3. – 492 с.

История казахской ССР – Алматы: Наука, 1978. Т.3. 492 с.

Казахи: 9-томный популярный справочник. – Т. 2. Исто-е личности. Алма-Ата, 1998. – С. 397-399.

Казахский фольклор в собрании П. Н. Потанина. – Алма-Ата: Наука, 1972.

Кабульдинов З. Е., Пазылов А. Некоторые аспекты из жизни и деятельности Машхур-Жусип Копейулы // Матер. межд. научно-практической конференции «Дала кемеңгері Мәшһүр-Жүсіп: Адамзаттың ұлы ғұламасы», », г. Павлодар, 2008 г. – Т. 1 / ПГУ им. С. Торайгырова; [под общ. ред. д. э. н., проф, Е. Арына]. Павлодар, 2008. – С. 33–38. – (Сер. «Молодые ученые»).

Калиаскарова Р. Н., Зейнуллина А. Ф. Проблемы преемственности сюжеты восточной и западной литературы (на материале лирики Копеева М-Ж.) / Р. Н. Калиаскарова, А. Ф. Зейнуллина // Материалы международной научно-практической конференции. «II чтения Машхур Жусипа». Павлодар, 2001. – 1-3 ноябрь. С. 184.

Калиева Ж. А. Культурно–научное наследие ученых–краеведов Прииртышья второй пол. ХІХ–нач. ХХ вв. // «VІІІ Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференция материалдары = Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «VIII Сатпаевские чтения», Т. 1 / ПМУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2008. – С. 207–211. – (Сер. «Молодые ученые»).

Камхашұлы К. Ескелдіде естен кетпес той болды / К. Камхашұлы // Сарыарқа самалы. – 1994. – 20 қыркүйек. – № 108. – Б. 2.

Канапьянов К. Н. Избранное. Перевод с казахского М-Ж. Копеева: / К. Н. Канапьянов. – Павлодар, 2006. – Т. 1.– 97 с.

Канапьянов К. Н. Творчество М–Ж. Копеева как уникальный синтез религиозного, эстетического и психологического начал. // Ұлт тағылымы = Достояние нации. – 2009. – № 1. – С. 87–92.

Канапьянов К. Н. Трудности переложения поэзии Копеева в свете теории непереводимости. // ПМУ Хабаршысы – Вестник ПГУ. № 1 (1). – 2009. – С. 9–15. – (Сер. «Гуманитарная»).

Каппасова Ә. Қ. М–Ж. Көпеевтің «Қазақ шежіресі» еңбегіндегі ономастика мәселесі / Ә. Қ. Қаппасова // ПМУ хабаршысы. – 2005. – №1. – 82–85 б.

Карандашова Т. Торжества в урочище Ескельды / Т. Карандашова // Новое время. – 2006. – 16 нояб. – С. 6.

Каратаев М. Проблемы по вопросам пересмотра / М. Каратаев // Казах адебиети. 1956. 10 августа. № 32. – С. 3.

Карыпжанова М. А. Предсказания в произведениях М–Ж. Копеева. «Ұлттық құндылық: өткенді ұлықтау, әлемдік өркениет» атты республикалық ғылыми конференция материалдары, Павлодар қ. 2009 ж., 2 томдық. Т. 2 / С. Торайғыров атындағы ПМУ. – С. 254–261 – («Әдеби және мәдени дәстүрлеріміз»).

Касенов Е. Б. Национально-освободительные движения казахского народа в наследии М-Ж. Копеева / Е. Б. Касенов // Известия НАН РК. Сер. Общественных наук. – 2006. – № 4. – С. 12-14.

Каскабасов С. А. Казахская несказочная проза / С. А. Каскабасов. – Алма-Ата: Наука, 1990.

Каскабасов С. А. Казахские народные сказки / С. А. Каскабасов В 3-х томах – Алма-Ата: Жазушы, 1971. – 280 с.

Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы / Т. Кәкішев. – Алматы: Санат. – 1994. – № 58. – Б. 63-65.

Кәрбайұлы Ж. Мәшекең жайында білетіндерімнен / Ж. Кәрбайұлы // Отарқа. – 1998. – Б. 11-12.

Кәрібаев Қ. Ата аруағына тағзым / Қ. Кәрібаев // Сарыарқа самалы. – 2001. – 15 мамыр. – Б. 6.

Кәрібаева Қ. Мәшһүр-Жүсіп атындағы жүлде сарапқа салынды / Қ. Кәрібаев // Сарыарқа самалы. – 2001. – 15 мамыр. – Б. 6.

Кәріпжанова А. О. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы тұрақты тіркестердің стильдік құрамы / Кәріпжанова А. О. // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Келімбетов Н. Бес ғасырдың алтын қазынасы / Н. Келімбетов // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 17 мамыр. – № 20. – 7 б.

Кенжебаев Б. Әдебиет белестері / Б. Кенжебаев. – Алматы: Жазушы. – 1986. – 188-190 б.

Кенжебаев Б. Дастандар / Б. Кенжебаев // Қазақ әдебиеті. – 1990. – № 20. – 13 мамыр. – 2 б.

Кенжебаев Б. Дастандар / Б. Кенжебаев // Қазақ әдебиеті.– 1960. – 13 мамыр. – № 20 (280). – 2 б.

Кенжебаев Б. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері / Б. Кенжебаев. – Алматы: Ғылым. – 1978. – 108-109 б.

Кенжебаев Б. Қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы демократ жазушылары / Б. Кенжебаев. – Алматы, 1958. – 57 б.

Кенжебаев Б. Қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы демократ жазушылар: Ф.ғ.д. Авторефераты / Б. Кенжебаев. – Алматы, 1959. – 23 б.

Кенжебаев Б. Мірдің оғындай еді / Б. Кенжебаев // Лениншіл жас– 1989. – 25 тамыз.

Кенжебаев Б. ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті / Б. Кенжебаев. – Алматы: Мектеп. – 1976. – 65 б.

Кенжебалина Г. Н., Капенова Ж. Ж. Гендерный аспект обрядовых произведений казахского народного творчества в сб.

Кенжебалина Г. Н., Капенова Ж. Ж. Гендерный аспект обрядовых произведений казахского народного творчества в сб. М-Ж. Копеева / Г. Н. Кенжебалина, Ж. Ж. Капенова. 2006. 46 с.

Кирилов А. Звезда Востока / А. Кирилов // Версия. – 2006. – 9 октяб. – С. 7.

Ковальская М. Дорога к истине / М. Ковальская // Звезда Прииртышья. – 2001. 8 сентября. – С. 2.

Ковальский М. Степь, я пылинка твоя!: записки старого учителя / М. Ковальский // Мысль. – 2006. – № 4. – С. 35-39.

Комиссия ЦК Комп. Каз-на // Каз. правда. – 1989. – 9 дек. – № 281. – С. 99.

Конратбаев А. Черты мастерства / А. Конратбаев. Алматы: Жазушы, 1979. – С. 138-141.

Копеев М-Ж. Баян-аул / М-Ж. Копеев // Дала уалаяты. Казань, 1890. № 6, 7.

Копеев М-Ж. В нашем киргизском народе / М-Ж. Копеев // «Дала уалаты». – Казань, 1890. № 46.

Копеев М-Ж. Из Баянаула / М-Ж. Копеев // Дала уалаяты. Казань, 1891. – 20 с.

Копеев М-Ж. Избранная лирика / М-Ж. Копеев: Перевод с казахского. Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2006. – 100 с.

Копеев М-Ж. Кому принадлежит Сарыарка? / М-Ж. Копеев // Дала уалаты. – Казань, 1907. № 5.

Копеев М-Ж. Нестареющее наставление / М-Ж. Копеев // Звезда Прииртышья. – 1998. – 26 ноября. – 14 с.

Копеев М-Ж. Поэты пяти веков / М-Ж. Копеев Алматы: Жазушы, 1984. Т. 1. С. 241-250.

Копеев М-Ж. Чертов торг / М-Ж. Копеев. Поэты Казахстана, 1978. С. 314-320.

Копеев М-Ж. Чертов торг, Поэты пяти веков. / М-Ж. Копеев // Казахская поэзия XV нач. XX веков. – Алма-Ата, 1993. С. 231-235.

Копеев Ю. «Местные известия» / Ю. Копеев // Особое прибавление к Акмолинским областным ведомостям. – Акмолинск, 1890. № 7.

Копеев Ю. Хороший мулла / Ю. Копеев // Особое прибавление к Акмолинским областным ведомостям. Акмолинск, 1890. № 14.

Кошимбеков Б. М-Ж. Копеев и газета «Дала уалаяты» / Б. Кошимбеков // Звезда Прииртышья. – 1999. – 15 мая. – № 55. – С. 6.

Кошумбеков Б. М-Ж. Копеев и газета «Дала уалаяты» / Б. М. Кошумбеков // Звезда Прииртышья. – 1999. – 15 мая. – С. 6.

Көпеев М-Ж. Әкімдер мен қазақ кедейлері өлеңі / М-Ж. Көпеев // ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті / құраст.: Т. Әбдірахманов, Қ.Жармағамбетов. ­ Алматы: Қазмемоқупедбас, 1959.

Көпеев М-Ж. Жігіттер, жақсы қайда өнер шашқан. Жүйрік ат, көңіл ашар қыран тазы. Сөз айтып тарқатайық ішкі шерді. Қызыл гүл жасарсайшы солып жатқан. Бір мың тоғыз жүзден бес жыл асты. Өнерге ғылым-білім болсаң жерік. Көшпелі болған жұрттың шаруасы бар. Бұлбұл мен қаршыға. Қазақ жұртының осы күнгі әңгімесі. Шайтанның саудасы / М-Ж. Көпеев // ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті / құраст.: Т. Әбдірахманов, Қ. Жармағамбетов. – Алматы, 1983.

Көпеев Мәшһүр–Жүсіп. Адам мен жұлдыздар // Қазақ тарихы. – 1995. – № 6. – 23–29 б.

Көпеев Мәшһүр–Жүсіп. Төле бидің сөздері / Дайынд.: С. Дәуітов // Жетісу. – 1991. – 2 қараша.

Көпеев Мәшһүр-Жүсіп. Ұлыдан қалған ұлағат: [«Тарақтыда тары бар, дүниенің бәрі бар» атты кітабынан үзінді / Дайынд. С. Дәуітұлы] // Егемен Қазақстан – 1996 – 1 тамыз.

Көпеев М-Ж. Әңгіме / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1889. ­ № 45-46. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 68 б.

Көпеев М-Ж. Жан шығарында тәнмен қоштасқаны: 26-шы бап. Шайтан(ның) өлер халде(гі) пендені аңдығаны. Фықия Мансұрдан рауаят. Әбу Зікіриян рауаяты. Жан тәсілім болғанда, көктен үш мәртебе дауыс болғай: 30-шы бап. Күнінде барып жататын жеріміз бес мәртебе дауыс бергей / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 2001. ­ 25 мамыр. ­ № 40 (13277). ­ 27 б.

Көпеев М-Ж. Мұса Шорманов: жоқтау / М-Ж.Көпеев // Сарыарқа самалы. ­ 28 тамыз. ­ № 67 (13304). – 2001. ­ 5 б.

Көпеев М-Ж. Өзгеше бір заман болар: қолжазбаларынан / М-Ж. Көпеев // Дауа. – 1993. – тамыз. ­ № 6 (36). ­ 7 б.

Көпеев М-Ж. Сарыарқа кімдікі екен? / М-Ж. Көпеев // Шалқар. – 1989. ­ № 2. ­ 4 б.

Көпеев М-Ж. Ізбас қажы / М-Ж. Көпеев; дайын.:Е. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 2001. ­ 1 тамыз. ­ № 68 (13305). ­ 28 б.

Көпеев М-Ж. «Ай мен күндей, ћәммаға бірдей»,- демегінің мағынасы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Ақиқат. – 1994. ­ № 4. ­ 87-90 б.

Көпеев М-Ж. «Ай мен күндей; һәммаға бірдей»- демегінің мағынасы / М-Ж. Көпеев // Ақиқат. – 1994. ­ № 4. ­ 87-90 б.

Көпеев М-Ж. «Ай мен күндей; һәммаға бірдей», - демегінің мағынасы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Ақиқат. ­ 1994. ­ № 4. ­ 87-90 б.

Көпеев М-Ж. 1-4 үлгілер / М-Ж. Көпеев; дайын.: Л. Жүсіпова // Қазақ тарихы. – 2001. ­ № 1. ­ 22-23 б.

Көпеев М-Ж. Абайды сынап / М-Ж.Көпеев // Айқап. – 1889. ­ № 48 / бас ред. басқ.: Нұрғалиев Р. / Айқап: энциклопедия.– Алматы: Қазақ энциклопедиясы. – 1995. ­ 106-326 б.

Көпеев М-Ж. Абайды сынап: энциклопедия «Айқап» / М-Ж. Көпеев, бас ред. басқ.: Нұрғалиев Р. // Айқап. ­ 1889. ­ № 48 / Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995. – 368 б. (106-326 б.)

Көпеев М-Ж. Абайдың «Жаз» өлеңі / М-Ж. Көпеев // Айқап: энциклопедия. ­ Алматы: Қазақ энциклопедиясы. – 1995. ­ 11 б.

Көпеев М-Ж. Абылай хан дәуірі / М-Ж. Көпеев; құраст.: С. Дәуітов // Абылай хан. – Алматы: Жазушы. ­ Т. 1. – 1993.

Көпеев М-Ж. Абылай хан туралы әңгіме / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1893. ­ № 11-13.

Көпеев М-Ж. Абылай хан туралы әңгіме / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1893. ­ № 11-13 Указатель книг, журналных и газетных статей и заметок о киргизах / А. Е. Алекторов. ­ Қазан, 1907. – 473 б.

Көпеев М-Ж. Абылай ханның түсі / М-Ж. Көпеев, дайын. С. Дәуітов // Социалистік Қазақстан. ­ 1991. ­ 6 наурыз. ­ № 81-82. ­ 6 б.

Көпеев М-Ж. Абылайдан кейінгі хандар: екінші нұсқа / М-Ж. Көпеев // Егемен Қазақстан. – 2007. – 31 қаңтар. – № 24-27 (24604).

Көпеев М-Ж. Абылайдың хан атануы: 1-3 үлгілер / М-Ж. Көпеев; дайын.: Л. Жүсіпова // Қазақ тарихы. – 2000. ­ № 3. ­ 19-20 б.

Көпеев М-Ж. Адам мен жұлдыздар арақатынасы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1995. ­ № 6. ­ 23-29 б.

Көпеев М-Ж. Адам һәм оның ғұмыры. Қарға мен лашын / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты газеті. – 1889. ­ № 7. ­ 25-26 б.

Көпеев М-Ж. Адам һәм оның ғұмыры. Қарға мен лашын / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1889. ­ № 7. ­ 25-26 б. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым, 1989.

Көпеев М-Ж. Асан қайғы әңгімесі. Еділ – Жайық ертегісі / М-Ж. Көпеев. дайынд.: Қ. П. Жүсіп // Мәдениет және тұрмыс, 1984. – № 12. ­ 14 б.

Көпеев М-Ж. Асан қайғы Ертісті көргенде / М-Ж. Көпеев // Дауа. – 1994. ­ ақпан.

Көпеев М-Ж. Асан қайғы туралы / М-Ж. Көпеев, дайын. Н. Жүсіпов // Ақиқат. – 1992. ­ № 7. ­ 79-84 б.

Көпеев М-Ж. Аспан, жер және адам жаратылысы туралы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1995. ­ № 2. ­ 55-61 б.

Көпеев М-Ж. Атадан қалған асыл мұра / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Сарыарқа. ­ № 5 (29). – 1995. ­ қыркүйек-қазан. ­ 32-34 б.

Көпеев М-Ж. Атасының аты білінбей өз аты шыққан ерлер / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Ақ Орда. – 1993. ­ № 2. ­ 77-80 б.

Көпеев М-Ж. Атасының аты білінбей өз аты шыққан ерлер / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Ақ орда. – 1993. ­ 2 маусым.

Көпеев М-Ж. Әдһам диуана және Ибраһим / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Жүсіпова // Абай. – 1995. ­ № 3. ­ 43-56 б.

Көпеев М-Ж. Әңгіме / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты газеті. – 1889. ­ № 45-46.

Көпеев М-Ж. Әртүрлі насихат сөздер / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 2001. ­ 27 сәуір. ­ № 33 (13270). ­ 27-28 б.

Көпеев М-Ж. Әртүрлі насихат сөздер: 20-шы бап. Қырық парыз баяны: 21-ші бап. Бір жаратқан Алланы-сегіз сипат бірлан танымақ. Дақайық Ал-Ахбардан – адамның суреті. Пенделер жаралып, жан бергені. Ғазірейіл періште жан алғалы келгенде, жанның айтқаны / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 2001. ­ 27 сәуір. ­ № 33 (13270). ­ 28 б.

Көпеев М-Ж. Басының артық еді парасаты: Аққөл жайылмадағы Исабек ишан қайтыс болғанда Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің шығарған жоқтауы // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 11 шілде. ­ № 81 (13178). ­ 7 б.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 15 мамыр. ­ № 24.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 8 маусым. ­ № 23.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 8 маусым. ­ № 23. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым, 1989. ­ 656 б. (195-200, 633 б.)

Көпеев М-Ж. Баянауылдан / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ № 24. ­ 15 мамыр. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 83-84 б.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. ­ 1889. ­ № 38-39. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 216 б. (68 б.)

Көпеев М-Ж. Баянауылдан хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты газеті. – 1889. ­ № 38-39.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты газеті. – 1890. ­ № 6-7. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым. – 1994. ­ 816 б. (110-122, 784 б.)

Көпеев М-Ж. Баянауылдан хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. ­ 1890. ­ № 6-7.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1889. ­ 15 мамыр. ­ № 49. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 68 б.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан хабарлар / М-Ж.Көпеев // Дала уалаяты газеті. – 1889. ­ 15 мамыр. ­ № 49.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан хат / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. ­ 1890. ­ 27 сәуір. ­ № 17.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан хат / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 27 сәуір. ­ № 17. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. ­ Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 83 б.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ № 32. ­ 10 тамыз. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 83 б.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 16 наурыз. ­ № 11.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 10 тамыз. ­ № 32.

Көпеев М-Ж. Баянауылдан. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 16 наурыз. ­ № 11. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым, 1996. ­ 83 б.

Көпеев М-Ж. Бес намаз / М-Ж. Көпеев // Дауа. – 1991. – қаңтар. – 8 б.

Көпеев М-Ж. Бес намаз / М-Ж. Көпеев, Д. Ысқақұлынан жазып алған Ғ. Сапаров // Дауа. – 1990. – қазан. ­ № 14. ­ 7б.

Көпеев М-Ж. Бес намаз / М-Ж. Көпеев, дайынд.: Ғ. Сапаров // Дауа. – 1990. – қазан. ­ № 2. ­ 7 б.

Көпеев М-Ж. Бес парыз / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е. Жүсіпов // Ислам әлемі. – 1997. ­ № 3. ­ 6 б.

Көпеев М-Ж. Боран батыр / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Жалын. – 1999. ­ № 5-6. ­ 214-218 б.

Көпеев М-Ж. Бұл қазақ қай уақытта үш жүз атанған / М-Ж. Көпеев // Парасат. ­ 1990. ­ № 8. – 15-16 б.

Көпеев М-Ж. Бұл қазақ қай уақытта үш жүз атанған? / М-Ж. Көпеев // Қазақ тарихы. – 1993. ­ 15-16 б.

Көпеев М-Ж. Бұрынғы заманның адамдарының қандай екенін танытуға сөйлеген сөз / М-Ж. Көпеев // Азия Транзит. – 2001. ­ 16 шілде. ­ № 7. ­ 20 б.

Көпеев М-Ж. Бұрынғы құдылық / М-Ж. Көпеев; дайын.: С. Дәуітов // Қазақ әдебиеті. – 1996. ­ 9 қаңтар. ­ № 2. ­ 12 б.

Көпеев М-Ж. Бұхар бабаның түс жоруы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Ә. Пазылов // Сарыарқа самалы. – 2002. ­ 22 ақпан. ­ № 15. ­ 17 б.

Көпеев М-Ж. Бұхар жырау. Көтеш ақын / М-Ж. Көпеев // Алдаспан / құраст.: М. Мағауин. – Алматы: Жазушы, 1971. ­ 270 б. (254-262 б.)

Көпеев М-Ж. Бұхар, Қоқан хандары туралы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1997. ­ № 1. ­ 78-80 б.

Көпеев М-Ж. Біздің қазақ халқының... / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. ­ 1890. ­ 16 қараша. ­ № 46.

Көпеев М-Ж. Біздің қазақ халқының... / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты, 1890. ­ 16 қараша. ­ № 46. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым. – 1994. ­ 816 б. (169-172, 787 б.)

Көпеев М-Ж. Ғажайып бір құс заманымызда / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 4 мамыр. ­ № 18.

Көпеев М-Ж. Ғажайып бір құс заманымызда / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 4 мамыр. ­ № 18. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым, 1989. – 656 б. (177-178, 631 б.)

Көпеев М-Ж. Ғали – Арыстанның әңгімесі / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Жүсіп // Жұлдыз. – 1999. ­ № 8. ­ 146 б.

Көпеев М-Ж. Ғалы Арыстанның әңгімесі дастаны / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Қ. Жүсіпова // Ұлағат. – 1995. ­ № 1.

Көпеев М-Ж. Дуаның пайдасы туралы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Зерде. – 1995. ­ № 1. ­ 28 б.

Көпеев М-Ж. Дуаның пайдасы туралы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Зерде. ­ № 1. – 1995. ­ 28 б.

Көпеев М-Ж. Дүниеге жарасады Күн мен Ай / М-Ж. Көпеев; дайын.: Т. Алдабергенұлы // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 29 ақпан. ­ № 24. ­ 5 б.

Көпеев М-Ж. Дүниеге жарасады Күн мен Ай / М-Ж. Көпеев; дайын.: Т. Алдабергенұлы // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 11 наурыз. ­ № 29. ­ 5 б.

Көпеев М-Ж. Дүниеге жарасады Күн мен Ай. Қоян жылы. Арақ туралы: бұрын жарияланбаған өлеңдер // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 11 наурыз. ­ № 29 (13126). ­ 5 б.

Көпеев М-Ж. Едіге би / М-Ж. Көпеев // Қазақ тарихы. – 1993. ­ № 2. ­ 6 б.

Көпеев М-Ж. Екі жігіт пен бір шалдың әңгімесі / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Жүсіпова // Сарыарқа. – 1995. ­ № 5. ­ 11-14 б.

Көпеев М-Ж. Ел аузынан жинаған әдебиет үлгілері / М-Ж. Көпеев. ­ Алматы: Ғылым. – 1992.

Көпеев М-Ж. Ер Едіге / М-Ж. Көпеев, дайын.: С. Дәуітов // Қазақ батырлары. – 1991. – 29 қараша. – 11 б.

Көпеев М-Ж. Ер Едіге. Ер Көкше / М-Ж. Көпеев // Қазақ батырлары эпосы. ­ Алматы: Рауан. – 1992. ­ 104 б. (14-30 б.)

Көпеев М-Ж. Есім хан. Кенесары – Наурызбай өлімі туралы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Жұлдыз. – 1994. ­ № 10-12. ­ 199-202 б. (212б.)

Көпеев М-Ж. Жақсы Жалғұтты / М-Ж. Көпеев // Егеменді Қазақстан. – 1995. ­ 6 желтоқсан.

Көпеев М-Ж. Жақсы молда / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ № 14.

Көпеев М-Ж. Жақсы молда / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ № 14. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым, 1989. ­ 656 б. (170-173, 631 б.)

Көпеев М-Ж. Жақсылар өтіп кетті бізден бұрын / М-Ж. Көпеев // Орталық Қазақстан, 2003. ­ 1 қараша. ­ 7 б.

Көпеев М-Ж. Жалқаулар туралы / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. ­ 28 мамыр. ­ № 62 (12854). ­ 4 б.

Көпеев М-Ж. Жан шығарында тәнмен қоштасқаны /М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 2001. ­ 25 мамыр. ­ № 40.

Көпеев М-Ж. Жантемір қажы / М-Ж. Көпейұлы; редак. ұсын.: Г. Жүсіпова // Сарырақа : Мұра. ­ № 6. – 1999. ­ 79 б.

Көпеев М-Ж. Жарты нан хикаясы / М-Ж. Көпеев. дайынд. Қ. П. Жүсіп // Қазақ әдебиеті, ­ 1984. ­ 23 қараша. ­ № 47. ­ 5 б.

Көпеев М-Ж. Жарылғап пен Абылай хан / М-Ж. Көпеев дайын.: Н. Жүсіпов // Қазақстан мектебі. – 1993. ­ № 6. ­ 78-79 б.

Көпеев М-Ж. Жастықтың бір күн көшіп кетер ауылы: жыр-шежіре / М-Ж. Көпеев, дайынд.: С. Дәуітов // Қазақ әдебиеті, ­ 1988. ­ 30-желтоқсан. ­ № 40 (2062). ­ 12 б.

Көпеев М-Ж. Жер мен көк / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Қ. Жүсіпова // Абай. – 1997. ­ № 4. ­ 40-56 б.

Көпеев М-Ж. Жеті жетім. / Мәшћүр Жүсіп Көпеев // Руханият. ­ 2004. ­ № 4-5 (32-33). ­ 9 б.

Көпеев М-Ж. Жидебай батыр / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1995. ­ № 3. ­ 78-80 б.

Көпеев М-Ж. Жиренше шешен / М-Ж. Көпеев // Ақиқат. – 1992. ­ 88-91 б.

Көпеев М-Ж. Жиренше шешен / М-Ж. Көпеев, дайын.: Н. Жүсіпов // Ақиқат. – 1992. ­ № 10. ­ 88-89 б.

Көпеев М-Ж. Жиренше шешен мен хан / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1893. ­ № 2.

Көпеев М-Ж. Жиренше шешен мен хан / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. ­ 1893. ­ № 2. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым, 1989. ­ 656 б. (468-642 б.)

Көпеев М-Ж. Жоқтау: Исабек ишан туралы / М-Ж. Көпеев дайын.: Қ. Дәулетсапин // Сарыарқа самалы. – 1996. ­ 3 ақпан. ­ № 18.

Көпеев М-Ж. Жоқтау-бәйіт / М-Ж. Көпеев дайын.: Ш. Құнанбайұлы // Сарыарқа самалы. – 1997. ­ 12 тамыз. ­ № 94.

Көпеев М-Ж. Жүрек сыры / Мәшћүр Жүсіп Көпеев // Руханият. ­ 2004. ­ 15 тамыз. ­ № 13 (41). ­ 4 б.

Көпеев М-Ж. Иса Шорманұлы / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. ­ 2004. ­ 21 қазан. ­ № 124 (13717). ­ 6 б.

Көпеев М-Ж. Иса Шорманұлы / М-Ж. Көпеев // Ұстаздар газеті. – 2004. ­ 15 қараша. ­ № 22 (33). ­ 7 б.

Көпеев М-Ж. Исабек ишан / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 26 желтоқсан. ­ № 139 (13236). ­ 6 б.

Көпеев М-Ж. Исабек ишан / М-Ж. Көпеев; дайын.:Е. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 26 желтоқсан. ­ № 139. ­ 6-7 б.

Көпеев М-Ж. Кедей болар кері кеткен, ұйқысы мол / М-Ж. Көпеев, дайынд.: Н. Қ. Жүсіпов // Қазақстан әйелдері. ­ 1987. ­ № 2. ­ 19-20 б.

Көпеев М-Ж. Кенесары туралы / Көпеев М-Ж.; дайын.: Е. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 2004. ­ № 1. ­ 70-72 б.

Көпеев М-Ж. Кенесары туралы жазбалар / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 2000. ­ № 2. ­ 41-44 б.

Көпеев М-Ж. Қажыларға арнау өлең / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е. Жүсіпов // Жалын. – 1996. ­ № 9-10. ­ 300-307 б.

Көпеев М-Ж. Қазақ билері / М-Ж. Көпеев // Жұлдыз. – 1992. ­ 195-196 б.

Көпеев М-Ж. Қазақ билері / М-Ж. Көпеев; дайынд.: Н. Мәшћүр – Жүсіпов // Жұлдыз. – 1992. ­ № 8. ­ 8 тамыз. ­ 86-197.

Көпеев М-Ж. Қазақ тілі жөніндегі революциядан бұрынғы зерттеулер / М-Ж. Көпеев. – Алматы: Ғылым. – 1993.

Көпеев М-Ж. Қазақ хандары / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е.Жүсіпов // Қазақстан мектебі. – 1999. ­ № 10. ­ 69-71 б.

Көпеев М-Ж. Қазақ шежіресі / М-Ж. Көпеев; дайын.:С. Дәуітов // Ұлт тағылымы. – 2002. ­ № 4. ­ 89-101 б.

Көпеев М-Ж. Қазақ шежіресі / М-Ж. Көпеев; құраст.: С. Дәуітов. – Алматы: Жалын. – 1993.

Көпеев М-Ж. Қазақ шежіресі шығуы туралы / М-Ж. Көпеев // Қазақ әдебиеті. – 1993. ­ 2 шілде. ­ 11 б.

Көпеев М-Ж. Қазақтардың бұрынғыдан қалған сөздері / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1893. ­ 26 наурыз. ­ № 11-13.

Көпеев М-Ж. Қазақтардың бұрынғыдан қалған сөздері / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1893. ­ 26 наурыз. ­ №11-13. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым, 1989. ­ 656 б. (476-480, 643 б.)

Көпеев М-Ж. Қанағат туралы жұмбақ өлең Мәшһүр Жүсіп өз жазбасы бойынша / М-Ж. Көпеев // Руханият. – 2002. ­ 8 қыркүйек. ­ № 1. ­ 5 б.

Көпеев М-Ж. Қиямет күн / М-Ж. Көпеев, арабашадан жинаған: Ж. Әкбәрқұлұлы // Дауа. – 1991. – қараша. – № 15. – 7 б.

Көпеев М-Ж. Қиямет күні / М-Ж. Көпеев // Дауа. – 1991. – 14 қазан. – 7 б.

Көпеев М-Ж. Қиямет күні / М-Ж. Көпеев // Дауа. – 1991.– 16 желтоқсан. – 7 б.

Көпеев М-Ж. Қолыма қағаз, қалам алайын да: насихат үлгі: өз жазбасы бойынша / М-Ж. Көпеев // Руханият. – 2002. ­ 1 сәуір. ­ № 5-6 (9-10). ­ 2 б.

Көпеев М-Ж. Құдайым жексенбі күн жер жаратты / М-Ж. Көпеев; дайын.: Жүсіпов Е. // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 8 тамыз. ­ № 93. ­ 7 б.

Көпеев М-Ж. Құдайым жексенбі күн жер жаратты / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. ­ 8 тамыз. – 2000. ­ № 93 (13190). ­ 7 б.

Көпеев М-Ж. Мағыраж / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Жүсіпова // ҚР ҰҒА Хабарлары: тіл, әдебиет сериясы. – 1994. ­ № 3. – 54-67 б.

Көпеев М-Ж. Малшы Алтай / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1894. ­ 6 ақпан. ­ № 6. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым, 1989. ­ 656 б. (500-503, 644 б.)

Көпеев М-Ж. Малшы Алтай / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1894. – 6 ақпан. ­ № 6.

Көпеев М-Ж. Мән Жотыхан өлімі / М-Ж. Көпеев: дайын.: Е. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1998. ­ № 3. ­ 59-60 б.

Көпеев М-Ж. Мәшћүр-Жүсіп Көпеев: Рухнама // М-Ж. Көпеев. – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ : Кереку Баян Кітапханасы, 2003. ­ 220 б.

Көпеев М-Ж. Мәшһүрдің сөзді киіндіріп, жұрт көзіне түсіргені. Дүниеге көңілі қалғандықтан сөйленген сөз / М-Ж. Көпеев // Алматы ақшамы. – 1990. ­ 10 қазан. ­ № 234. ­ 4 б.

Көпеев М-Ж. Минақиб Құлмұхаммет ұста / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты газеті. – 1889. ­ № 28.

Көпеев М-Ж. Минақиб Құлмұхаммет ұста / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. ­ 1889. ­ № 28. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 69 б.

Көпеев М-Ж. Мұса Шорманов / М-Ж. Көпеев // Баянтау. – 2001. ­ 28 тамыз. ­ № 67 (13304). ­ 5 б.

Көпеев М-Ж. Мірсейід пен ғұлама Тіптазаның әңгімелері / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 1995. ­ №5. ­ 33-34 б.

Көпеев М-Ж. Надан би / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Қ. Жүсіпова // Парасат. – 1995. ­ № 1. ­ 3 б.

Көпеев М-Ж. Наурыз / М-Ж. Көпеев // Парасат. – 1990.­ № 3. – 12-15 б.

Көпеев М-Ж. Наурыз: Қазақ ССР Ғылым Академиясы Орталық ғылыми кітапхана қолжазба қорынан / М-Ж. Көпеев // Семей таңы. – 1991. – 22 наурыз. – № 56. – 3 б.

Көпеев М-Ж. Нұх Пайғамбар мен кемпір туралы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Қазақстан мектебі. – 1994. ­ № 4-5. ­ 79 б.

Көпеев М-Ж. Олжабай / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Өлкетану. – 2002. ­ № 4. ­ 121-123 б.

Көпеев М-Ж. Олжабай батыр / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1992. ­ 6 қазан. ­ № 118-119 (12001). ­ 3 б.

Көпеев М-Ж. Олжабай батыр / М-Ж. Көпеев, дайын.: С. Дәуітов // Социалистік Қазақстан. ­ 1992. ­ 25 шілде. ­ № 170-171. ­ 5 б.

Көпеев М-Ж. Олжабай батыр: Асыл мұра / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1992. ­ № 119 (12002). ­ 8/10. ­ 3 б.

Көпеев М-Ж. Өзгеше бір заман болар / М-Ж. Көпеев // Дауа. – 1993. ­ тамыз. ­ № 6. ­ 7 б.

Көпеев М-Ж. Өзгеше бір заман болар: Мәшћүр – Жүсіп жазбаларынан / М-Ж. Көпеев // Дауа. ­ 1990. ­ 2 қазан.

Көпеев М-Ж. Өтірік пен шындық / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. ­ 1893. ­ № 11-13.

Көпеев М-Ж. Өтірік пен шындық / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. ­ 1893. ­ № 11-13: Указатель книг, журналных и газетных статей и заметок о киргизах / Алекторов А. Е. ­ Қазан, 1907. – 473 б.

Көпеев М-Ж. Пайғамбардың дүниеден өтуі туралы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Жүсіпова Г. Қ. // Жұлдыз. – 1996. ­ № 2. ­ 113-128 б.

Көпеев М-Ж. Пайғамбардың дүниеден өтуі туралы: дастан хақында / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Жүсіпова // Жұлдыз. ­ 1996. ­ № 2. ­ 113-128 б.

Көпеев М-Ж. Рухани байлық бұлақтары: Асан Қайғы туралы / М-Ж. Көпеев // Ақиқат. – 1992. ­ № 7. ­ 79-84 б.

Көпеев М-Ж. Сабалақ / М-Ж. Көпеев, дайын.: С. Дәуітов // Социалистік Қазақстан. – 1991. – 5 қазан. – № 231-332. – 6 б.

Көпеев М-Ж. Сарыарқаны кімдікі екендігі? / М-Ж. Көпеев. – Қазан: Б. Л. Домбровский баспасы, 1907. ­ 20 б.

Көпеев М-Ж. Сарыарқаның кімдікі екендігі? / М-Ж. Көпеев // Шалқар. – 1990. ­ 17 тамыз. ­ № 3 (344).

Көпеев М-Ж. Сарыарқаның кімдікі екендігі: аңыз / М-Ж. Көпеев; ел аузынан, қолжазбалардан тарихи сөздерді жиыстырушы Т. Алдабергенұлы // Айдын – Сарыарқа самалы. – 2004. ­ 22 қаңтар. ­ № 9 (13602). ­ 23-24 б.

Көпеев М-Ж. Сарыарқаның кімдікі екендігі? / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1994. ­ № 4. ­ 111-124 б.

Көпеев М-Ж. Сарыарқаның кімдікі екендігі? / М-Ж.Көпеев, дайынд.: Н. Жүсіпов // Қазақ әдебиеті. – 1990. ­ 6 маусым. ­ № 27. ­ 4 б.

Көпеев М-Ж. Сахарада – лала, бақтарда – райхан ... : лала гүл мен махаббат туралы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Зерде. – 1993. ­ № 7. ­ 18 б.

Көпеев М-Ж. Семіз Ишан / М-Ж. Көпеев дайын.: Е. Жүсіпов // Жалын. – 1999. ­ № 5-6. ­ 220-223 б.

Көпеев М-Ж. Сүлеймен мен құмырсқа / М-Ж. Көпеев, дайын.: Н. Жүсіпов // Азия. – 1992. ­ 3 шілде. ­ № 3. ­ 5 б.

Көпеев М-Ж. Сүлеймен пайғамбар мен құмырсқа. Сүлеймен пайғамбар мен Байғыз / М-Ж. Көпеев // Азия. – 1992. – шілде. ­ № 3. ­ 5 б.

Көпеев М-Ж. Тама Сарыбас мерген ертегісі / М-Ж. Көпеев, дайын.: Н. Жүсіпов // Зерде. – 1992. ­ № 6. ­ 27-28 б.

Көпеев М-Ж. Таным хақында. Үш жүзге аты мәлім Мәшһүр едім / М-Ж. Көпеев; дайын.: С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1996. ­ 24 қыркүйек.

Көпеев М-Ж. Таңдамалы / М-Ж. Көпеев, құраст: С. Дәуітов. ­ Т. 2. ­ Алматы: Ғылым, 1990. ­ 273 б.

Көпеев М-Ж. Таңдамалы : 2 томдық / М-Ж. Көпеев, құраст: С. Дәуітов // Алматы: Ғылым. – 1992. ­ т-2. ­ 224 б.

Көпеев М-Ж. Таңдамалы шығуы туралы / М-Ж. Көпеев // Қазақ әдебиеті, ­ 1990. ­ № 5. ­ 13 б.

Көпеев М-Ж. Тарихи әңгімелер / М-Ж. Көпеев; жазып алған Ф. Үрмүзұлы // Жұлдыз. – 1994. ­ № 10-12.

Көпеев М-Ж. Текст № 1-4 МЖО / М-Ж. Көпеев. – № 1 жинақ. – Павлодар. – 2001. ­ 62-65 б.

Көпеев М-Ж. Толғамдар / М-Ж. Көпеев // Егеменді Қазақстан. – 1991. – 6 б.

Көпеев М-Ж. Толғамдар / М-Ж. Көпеев, дайын.: С. Дәуітов // Социалистік Қазақстан. – 1991. – 7 желтоқсан. – № 281-282. – 6 б.

Көпеев М-Ж. Туысқан бауырларыма бір насихат / М-Ж. Көпеев // Айқап. – 1911. ­ № 4. ­ 14-15 б.

Көпеев М-Ж. Туысқан бауырларыма бір насихат / М-Ж. Көпеев // Айқап. – 1912. ­ № 1.

Көпеев М-Ж. Туысқан бауырларыма бір насихат / М-Ж. Көпеев // Айқап. ­ 1912. ­ № 4. – 83 - 84 б.

Көпеев М-Ж. Туысқан бауырларыма бір насихат / М-Ж. Көпеев // Айқап. – 1912. ­ № 7. – 146 -154 б.

Көпеев М-Ж. Туысқан бауырларыма бір насихат / М-Ж. Көпеев // Айқап. – 1912. ­ № 8. – 170 - 175 б.

Көпеев М-Ж. Туысқан бауырларыма бір насихат / М-Ж. Көпеев // Айқап. – 1912. ­ № 7 - 8. / Айқап: энциклопедия. ­ Алматы: 1995. ­ 106-109, 304-305 б.

Көпеев М-Ж. Туысқан бауырларыма бір нәсихат / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1912. ­ № 7 - 8.

Көпеев М-Ж. Туысқан бауырларыма бір нәсихат / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1912. ­ № 7-8. / құраст.: Ү.Суханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. ­ Алматы: Ғылым, 1989. ­ Т. 1. ­ 656 б.

Көпеев М-Ж. Тұлпардың дүбірі / М-Ж. Көпейұлы // Парасат. – 1999. ­ 9 қыркүйек.

Көпеев М-Ж. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты газеті. – 1889. ­ № 29.

Көпеев М-Ж. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 2 наурыз. ­ № 9.

Көпеев М-Ж. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1891. ­ № 20.

Көпеев М-Ж. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1892. ­ 31 шілде. ­ № 31.

Көпеев М-Ж. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1893. ­ 15 қаңтар. ­ № 3.

Көпеев М-Ж. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 2 наурыз. ­ № 9. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым, 1989. ­ 656 б. (161-165, 630-631 б.)

Көпеев М-Ж. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1891. ­ № 20. / құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым, 1989. ­ 656 б.(194-197, 788 б.

Көпеев М-Ж. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1889. ­ № 29. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 68 б.

Көпеев М-Ж. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1893. ­ 15 қаңтар. ­ № 3. / М-Ж. Көпеев; құраст. Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап. – Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 216 б. (112 б.)

Көпеев М-Ж. Тұрмыс жайында болған хабарлар / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1892. ­ 31 шілде. ­ № 31. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап.– Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 216 б. (107 б.)

Көпеев М-Ж. Түрік лұғаты турасындағы сөзге / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 8 маусым. ­ № 23.

Көпеев М-Ж. Түрік лұғаты турасындағы сөзге / М-Ж. Көпеев // Дала уалаяты. – 1890. ­ 8 маусым. ­ № 23. / М-Ж. Көпеев; құраст.: Ү. Сұбханбердина / «Дала уалаяты» газеті. ­ 5 кітап.– Алматы: Ғылым. – 1996. ­ 83 б.

Көпеев М-Ж. Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз / М-Ж. Көпеев. – Қазан: Шараф мәтбәғасы, 1907. ­ 20 б.

Көпеев М-Ж. Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз / М-Ж. Көпеев. – Қазан. ­ Шараф мәтбәғасы. – 1907. ­ 20 б. / Қаз. ау. әд. ­ Алматы: Ғылым. ­ 1998. ­ Библиограф. – 252 б (13).

Көпеев М-Ж. Ұлыдан қалған ұлағат / М-Ж. Көпеев // Егемен Қазақстан. – 1994. – 12 шілде.

Көпеев М-Ж. Хал-ахуал / М-Ж. Көпеев. – Қазан: Б. Л. Домбровский баспасы, 1907. – 20 б.

Көпеев М-Ж. Хаятбақшы: дастан. / М-Ж. Көпеев; басп.әзірл.: Г. Қ. Жүсіпова // Абай. – 1993. ­ № 8. ­ 56-76 б.

Көпеев М-Ж. Шабдар атпен айтыс / М-Ж. Көпеев // Абай. ­ № 1 (41). – 1999. ­ 92 б.

Көпеев М-Ж. Шайтанның саудасы: аңыз – дастан / М-Ж. Көпеев // ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті / құрас.: Т. Әбдірахманов,Қ. Жармағамбетов. ­ Алматы: Қазмемоқупедбас, 1959.

Көпеев М-Ж. Шернияз / М-Ж. Көпеев, дайын.: С. Дәуітов // Парасат. – 1991. – ақпан. – қой жылы. – № 2.

Көпеев М-Ж. Шонтыбай қажы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е. Жүсіпов // Жұлдыз. – 1995. ­ № 11-12. ­ 148-161 б.

Көпеев М-Ж. Шонтыбай қажы: қажылар шежіресі / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е. Жүсіпов // Үш-анық. – 1993. – қаңтар. ­ № 2. ­ 7 б.

Көпеев М-Ж. Шығармалары: 1 том / М-Ж. Көпеев. – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ. – 2003. ­ 435 б.

Көпеев М-Ж. Шығармалары: 1 том / М-Ж. Көпеев. – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, 2003. ­ 384 б.

Көпеев М-Ж. Шығасы шықпай, кіресі кірмейді / М-Ж. Көпеев, дайын.: Н. Жүсіпов // Қазақ әдебиеті. – 1991. – 16 тамыз. – № 33. – 4 б.

Көпеев М-Ж. Шын дәулет пен жын дәулет туралы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Ұлағат. – 1995. ­ № 3. ­ 99-102 б.

Көпеев М-Ж. Ышқышбап сапары / М-Ж. Көпеев дайын.: Е. Жүсіпов // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1997. ­ № 9-10. ­ 79-87 б.

Көпеев М-Ж. Ібіліс лағын шайтан хикаясы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Қ. Жүсіпова // Жалын. – 1993. ­ № 4. ­ 37-40 б.

Көпеев М-Ж. Ібіліс лағын шайтан хикаясы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Жүсіпова // Жалын. – 1993. ­ № 4. ­ 37 б.

Көпеев М-Ж. Ізбас қажы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 2001. ­ 31 тамыз. ­ № 68. ­ 28 б.

Көпеев С. «Үш сауалға» жауап немесе ұсыныс-талап... / С. Көпеев // Қазақ әдебиеті. – 1998. – 30 октябрь. – № 43. – Б. 12.

Көпеев С. Алашқа аты мәлім Мәшһүр Жүсіп / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1998. – 30 шілде. – № 89. – Б. 4.

Көпеев С. Аруаққа шет болмайық / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1994. – 15 қыркүйек.

Көпеев С. Әйтім естелігі / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1996. – 27 ақпан. – № 24.

Көпеев С. Әулие ақынның туындысы / С. Көпеев // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – Б. 21-26.

Көпеев С. Жаңсақ пікірден қашан арыламыз / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1992. – 10 қазан. – № 120.

Көпеев С. Жүсіп: Мәшһүр әлі жұмбақ: [Ақын, тарихшы, философ Мәшһүр–Жүсіп Көпеевтің туған немересінің ол туралы сұхбаты / Әңг. К. Жұмағали] // Заман–Қазақстан. – 1997. – 31 қазан (№ 44). – 14 б.

Көпеев С. Жүсіп: Мәшһүр әрі жұмбақ / С. Көпеев // Отарқа. – 1998. – 31 шілде. – № 31-32. – Б. 2-3.

Көпеев С. Көпей зираты қамқорлыққа алынса / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – № 33 (12223). – 26 наурыз. – 1994.

Көпеев С. Мәшһүр Жүсіп әулие / С. Көпеев / Сарыарқа. – 1993. – № 5. – Б. 24-25.

Көпеев С. Мәшһүр Жүсіп өз бейітін өзі салдырды / С. Көпеев // Сарыарқа самалын. – 1991. – 14 желтоқсан. – № 175.

Көпеев С. Мәшһүр зиратын қалпына келтіру керек / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1996. – 9 қаңтар. – № 3. – Б. 4.

Көпеев С. Мәшһүр зиялылар назарында / С. Көпеев // «Отарқа»: Павлодар облысы, Екібастұз қалалық – қоғамдық саяси апталығы. – 1999. – 12 ақпан.

Көпеев С. Мәшһүр мінген ер тоқым / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1994. – 16 ақпан. – № 23. – Б. 2.

Көпеев С. Мәшһүрдің атақоныс таңдауы / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1994. – 16 сәуір. – № 42 (12232).

Көпеев С. Мәшһүрдің ата-тегі туралы / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1992. – 17 наурыз. – № 32. – 3 б.

Көпеев С. Мәшһүрдің кәсіби көзқарасы / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1995. – 4 ноябрь. – № 125. – Б. 3.

Көпеев С. Мәшһүрдің көрегендігі хақында бірер сөз / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 10 маусым. – 1995. – № 64 (12405).

Көпеев С. Мәшһүрдің қайта оралуы / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1993. – 14 тамыз. – № 95. – Б. 2.

Көпеев С. Мәшһүр-Жүсіп өмірі / С. Көпеев // Павлодар. – 2000. – 126-127 б. Солтанбаев З. Мәшһүр: поэмадан үзінді / З. Солтанбаев // Сарыарқа самалы. – 2000. – 31 қазан. – Б. 6.

Көпеев С. Осындай әңгімелер бар; Үш Жүсіп бір Машрап / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1992. – 16 мамыр. – № 57 (11939).

Көпеев С. Рас, Абайды біз білеміз бе?: А. Құнанбаевтың туғанына 150 ж. толуы қарсаңында / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1992. – 5 мамыр. – № 52. – 3 б.

Көпеев С. Тарих сабағы – ұрпаққа аманат / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1992. – 6 тамыз. – 3 б.

Көпеев С. Үш Жүсіп, бір Машрап // Сарыарқа самалы. – 1992. – 16 мамыр.

Көпеев С. Шындыққа жанаспайды / С. Көпеев // Қызыл ту. – 1991. – 16 қаңтар.

Көпеев Ш. С. «Жалқаулар туралы»: [өлең] // Сарыарқа самалы. – 1998. – 28 мамыр.

Көпейұлы Мәшћүр Жүсіп. Алтын табақ: өз жазбасы бойынша // Руханият. – 2003. ­ 1 маусым. ­ № 9-10 (13-14). ­ 2 б.

Көпейұлы Мәшһүр Жүсіп. Шығармалары. 5 т. / М-Ж. Көпейұлы; дайынд.: Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. ­ Павлодар: ЖШС ҒӨФ «ЭКО», 2005.

Көпейұлы Мәшһүр–Жүсіп // Ай, заман-ай, заман–ай... (Бес ғасыр жырлайды): 2 томдық. – Т. 2/ Құраст.: М. Мағауин, М. Байділдаев. – Алматы. – 1991. – 240–252 б.

Көшімбеков Б. «Айқап» журналы және жерлес ақын-жазушылар шығармалары / Б. Көшімбеков // Сарыарқа самалы. – 1997. – 19 маусым. – № 71. – Б. 2.

Көшімбеков Б., Исинова К. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы тарихи тұлғалар / Б. Көшімбеков, К. Исинова // Сарыарқа самалы. – 1998. – 29 қыркүйек. – № 115. – Б. 4-5.

Көшімбеков. Б. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы тарихи тұлғалар / Б. Көшімбеков // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (36-48 б.)

Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред.: Сурков А. А. М. : Советская энциклопедия, 1966. Т. 3. 719 с.

Куватова С. Б. Машхур-Жусип и мировой фольклор / С. Б. Куватова // Материалы международной научно-практической конференции. «II чтения Машхур Жусипа». Павлодар, 2001. – 1-3 ноябрь. С. 78.

Кулумжанов Н. Е. Нравственность как основа этики / Н. Е. Кулумжанов // Материалы республиканской научно-практической конференции «III Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С.Торайгырова. – Павлодар, 2003. – С. 248.

Қаба Ә. Б. Керекудің көк мешіті: [Кіндік Азия мен Қазақстандағы ең сәулетті діни ғимараттардың біріне айналмақ] Ә. Б. Қаба, Ө. Мұқай // Жас Алаш. – 2001. – 11 қыркүйек. – 1 б.

Қағазов А. Дұрыс тарата білсе / А. Қағазов // Қазақ әдебиеті. – 1983. – 28 қаңтар. – № 4. – 15 б.

Қажыбаева Г. Мәшһүр ұрпағы – Қуандық Жүсіп / Г. Қажыбаева // Сарыарқа самалы. – 2006. – 14 желтоқсан. – № 145 (14038). – Б. 16.

Қазақ әдебиеті тарихы. – Алматы, 1960. – 1 том. – 1 кітап. – 589 б.

Қазақ әдебиетінің тарихы / Алматы: Ана тілі. – 1965. – 27-31 б.

Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы – Т. 4. / Алматы: Ғылым. – 1985. – 360 б. (125-126, 162).

Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы / 6 томдық. – Алматы: Ғылым. – 1975. – Т. 1. – 352 б. (93, 282-284).

Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы 6 томдық / Алматы: Ғылым, 1981. – 220 б. (16-18, 22, 27, 28, 30, 75, 120-123, 137-140, 186, 189, 193, 215).

Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы: – Т. 5. / Алматы: Ғылым. – 1986. – 216 б. (58-74).

Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы: 6 томдық / Алматы: Ғылым, 1979. – Т. 2. – 244 б. (144).

Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы: 6 томдық / Алматы: Ғылым, 1989. – Т. 1. – 296 б. (17-18, 61-62, 144, 147-148, 213-216).

Қазақ совет энциклопедиясы: 12 томдық / Бас ред.: М. Қ. Қаратаев. – Алматы: Қазақ совет энциклопедиясы бас редакциясы, 1975. – Т. 7. – 554 б.

Қазақ ССР ғылым академиясы орталық ғылыми кітапхананың қорында сақтаулы қолжазбалар жинағының библиографиялық көрсеткіші І бөлім. Құрастырушы: К. Ш. Бегімбаева. Жауапты редакторы экономика ғылымының докторы Н. Б. Ахмедова. Библиографиялық редакторы Д. Н. Қазбекова. – Алматы. – 1975. – 193б.

Қазақ ССР ғылым академиясы орталық ғылыми кітапхананың қорында сақтаулы қолжазбалар жинағының библиографиялық көрсеткіші 2 бөлім. – Алматы – 1979 – 274 б.

Қазақ ССР ғылым академиясы орталық ғылыми кітапхананың қорында сақтаулы қолжазбалар жинағының библиографиялық көрсеткіші ІІІ бөлім. Құрастырушы: К. Ш. Бегімбаева. Жауапты редакторы экономика ғылымының докторы Н. Б. Ахмедова. Библиографиялық редакторы Ш. Н. Кульбаева. – Алматы. – 190 б.

Қазақ ССР Ғылым Академиясының қолжазбалар қорынан (Мәшһүр жинағының кейбір үлгілері жарияланған) // Қазақ ССР Ғылым Академиясының хабарлары. – 1985. – № 1. – 64–67 б.

Қазақ ССР тарихы / Алматы. – 1982. – 3 том.

Қазақ ССР тарихы. – Алматы, 1957. – т-1. – 581-582 б.

Қазақ тарихи жырларының мәселелері / Алматы: Ғылым. – 1979. – 312 б. (306-307).

Қазақ халық ауыз әдебиеті: тарихи жырлар: Абылай хан / көп томдық жинақ, Алматы: Білім, 1995. – 288 б.

Қазақстан тарихы: Көне заманнан бүгінгіге дейін / – Т. 5. 3 т. – Алматы: Атамұра. – 2000. – Б. 11, 63-69, 71-74, 82, 138, 146, 247, 541, 699-701, 704, 714.

Қайдар Ә. «Абайдан» «Шығайға» дейінгі жұмбақ есімдер / Ә. Қайдар ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2004. № 4. – 3–20 б.

Қайырбеков Ғ. Ақиқат түбі – адалдық / Ғ. Қайырбеков // Қазақ әдебиеті. – 1986. – 1 тамыз. – № 31. – 2 б.

Қайырбеков Ғ. Баянауыл басында / Ғ. Қайырбеков // Жұлдыз. – 1985. – № 11. – 160-175 б.

Қайырбеков Ғ. Ескерткіштер мен есерсоқтар / Ғ. Қайырбеков // Социалистік Қазақстан. – 1991. – 18 мамыр. – № 113-114. – 5 б.

Қайырбеков Ғ. Мәшһүр Жүсіп үйінде: өлең / Ғ. Қайырбеков // Жұлдыз. – 1986. – № 3. – 51-52 б.

Қалижан У. Діни ағартушылық ағым – ол да бір мектеп / У. Қалижан. // Ақиқат. – 1998. – № 9. – Б. 58-63.

Қалижан У. Имандылық киесі: ақын Мәшһүр Жүсіптің туғанына 140 жыл / У. Қалижан // Парасат. – 1998. – № 6.

Қалижан У. Мәшһүр Жүсіп: зерттеу / У. Қалижан. Алматы: Атамұра. – 1998.

Қамзабекұлы Д. Астанадағы «Қазақ» көшесі хақында / Д. Қамзабекұлы // Астана ақшамы. – 1999. – 2 қараша. – № 127. – 2 б.

Қамзабекұлы Д. Смағұлдың әдеби-сын еңбектері / Д. Қамзабекұлы // Жұлдыз. – 1993. – № 9. – Б. 188-198.

Қамзабекұлы Д. Смағұлдың әдеби-сын еңбектері / Д. Қамзабекұлы // Халық кеңесі. – 1993. – 2 наурыз. – № 42. – Б. 4.

Қаназ М. Сұлтанмахмұт пен Мәшекеңнің (Мәшһүр Жүсіп) ескі мазарлары / М. Қаназ // Жас Алаш. – 2002. – 19 наурыз. – 4 б.

Қаңтарбайұлы А. Күтпеген қонақтар / А. Қаңтарбайұлы // Отарқа. – 1998. – 31 шілде. – Б. 13-15.

Қаратаев М. Елеулі еңбек / М. Қаратаев // Лениншіл жас. – 1990. – 1 қараша. – № 210. – 4 б.

Қаратаев М. Қазақ әдебиетіндегі реализмнің даму жолдары / М. Қаратаев. – Алматы: Мектеп. – 1986. – 132-133 б.

Қаратаев М. Қайта қарауды қажет ететін мәселе / М. Қаратаев // Қазақ әдебиеті, 1956. – 10 тамыз. – 34 (84). – 3 б.

Қаратаев М. Туған әдебиет туралы ойлар / М. Қаратаев. – Алматы: КМӘБ, 1958. – 112-121 б.

Қарыбаев Ж. Мәшһүр жазған шежіре бұрмаланбаса екен / Ж. Қарыбаев // Сарыарқа самалы. – 1995. – 18 ноябрь. – № 131. – Б. 3.

Қасқабасов С. А. Қазақтың халық прозасы / С. А. Қасқабасов. – Алматы: Ғылым. – 1984.

Қасымжанов А., Алтаев Ж. Ежелгі рухани таным және қазақ философиясы / А. Қасымжанов, Ж. Алтаев. – Алматы. – Мұрагер. – 1992. «... Қисса қалып кетті» // Азия. – 1992. - шілде. – № 3. – 5 б.

Қойкелді. Жинаушы: Көпеев Машһүр Жүсіп. Машинкаға басылған. Ж. б. 1–5 б. Қ. – 348. [96 б.]

Қоңыр (М. Әуезов). Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі: Тарихи әдеби сын / Қоңыр (М. Әуезов) // Таң-Шолпан. – 2002. – № 5. – 128–134 б.

Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы / Ә. Қоңыратбаев. – Алматы: Санат. – 1994. – Б. 203-210.

Қоңыратбаев Ә. Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің лирикасы: Қаз. ССР Ғ.А. Тіл - әдебиет институты конференциясы / Ә. Қоңыратбаев. – Қазақ әдебиеті. – 1959. – 19 маусым. – № 25 (233). – 3 б.

Қоңыратбаев Ә. Толғау ақындары жөнінде шеберлік сырлары / Ә. Қоңыратбаев. – Алматы: Жазушы. – 1979. – 138-144 б.

Қопаева Ә. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы исламдық (діни) таным лексикасы / Ә. Қ. Қопаева // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Қоржумбаева М. Х. Мәшһүр–Жүсіп және шығыс поэзиясындағы құбылту мәні / М. Х. Қоржумбаева // ПМУ хабаршысы. – 2005. – № 1. – 79–82 б.

Қуандық Мәшһүр Жүсіп Мәшһүр Жүсіп: белгілі жайдың белгісіз қыры. // Сарыарқа самалы, 5 қыркүйек, –2006. – № 102 (13995), – Б. 5.

Қуандық, М. Ж. Мәшһүр Жүсіптен базарлық: [Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 20 томдығын шығару жайлы] / М. Ж. Қуандық // Сарыарқа самалы. – 2004. – 21 қазан. – 6 б.

Қуандықұлы Е. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының Кенесары туралы жазбалары // Қазақ тарихы. – 2004. – № 1. – 96–72 б.

Қуандықұлы Е. Шығыс поэзиясындағы ақиқаттанудың бастау көздері: [Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармалары жайлы] // Ұлағат. – 2004. – № 4. – 30–41 б.

Қуанышбаев М., Жұмаділова Ш. Т. Абай мен Мәшһүр-Жүсіп / М. Қуанышбаев, Ш. Т. Жұмаділова // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (10 16 б.)

Қуанышева А. Мәшһүр-Жүсіп ауылын мақтан етем / А. Қуанышева // Сарыарқа самалы. – 2006. – 2 ақпан. – № 13 (13906).

Қуанышева А. Мәшһүр-Жүсіп ауылын мақтан етем. // Сарыарқа самалы, 2 ақпан – 2006. – № 13 (13906).

Құдабаев Ш. А. Мәшһүр Жүсіп: адамның ішкі табиғатына үңілуі «Шығыс және Батыс мәдениеттерінің тарихи, ғылыми, пәлсапалық мәні, олардың сабақтастығы» атты ҰҒА академигі, ф.ғ.д., профессор Ғ. Есімнің 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Материалы республиканской научно–практической конференции по философии «Историческое, научное, философское значение культур Востока и Запада, их преемственность», посвященной 60–летию академика НАН РК, д.ф.н., профессора Г. Есим / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2007. – 190–194 б.

Құнанбайұлы Ш. Мәшһүр Жүсіптің екі сөзі / Ш. Құнанбайұлы // Сарыарқа самалы. – 1997. – 8 сәуір.

Құрманбай Ш. Мәшһүр–Жүсіп Көпеевтің көптеген жыл көмусіз жатқаны рас па? // Айқын. – 2007. – 29 наурыз

Құсайынұлы Ғ. Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің дүние таным көзқарастары мен философиялық ойлары / Ғ. Құсайынұлы // Сарыарқа самалы. – 18 тамыз. – 1998. – № 97 (12889). – Б. 4.

Құсайынұлы Ғ. Мәшһүр–Жүсіп Көпеевтің дүние таным көзқарастары мен философиялық ойлары // Сарыарқа самалы – 1998. – 18 тамыз.

«V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – 2 т. – Павлодар. – 2006.

«V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – 1т. – Павлодар. – 2006.

«V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – 3т. – Павлодар. – 2006.

«Алаштың » тартуы – Мәшһүр Жүсіп // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 24-30 қазан. – № 42 (2828). – 2 б.

«Мәшһүр ата лепесі қабыл болып...». // Сарыарқа самалы. – 2002. – 12 шілде. – № 55 (13396). – Б. 9.

«Мәшһүр Жүсіп үміт артқан», «Ысқақ хазірет – ол кім?» // Руханият. – 2003. – 30 қаңтар. – № 2-3. – Б. 4.

М. Ж. Копеева / Г. Н. Кенжебалина, Ж. Ж. Капенова // Материалы международной научно-практической конференции «V чтения Машхур Жусипа» Павлодар, 2006. – С. 46.

Мағауин М. Алдаспан: ХV-ХVІІІ ғғ. қазақ ақын, жырауларының шығармалар жинағы / М. Мағауин. – Алматы: Жазушы. – 1971. – 241-242, 254-262 б.

Мағауин М. Қазақстан ақындары: жинақ (М-Ж. Көпеевтің «Шайтанның саудасы» өлеңі енді) / М. Мағауин. – Ленинград. – 1978.

Мағауин М. Қобыз сарыны / М.Мағауин. – Алматы: Жазушы, 1968. – 77-98 б.

Майра –Ханум. Дәстүрлік халық емі / Майра – Ханум. – Қарағанды. – 2004. – Б. 37-39.

Майтанов Б. Мәшһүр Жүсіптің мысал–өлеңдеріндегі философиялық түйін / Б. Майтанов // Абай. – 2002. – № 1. – 51–53 б.

Макишева Г. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы педагогикалық көзқарастар / Г. МАкишева // Ұлағат. – 2007. – № 6. – 71–77 б.

Макышбаева Г. Т., Ажигалиева У. А. Вклады Машхур Жусипа в песенную культуру казахского народа / Г. Т. Макышбаева, У. А. Ажигалиева // Материалы республиканской научно-практической конференции «IV Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. Павлодар, 2004. – Т. 2. С. 107.

Малайсары батыр. Жинаушы: Көпеев М. Ж. Латын әрпінде. Ж.б. І-4 б. Қ. – 657, № 13 [100 б.].

Марғұлан Ә. Х. Ежелгі жыр, аңыздар / Ә. Х. Марғұлан. – Алматы: Жазушы. – 1985. – 45, 333, 353, 359 б.

Марғұлан Ә. Х. Еңбекпен өткен өмірім / Ә. Х. Марғұлан // Жұлдыз. – 1986. – № 1. – 174-181 б.

Марғұлан Ә. Х. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев / Ә. Х. Марғұлан / Қазақ әдебиеті. – 1940. – 5 қаңтар. – № 2.

Марғұлан Ә. Х. Олжабай батыр / Ә. Х. Марғұлан // Жұлдыз. – 1984. – № 2. – 170-175 б.

Марчевский Н. Сын земли баянаульской / Н. Марчевский // Звезда Прииртышья. – 2001. – 22 сентября. – С. 2.

Машрапов Қ. Мәшһүр Жүсіптің пен Молдағалидің айтысы // Қызыл Ту. – 1989. – 4 сәуір. – 3 б. Хал–ахуал. Қазақ жұртының осы күнгі әңгімесі: Өлеңдер // Бес ғасыр жырлайды. 2 т. – Алматы, 1989. – 2т. – 241–252 б.

Машрапов Қ. Мәшһүр-Жүсіпке хат: Ә. Х. Марғұланның 1922. 28 мартта Ленгинградтан жазған хаты / Қ. Машрапов // Қызыл ту. – 1991. – 9 шілде. – № 105. – 3 б.

Машрапова З. С. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы «Той» көне сөздің құпиясы / З. С. Машрапова // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / – Павлодар. – 2007.

Машхур Жусуп Копеев. Казахи: девятитомный популярный справочник. Исторические личности. / Копеев Машхур Жусип – Алматы, 1998. – Т. 2. – С. 397-399.

Машхур Жусуп Копеев. Чертов торг / Копеев Машхур Жусуп // Звезда Прииртышья. – 1998. – 1 августа. – С. 5.

Мәшһүр Жүсіп Көпеев (1857-1931) // Кенжебаев Б. ХХ ғасыр басындағы әдебиет. Жетінші кітап. Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық. – Алматы, 1993. – 60–61 б.

Мәшһүр Жүсіп Көпеев және қазақ әдеби тілі // Ертіс дидары. – 2002. – 28 тамыз.

Мәшһүр Жүсіп Көпеев және қазақ әдеби тілі // Ертіс дидары. – 2002. – 13 желтоқсан.

Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің бір мақаласы туралы // Кәкішев Т. Сын сапары: Монография. – Мандық батыр. Жинаушы: Көпеев М. Машинқаға басылған. Ж. б. І–5 б. Қ. – 380. Қазақ ССР ғылым академиясы орталық ғылыми кітапхананың қорында сақтаулы қолжазбалар жинағының библиографиялық көрсеткіші ІІ бөлім. – Алматы – 1979 – 274 б.

Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің дүниетаным көзқарастары мен философиялық ойлары // Сарыарқа самалы. – 1998. – 18 тамыз. – № 97 (12889). – Б. 4.

Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің өсиет өлеңдерінен / Ел аузынан жазып алған С. Жармұхаметұлы // Сарыарқа самалы. – 1995. – 28 қыркүйек

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Тайкелтір би (Өз жазбасы бойынша) // Руханият, 2003. ­ қыркүйек. ­ № 15-16 (19-20). ­ 2 б.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 10 т. 1 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П (жауапты редактор)., Қасқабасов С.А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2003.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 10 т. 4 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е.М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С.А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар : ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2004.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 10 т. 5 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2004.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 10 т. 10 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2007.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 10 т. 2 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2003.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 10 т. 3. Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С.А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2003.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 10 т. 6 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2005.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 10 т. 7 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2006.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 10 т. 8 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2006.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары: 10 т. 9 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2006.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының өмір туралы өрімдерінен // Балқантау. – 1993. – 26 шілде. – № 25. – Б. 4.

Мәшһүр Жүсіп Қ. Ақын биік мұраны / Қ. Мәшһүр Жүсіп // Жұлдыз. – 1975. – № 10.

Мәшһүр Жүсіп Қ. Мәшһүр Жүсіп: белгілі жайдың белгісіз қыры / Қ. Мәшһүр Жүсіп // Сарыарқа самалы. – 2006. – 5 қыркүйек. – № 102 (13995). – Б. 5.

Мәшһүр Жүсіп Қ. Мұхаммедфазыл Мәшһүр Жүсіп туралы: [М–Ж. Көпейұлының баласы жайлы тарихи дерек] // Сарыарқа самалы. – 2003. – 15 шілде.

Мәшһүр Жүсіп Қуандық. Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік – монография, Павлодар, ЭКО, – 2007 – 441 б.

Мәшһүр Жүсіп мазары салынады // Сарыарқа самалы. – 2006. 4 сәуір. – № 39 (13932).

Мәшһүр Жүсіп мұрасы жөнінде: Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің туғанына 125 жылдығына арналған // Біздің Отан, 1984. – № 3

Мәшһүр Жүсіп мұрасы жөнінде: Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің туғанына 125 жылдығына арналған // Жұлдыз, 1984. – 3-наурыз.

Мәшһүр Жүсіп пен Мәдидің кездесуі // Баянтау, – 2001, 23 қазан, – № 85 (13322), – Б. 6.

Мәшһүр -Жүсіп пен Молдағалидың айтысы // Қызыл ту. – 1989. – 4 сәуір. – № 65 (11265).

Мәшһүр Жүсіп туралы бір үзік сыр. // Сарыарқа самалы. – 2002. – 18 қаңтар. – № 5 (13346). – Б. 18.

Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы публицистика // Сарыарқа самалы. – 2003. – 4 қараша. – № 126(13571). – Б. 4-5.

Мәшһүр Жүсіп» қалай шықты? // Сарыарқа самалы. – 2003. – 6 қараша. – № 127 (13573). – Б. 4.

Мәшһүр Жүсіптің әулеті. // Егемен Қазақстан. – 2003. – 30 сәуір.

Мәшһүр -Жүсіптің екі батасы // Сарыарқа самалы. – 2000. – 14 сәуір.

Мәшһүрдің ата-тегі туралы // Сарыарқа самалы. – 1991. – 17 наурыз. – № 32 (11914).

Мәшһүр-Жүсіп Көпеев туралы // Біздің отан. – 1984. – № 2. – 4 б.

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 11 т. 11 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2007. – Б. 418.

Мәшһүр-Жүсіп Қ. ¤лең – сөздің патшасы: Зерттеулер / Қ. Мәшһүр-Жүсіп. – Алматы: Жазушы. – 1991. – 165 б.

Мәшһүр–Жүсіп Қ. Мәшһүр Жүсіп көмекке зәру: [Мәшһүр–Жүсіп Көпеев қалдырған асыл мұраны жинақтау мәселесі жайлы] / Қуандық Мәшһүр–Жүсіп // Егемен Қазақстан. – 2004. – 6 қаңтар. – 6 б.

Мәшһүр–Жүсіп Қ. Мектеп оқулығы және Мәшһүр Жүсіп: [М. Ж. Көпейұлының шығармаларын мектепте оқыту жайында] // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2006. – №9. – 3–6 б.

Мәшһүр-Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр-Жүсіп қазынасы: М-Ж. Көпеевтің туғанына 130 жыл / Қ. П. Мәшһүр-Жүсіпов // Қызыл ту. – 1988. – 27 желтоқсан. – № 247 (11197). – 3 б.

Мәшһүр-Жүсіптің Абылай туралы жазғандары // Сарыарқа самалы. – 1997. – № 3. – Б. 3-15.

Мелехова Л. В. В честь поэта / Л. В.Мелехова // Звезда Прииртышья. – 1998. 21 июля. – С. 3.

М-Ж. Копеев. Национальные аспекты обучения и воспитания в Казахстане / Жарикбаев К. Б., Калиев С. К. – Алма-Ата, 1990. – С. 32-36.

Молдайып С. «Дархан даланың данышпан ұлы», «Атадан қалған асыл мұра». / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. – 2002. – 6 қыркүйек. – № 71 (13412). – Б. 10.

Молдайып С. «Дархан даланың данышпан ұлы», «Тас қияға өрлеген Мәшһүр – Жүсіп» / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. – 2002. – 23 тамыз. – № 67 (13408). – Б. 5.

Молдайып С. Дархан даланың данышпан ұлы / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. – 2002. – 26 шілде. – № 59 (13400). – Б. 11.

Молдайып С. Таусылмас қазына / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. – 2006. – 8 наурыз. – № 28 (13921). – 6 б.

Мұқанов С. Абайдың шәкірттері туралы / С. Мұқанов // Абай. – 1992. – № 4. – 57-70 б.

Мұқанов С. Абайдың шәкірттері туралы: С. Мұқанов Абайдың шәкірттері туралы. 1951 ж. 15 маусымында «Абайдың әдеби мұрасы» мәселесін талқылауға арналған ғылыми айтыста жасалынған / С. Мұқанов // Абай. – 1992. – № 4. – 57-70 б.

Мұқанов С. Халық мұрасы / С. Мұқанов. – Алматы: Қазақстан. – 1974. – 22- 23-189-203 б.

Мұқатаева Қ. Б. М-Ж. Жүсіп пен Дж. Байрон шығармаларындағы ұқсастықтар / Қ. Б. Мұқатаева // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Мұқыш Қ. С. Балалардың ой өрнегі және М-Ж. Көпеев дүниетанымындағы макро және микро әлем / Қ. С. Мұқыш // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (242-249 б.)

Мұсабаев Ғ. Сөзден іске көшейік / Ғ. Мұсабаев // Қазақ әдебиеті, 1956. – 7 қазан. – № 40 (92). – 2-3 б.

Мыңжан Н. Қазақстанның қысқаша тарихы / Н. Мыңжан: дайын.: М. Қани. – Алматы: Жалын. – 1994. – 400 б. /369/.

Мырзахметов М. Абай жүрген ізбенен / Мырзахметов М. – Алматы. – 1985.

Мырзахметұлы М. М. Ж. Көпеевтің қазақ әдебиетіндегі орны / М. Мырзахметұлы // «Г. Н. Потанин – ғалым, саяхатшы, күрескер: ХІХ ғасырдағы Ресей зиялылары және қазақ тарихы мен этнографиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Сборник материалов международной научно–практ. конф., посвященной 170–летию Г. Н. Потанина «Г. Н. Потанин – ученый, путешественник и демократ: Российская интеллигенция ХІХ века и проблемы истории и этнографии казахов – 2005. – 237–242 б.

Негимов С. Көнеден жеткен көрікті ой: [Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының көптомдық шығармалары жайлы] / Серік Негимов // Егемен Қазақстан. – 2007. – 12. маусым. – 10 б.

Негимов С. Мәшһүр Жүсіп мұрасы / С. Негимов // Егемен Қазақстан. – 2006. – 7 қараша. – № 273 – 274. – Б. 10.

Негимов С. Мәшһүр Жүсіп шығармаларының бейнелілігі / С. Негимов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б.(5-10 б)

Нургалиева А. М. Обсуждение вопроса ислама в жизни казахского общества, в казахской публицистике начала ХХ века // Актуальные проблемы современной науки. – 2007. – № 1. – С. 12–14.

Нуркин Қ. Бұл дүниені таң қалдырған данышпан / Қ. Нуркин // Сарыарқа самалы. – 2006. – 30 қараша. – № 139 (14032). – 17 б.

Нурмагамбетова З. Святой поэт / З. Нурмагамбетова // Звезда Прииртышья. – 1998. – С. 5

Нұралин Қ. Пікір таласынан шындық туады немесе С. Көбеевке хат / Қ. Нұралин // Қызыл ту. – 1991. - 9 шілде. – № 105. – 3 б.

Нұрғалиев Р. Мәшһүр–Жүсіп пен Мәдидің кездесуі: [Қаз дауысты Қазыбек бидің бесінші ұрпағы Мәди Бапиұлы жайлы] / Р. Нұрғалиев // Сарыарқа самалы. – 2001. – 23 қазан. 6 б.Нарымбетов Ә. Бағалы зерттеу / Ә. Нарымбетов // Қазақ әдебиеті. – 1959. – 9 қаңтар. – № 2. – 3 б.

Нұртазин Т. Программ ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті: М-Ж. Көпеев шығармаларын енгізді / Т. Нұртазин // Октябрь алдындағы дәуір. – Алматы. – 1968.

Оразбаева Б. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы заттық мәдениет / Б. Қ. Оразбаева // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Ордалиев С. ХХ ғ.басындағы қазақ әдебиеті» бағдарламасы туралы / С. Ордалиев // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1992. – № 1. – 75 б.

Орта жүзден Мәшһүрдей молда шықты // Сарыарқа самалы. – 2003. – 2 желтоқсан. – № 138 (1358).

Өкпенің Кәрімтайы. Мәшһүр Жүсіп зираты туралы / Өкпенің Кәрімтайы // Сарыарқа самалы. – 1995. – 7 қаңтар. – Б. 3.

Өкпенің Кәрімтайы. Мәшһүр-Жүсіптің аталуы жөнінде бір ауыз сөз / Өкпенің Кәрімтайы // Сарыарқа самалы. – 1992. – 15 қыркүйек. – № 109. – 4 б.

Өкпенің Кәрімтайы. Шорман баласы Иса қажы / Өкпенің Кәрімтайы // Сарыарқа самалы. – 1995. – 12 тамыз. – № 91. – Б. 3.

Өмірәлиев Қ. ХV-ХІХ ғғ. қазақ поэзиясының тілі / Қ. Өмірәлиев. – Алматы: Ғылым. – 1976. – 141-148 б.

Пазыл Ә. Қ. Машхур–Жусип и басня: [Автор в своей статье говорит об огромной роли басен М–Ж. Копеева, о признаках вечной философии высокой дидактики в них] / Ә. Қ. Пазыл // «Өлкетану = Краеведение»: ПМУ – 2006. – № 2 – С. 56–61.

Пазылов Ә. «Өткен соң әттеген-ай дерсің, халқым» (Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының әулиелігі туралы) / Әсет Пазылов // Сарыарқа самалы. – 2007. – 6 наурыз. – 5 б.

Пазылов Ә. Жұмбақ жан: М-Ж. Көпеевтің өмір жолына байланысты хронологиялық кесте / Ә. Пазылов // Сарыарқа самалы, – 2002. – № 5 (13346).

Пазылов Ә. Мағлұмат-и Мәшһүр-Жүсіп Көпеев / Ә. Пазылов. – Қарағанды: «Болашақ-Баспа». – 2006. – 288 б.

Пазылов Ә. Мәшһүр Жүсіп кесенесіне қамқорлық қажет / Әсет Пазылов // Сарыарқа самалы. – 2007. – 12 сәуір. – 16 б.

Пазылов Ә. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының тарихи мұрасы / Ә. Пазылов. Қарағанды: ҚЭУ, 2007. – 130 б.

Пазылов Ә. Мәшһүр–Жүсіп мұрасы = Наследие Машхур-Жусуп Копеева. – Караганда: 2008. – 160 с.Пазылов Ә. Асылдың сынығы / Ә. Пазылов // Сарыарқа самалы. – 2002. – 9 сәуір. – № 28 (13369). – Б. 6.

Пазылов Ә. Саяси ахуал мен Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің дүниетанымы / Ә. Пазылов // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Палевина Л. Читать земляка приятно вдвойне / Л. Палевина // Звезда Прииртышья. – 2001. – 22 сен. – С. 2.

Песня степей : антология педагогической мысли. – М., 1940. 587 с.

По материалам периодической печати. Память потомков крепка. Наука Казахстана. – 1998. 16-30 сентябрь. – С. 3

Приймак Д. Мәшһүр-Жүсіптің шәкірті / Д. Приймак // Қызыл ту. – 1990. – 1 наурыз. – № 42. – 4 б.

Притмак Д. Урочище Ескельды / Д. Притмак // Звезда Прииртышья. – 2001. – № 32 (16644).

Рақымжанов Р. Мешітке Мәшһүр–Жүсіп есімі берілді // Сарыарқа самалы. – 2000.– желтоқсан. – 11 б.Райымбекұлы Е. Көпейұлы Жүсіптің Мәшһүр атануы / Е. Райымбекұлы // Дауа. – 1991. – қаңтар. – № 5. – 8 б.

Рақышқызы З. Бабаға арналған кесене / З. Рақышқызы // Сарыарқа самалы. – 2006. – 14 желтоқсан. – № 145 (14038). – Б. 12.

Рахимжанов К. Х. Языковые контакты и их отражение в творчестве М. Ж. Копеева / К. Х. Рахимжанов // Вестник ПГУ. Сер. Гум. – 2005. – № 1. – С. 100-106. Рахимов Е. К. Машхур Жусип Копеев и М. Шорманов / Е. К. Рахимов // Материалы республиканской научно-практической конференции «IV Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2004. – Т. 2. – С. 56. Ремизов Н. Свет наших мавзолеев / Н.Ремизов // Звезда прииртышья. – 2006. – 26 сентября. № 110 (17465). – С. 5. Ремизов Н. Творчество писателя: ждет последователей / Н. Ремизов // Звезда Прииртышья. – 2003. – 11 нояб. – С. 3.

Сабданбекова Ә. Ә, Сабданбекова З. Ә. Қазақ шежіресі хақында: [В статье дан обзор научных трудов казахских исследователей, которые поднимали вопросы использования шежире как исторического источника]. // Арнайы басылым Қазақстан педагогикалық хабаршысы «Мәшһүр Жүсіп мұрасы: таным және тағылым» атты халықаралық ғылыми теориялық конференцияның материалдар жинағы. = Спецвыпуск Педагогический Вестник Казахстана сборник материалов международной научно–теоретической конференции «Наследие Машхур Жусупа: учение и воспитание». г.Павлодар, 2009. –№ 2. – С. 185–189.

Сабитова А. Т. Историческая и фольклорная ценность творчества Машхур Жусупа Копеева: [В статье придается большое значение исторической и фольклорной направленности творчества Машхура Жусипа Копеева] // «Өлкетану» = «Краеведение». – 2006. – № 2. – С. 84–89.

Сабитова А. Т. Историческая и фольклорная ценность творчества Машхур Жусупа Копеева / А. Т. Сабитова // Материалы международной научно-практической конференции «V чтения Машхур Жусипа» Павлодар, 2006. – С. 65.

Сабитова А. Т. Историческая и фольклорная ценность творчества Машхур Жусупа Копеева / А. Т. Сабитова // Олкетану. –2006. – № 2. – С. 84.

Сабырханова Р. Т., Хашим Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы азық-түлікке қатысты өлшемдік құрылымдар / Р. Т. Сабырханова, Қ. Хашим // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Сагандыкова Н. Машхур Жусип Копеева и значение его иноязычных интерпретаций / Н. Сагандыкова // «Г. Н. Потанин – ғалым, саяхатшы, күрескер: ХІХ ғасырдағы Ресей зиялылары және қазақ тарихы мен этнографиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Сборник материалов международной научно–практ. конф., посвященной 170–летию Г.Н. Потанина «Г. Н. Потанин – ученый, путешественник и демократ: Российская интеллигенция ХІХ века и проблемы истории и этнографии казахов – 2005. – С. 252–258.

Сагитова А. В памяти народной – вечно // Звезда Прииртышья. – 2008. – 12 авг. – С. 3

Сагитова А. Новые грани Машхура / А. Сагитова // Звезда прииртышья. 2006. – 30 августа – № 99 (17454). – С. 6.

Сагындыкова Н. Наследие Машхур–Жусип Копеева и значение его иноязычных интерпретаций // Матер. межд. научно-практической конференции «Дала кемеңгері Мәшһүр–Жүсіп: Адамзаттың ұлы ғұламасы», Т. 1 / ПМУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2008. – С. 60–63.

Сағымбеков М. Жанды иіткен бір әлем / М. Сағымбеков // Білім және еңбек. – 1986. – № 3. – 44-45 б.

Сағындықұлы Б. Мәшһүр Жүсіп өлеңіндегі сөйлемдік қолданыстар / Б.Сағындықұлы // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (90-99 б.)

Сағындықұлы Б. Мәшһүр өлеңіндегі орын тәртібі амалының көрінісі / Б. Сағындықұлы // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (275-289 б.)

Садуақасов С. Қазақ әдебиеті: тарихи талдау очерк / С. Садуақасов // Трудовая Сибирь. – 1919. – № 1.

Садуақасов С. Қазақ әдебиеті: тарихи талдау очерк / С. Садуақасов // Трудовая Сибирь. – 1919. – № 1 // Қамзабекұлы Д. Смағұл: әдеби-сын еңбектер // Жұлдыз. – 1993. – № 9. – 188-198 б. // Халық кеңесі. – 1993. – 2 наурыз. – № 42. – Б. 4.

Сакеева Д. Мәшһүр Жүсіп мұрасы / Д. Сакеева // Халық кеңесі. – 1993. – 3 ақпан. – Б. 4.

Сақ Қ. Алаштың намысты азаматы: [М–Ж. Көпеевтің ұлы Мұхамет–Әмен жайлы бірер сөз] / Қ. Сақ // Жас Алаш. – 2002. – желтоқсан. – 3 6

Салғараұлы Қ. Қазақтың қилы тарихы: роман – эссе / Қ. Салғараұлы // Алматы. – Жалын. – 1992. – 304 б. / 152, 158, 235-236, 238.

Салғараұлы Қ. Мәшһүр–Жүсіп жинаған аңыздар және «Алаша хан» / Қойшығара Салғараұлы // Өлкетану. – 2005. – № 4. – 71–80 б.

Салықов К. Мәшһүр шыңы: В. Семерьяновтан аударған. / К. Салықов // Егемен Қазақстан. – 2006. – 28 желтоқсан. – № 322 (24575).

Сапаралин Б. Өздерің де ойлаңдар / Б. Сапаралин // Жұлдыз. – 1987. – № 9. – 190 б.

Сапаров К.Т. Мәшһүр Жүсіп Көпеев және топонимдер / К. Т. Сапаров // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов, школьников «1-е Сатбаевские чтения»: часть 1 / Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова. – 2001. – 332 б. (104-110 б.)

Сарбалаев Ж. Мәшһүр-Жүсіп сөз сазгері, тіл ұстасы / Ж. Сарбалаев // Сарыарқа самалы. – 2002. – 19 сәуір. – № 31 (13372). – Б. 10.

Сарбалаев Ж. Этнолингвистика және Мәшһүр Жүсіп шығармашылығы / Ж. Сарбалаев // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2002 – №10. – 51–59 б.

Саурықова Ж. Көпеев мұраларындағы этнопедагогикалық мәселелер // Қазақстан мектебі. – 2004. – № 3. – 75–78 б.

Саурықова Ж. М-Ж. Көпеев және дін тағылымы / Ж. Саурықова // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1999. – № 4. – 46 б.

Сәрсеке Г. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы шығармаларындағы сөз құбылтулар / Г. Сәрсеке // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (99-110 б.)

Сәрсеке М. Қаныш елі: фото кітап / М. Сәрсеке // Павлодар. – Алматы: Жібек жолы. – 336 б. (14-24, 60, 75 б.)

Сейдеханов К. Мұраға сергек қарайық / К. Сейдеханов // Қазақ әдебиеті. – 1986. – 21 ақпан. – № 8. – 13-14 б.

Сейітжанов З. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев / З. Сейітжанов. / Қазақ фольклористикасының тарихы: революцияға дейінгі кезең. – Алматы: Ғылым. – 1988. – 432 б. (353-382).

Сейітова Б. Атақты жерлес туралы білгіңіз келсе... / Б. Сейітова // Сарыарқа самалы. – 2001. – 25 қазан. – № 86, 87 (13324). – 25 б.

Семерьянов В. Вершина Машхура, Павлодар. ТОО НПФ «ЭКО». – 2005. – 96 с.

Семерьянов В. Новое слово о Машхур-Жусупе / В. Семерьянов // Звезда прииртышья. 2006. 18 мая. – № 55 (17410). – С. 15.

Сергазина Т. Т. Машхур Жусип Копеев и символ / Т. Т. Сергазина // ПМУ Хабаршысы = Вестник ПГУ. Сер. Филолог. – 2004. – № 3. – С. 88-90.

Сергазина Т. Т. О поэтической картине мира Машхур Жусипа Копеева / Т. Т. Сергазина // Материалы республиканской научно-практической конференции «IV Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2004. Т. 1. С. 153-157.

Сергазина Т. Т. Православие и ислам: Ф. М. Д. и М-Ж. Копеев / Т. Т. Сергазина // Материалы региональной научной конференции «Религиозные аспекты исторического пути православия» 2004. – С. 107.

Сергазина Т. Т. Проповедь – учение – хлеб в поэзии Машхур - Жусипа / Т. Т. Сергазина // VII Сатпаевские чтения. Павлодар, 2007. – Т. 14. – С. 44.

Сергазина Т. Т., Смольникова Е. И. Символика сердца в поэзии М-Ж. Копеева / Т. Т. Сергазина, Е. И. Смольникова // Материалы международной научно-практической конференции «V чтения Машхур Жусипа» Павлодар, 2006. – С. 128-132.

Смагулова А. Я все же к вершине Машхура пойду // Білік. – 2009. – 22 мамыр – С. 3

Соломенцев М. С. Баяндама / М. С. Соломенцев // Лениншіл жас. – 1963. – 14 шілде. – № 136. – 2 б.

Солтанбаев З. Баян деген / З. Солтанбаев // Отарқа. – 1992. – 25 қаңтар. – 3 б.

Солтанбаев З. Жомарт жүрек / З. Солтанбаев // Сарыарқа самалы. – 2003. – 25 қаңтар. – Б. 9.

Солтанбаев З. Жомарт жүрек: [М. Ж. Көпеевтің 145 жыл толуына орай] // Сарыарқа самалы. – 2003. – 25 қаңтар.

Солтанбаев З. Көпеев: Мәшһүр туралы III кітап. Самғау: дастаннан үзінді / З. Солтанбаев // Отарқа. – 2003. – 21 тамыз. – Б. 6-7.

Солтанбаев З. Мәшһүр / З. Солтанбаев // Баянтау. – 2000. – 24 маусым. – Б. 6.

Солтанбаев З. Мәшһүр / З. Солтанбаев // Баянтау. – 2000. – 10 маусым. – Б. 7.

Солтанбаев З. Мәшһүр / З. Солтанбаев // Сарыарқа самалы. – 2000. – 22 қаңтар. – Б. 3.

Солтанбаев З. Мәшһүр / З. Солтанбаев // Сарыарқа самалы. – 2000. – 8 қаңтар. – Б. 6.

Солтанбаев З. Мәшһүр: поэма / З. Солтанбаев // Сарыарқа самалы. – 2 шілде. – № 77 (12869). – 1998. – Б. 3.

Солтанбаев З. Мәшһүр: поэмадан үзінді / З. Солтанбаев // Баянтау. – 2000. – 17 қазан. – Б. 6.

Солтанбаев З. Мәшһүр: поэмадан үзінді / З. Солтанбаев // Баянтау. – 2000. – 31 қазан. – Б. 6-7.

Солтанбаев З. Мәшһүр: поэмадан үзінді / З. Солтанбаев // Баянтау. – 2000. – 14 қараша. – Б. 5.

Солтанбайұлы З. Жүсіп / З. Солтанбаев. – Павлодар: ҒӨФ «ЭКО», – 2003. – 172 б.

Солтанбайұлы З. Көпеев дастаны (Мәшһүр туралы ІІІ кітап) / З. Солтанбайұлы. – Павлодар, 2005. – 226 б.

Солтанбайұлы З. Көпеев: Мәшһүр туралы: 3-кітап / З. Солтанбайұлы. – Павлодар: «ЭКО» Ғ¤Ф, 2005. – 226 б.

Солтанбайұлы З. Мәшһүр: толғау / З. Солтанбай. – Павлодар: ҒӨФ «ЭКО». – 2001. – 178 б.

Субханбердина Ү. «Дала уалаяты газеті» / Ү. Субханбердина. – Алматы: Ғылым, 1990. – Т. 2. – 584 б.

Субханбердина Ү. Дала уалаяты газеті / Ү. Субханбердина. – Алматы: Ғылым. – 1994. – 816 б. (194).

Суюнова Г. С. Кенжебалина Г. Н. О некоторых этических ценностях казахов в сборникерукописей Машхур Жусипа Копеева / Г.С. Суюнова, Г.Н.Кенжебалина // Материалы международной научно-практической конференции. «II чтения Машхур Жусипа». Павлодар, 2001. – 1-3 ноябрь. – С. 99.

Сүбханбердина Ү. ДУГ: 5 кітап / Ү. Сүбханбердина; мазмұнд. библ. көрс. Алматы: Ғылым. – 1995. – 5 том. – 216 б.

Сүбханбердина Ү., Сейфуллина Д. Қазақ кітабының шежіресі / Ү. Сүбханбердина, Д. Сейфуллина. – Алматы: Рауан. – 1996. – 286 б. (136-137, 198 б.)

Сүбханбердина Ү., Сейфуллина Д. Қазақ кітаптары: библиог. көрс. / Ү. Сүбханбердина, Д. Сейфуллина. – Алматы: Мектеп. – 1986. – 206 б. (94, 127.)

Сүйіншәлиев Х. Ғылыми мәні зор еңбек / Х. Сүйіншәлиев // Қазақ әдебиеті. – 1960. – 2 желтоқсан. – № 49 (309). – 3 б.

Сүйіншәлиев Х. Ғылыми мәні зор еңбек / Х. Сүйіншәлиев // Қазақ әдебиеті. – 1980. – 12 ақпан. – 3 б.

Сүлеймен Мәмет. Қазына / Мәмет Сүлеймен // Сарыарқа самалы. – 2006. – 11 мамыр. – № 53 (13946). – Б. 6.

Сүтжан С. Н. Мәшһүр мұрасы / Сүтжан Сейфитден. – Павлодар: НПФ ЭКО, 2001. – 104 б.

Сүтжанов С. Екі ғасыр аралығы: Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармашылығы және оның зерттелу тарихы / С. Сүтжанов // ҚР ҒА Хабарлары: тіл, әдебиет сериясы. – 1992. – № 4. – 26-36 б.

Сүтжанов С. Мәшһүр мұрасы / С. Сүтжанов. – Павлодар. – 2001. – 9 б.

Сүтжанов С. Мәшһүрдің кәсіп игеруге көзқарасы / С. Сүтжанов // Сарыарқа самалы. – 1999. - 19 қаңтар. – № 7. – 7 б.

Сүтжанов С. Мәшһүрдің кәсіп игеруге көзқарасы / С. Сүтжанов //Сарыарқа самалы. – 1998. – 19 қаңтар.

Сүтжанов С. Мәшһүр-Жүсіп баспасөз бетінде / С. Сүтжанов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (123-130 б.)

Сүтжанов С. Мәшһүр-Жүсіп дүниетанымы / С. Сүтжанов // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1999. – № 10. – Б. 41-43.

Сүтжанов С. М-Ж. Көпеев шығармашылығы және оның зерттелу жайы / С. Сүтжанов // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1993. – № 1. – Б. 38-39.

Сүтжанов С. Н. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының әдеби мұрасы: ф.ғ.к., ғыл. дәр. алу үшін дайын. дисс. автореф. / С. Н. Сүтжанов. – Алматы, 1994.

Сүтжанов С. Н. Мәшһүр шығармашылығындағы әдеби байланыс мәселесі / С. Н. Сүтжанов // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (337-349 б.)

Сүтжанов С. Н. Мәшһүртану курсы: Дәрістер жинағы. – Павлодар, 2006. – 92 б.С. Х. Карин Мои изречения / Карин С. Х. Алма-ата, 1964.

Сүтжанов С. Н. М-Ж. Көпеевтің шығармашылық өмірбаяны: әдіст. оқу құрал / С. Н. Сүтжанов / 1994. – Б. 79.

Сіләмбекова Қ. С. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев поэмаларының ерекшеліктері («Гүлшат-Шеризат» поэмасы бойынша) / Қ. С. Сіләмбекова // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Талқанбаева Қ. Намаз бен құрбан шалу мәні туралы. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 6-шы бумасы / Қ. Талқанбаева // Руханият.– 2006. – 1-15 маусым. – № 11 (83). – Б. 4.

Тарақов Ә. С. Өлең-толғаулар және тарихи жыр-дастандардағы Абылай хан тұлғасы: ф.ғ.к. авторефераты / Ә. С. Тарақов. – Алматы. – 1998. – Б. 21.

Тастемханов Ө. Назардан тыс қалғаны ма? (Мәшһүр Жүсіп кесенесі рухани–имандылық орталығына айналмай отыр) / Өскембай Тастемханов // Сарыарқа самалы. – 2007. – 28 тамыз. – 6 б.

Тәжібаев Ә. Имандылыққа үндеген / Ә. Тәжібаев // Социалистік Қазақстан. – 1990. – 26 қыркүйек. – № 222. – 3 б.

Теміржан Құлатай. Әулие шапағаты / Құлытай Теміржан // Сарыарқа самалы. – 2006. – 11 шілде. – № 79 (13972). – Б. 6.

Токкожина Д. У. Тропы в произведениях Д. Г. Байрона и М-Ж. Копеева / Д. У. Токкожина // Материалы республиканской научно-практической конференции «IV Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2004. – Т. 1. – С. 97.

Тоқбергенов Т. Ой толғақ / Т. Тоқбергенов // Қазақ әдебиеті. – 1989. – 11 тамыз. – № 32. – 4 б.

Тоқмағанбетов А. Хажымухан палуан / А. Тоқмағанбетов // Социалистік Қазақстан. – 1941. – 18 мамыр . – № 115. – 4 б.

Тоқтамысова А. Ел боламыз десек / А. Тоқтамысова // Білік. – 2006. – 29 қараша. – № 35 (70). – Б. 5.

Тоқтаров Р. Абайдың жұмбағы роман / Р.Тоқтаров. – Алматы: Әл-Фараби. – 1999. – Б. 657-660.

Толыбайұлы М. Қарқаралыдан хат / М. Толыбайұлы // Дала уалаяты. – 1890. – 11 май. – № 19.

Толыбайұлы М. Қарқаралыдан хат / М. Толыбайұлы // Дала уалаяты. – 1890. – № 19. – 11 май / М. Толыбайұлы; дайын.: У.Суханбердина / «Дала уалаяты» газеті. – 5 т. Т. 1. – Алматы: Ғылым. – 1989. – 656 б. (181).

Төленқызы Р. ¦рпағы Мәшекеңе жете туған... : Қ. П. Жүсіповпен сұхбат / Р. Төленқызы //Ана тілі. – 2000. – 18 мамыр. – Б. 11.

Төлеубайұлы Б. Мәшһүр – Жүсіп Көпейұлына арнау / Б. Төлеубайұлы // Білік. – 2006. – 29 қараша. – № 35 (70). – Б. 1.

Трушев А. К. «Киргизский язык в произведениях М-Ж. Копеева» / А. К. Трушев // Вестник ПГУ. – 2003. – № 3. – С. 217-221.

Трушев А. К. «М-Ж. Копеев и русский язык» / А. К. Трушев // Вестник ПГУ – 2003. – № 3. – С. 221-223.

Трушев А. К. Математические термины в произведениях М-Ж. Копеева / А. К. Трушев // Международная конференция по анализу информационных систем и синтеза. Интернет – 2002.

Трушев А. К. М-Ж. Копеев и металлолингвистика / А. К. Трушев // Международная конференция по анализу информационных систем и синтеза. Интернет – 2005.

Трушев А. К. М-Ж. Копеев и ономастика / А. К. Трушев // Олкетану: ПГУ. – 2002. – № 4.– С. 6-9.

Трушев А. К. Один из основоположников казахского литературного языка – М-Ж. Копеев // Вестник ПГУ. – 2003. – № 2. – С. 203.

Трушев А. К. Поэтическая лексика М–Ж. Копеева, как индикатор культурной интерференции // А. К. Трушев, К. Н. Канапьянов // ПМУ. Сер. ПМУ Хабаршысы – Вестник ПГУ. Сер. Гуманитарная. – 2008. - № 2. – С. 136–143.

Трушев А. К. Элементы киргизского языка в произведениях М-Ж. Копеева. / А. К. Трушев. М-Ж. шығармаларының этнолингвистикалық сипаты. – Павлодар. 2003. – С. 72-76.

Трушев А. К. Элементы русского языка в пройзведениях М-Ж. Копеева / А. К. Трушев. М-Ж. шығармаларының этнолингвистикалық сипаты. Павлодар. 2003. – С. 96-98.

Трушев А. К. Этнолингвистические аспекты казахской ономастики в пройзведениях М-Ж. Копеева М-Ж. шығармаларының этнолингвистикалық сипаты. – Павлодар. 2003. – С. 87-91.

Тұңғышбаев Қ. Туған әдебиет жанашыры / Қ. Тұңғышбаев // Қазақстан мектебі. – 1985. – № 11. – 73-74 б.

Тұңғышбаев Қ. Туған әдебиет жанашыры / Қ. Тұңғышбаев // Қазақстан мектебі. – 1995. – № 11. – Б. 73-74.

Тұрғанбеков Ж. Ол таулар – Бозқозұлы Бөкенбай батырдың мекені / Ж. Тұрғанбеков // Қызыл ту. – 1991. – 6 шілде. – № 117. – 3 б.

Тұрғанбекұлы Ж. Мәшһүр Жүсіптің жаңа мұражайы / Ж. Тұрғанбекұлы // Сарыарқа самалы. – 1993. – 27 қараша. – № 140. – Б. 3.

Тұрманжанов ¤. Жас сұңқар: мақала / ¤. Тұрманжанов // Қазақстан пионері. – 1958. – 24 сентябрь.

Тұрысбек Р. Мәшһүр Жүсіптің көптомдығы: [ұлы тұлға, ақын–аудармашы М–Ж. Көпейұлының жеті томдық шығармалары жайлы] // Қазақ әдебиеті. – 2006. – 20 қазан.

Тұрышев А. «Қозы Көрпеш–Баян сұлу» жырының тілі (М–Ж. Көпеев нұсқасы) / А. Тұрышев // Өлкетану. – 2002. – № 2. – 132–144 б.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр – Жүсіп моласы туралы аңыз бен ақиқат / А. Қ. Тұрышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 3. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 154-174.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр – Жүсіп шығармаларының этномәдени сипаты / А. Қ. Тұрышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 2. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 8-17.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүртану белестері / А. Қ. Тұрышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 2 . Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 210-218.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев және орыс тілі: мақала / А. Қ. Тұрышев // Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 50 - жылдығына арналған «Университеттік білімді басқарудың өзекті мәселелері» Халықаралық ғылыми - практикалық конференция / ¤скемен: Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті. – 2002. – 29 қыркүйек – 1 қазан. – Б. 27 – 35.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев және халық календары / А. Қ. Тұрышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1- 2 т. – 240 - 253 б.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы меже- көлем - сипат өлшемі / А. Қ. Тұрышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1- 2 т. – Б. 193-205.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы уақыт - мезгіл өлшемі / А. Қ. Тұрышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1 – 2 т. 206-217 б.

Тұрышев А. Қ. М-Ж.Көпеев және металингвистика / А. Қ. Тұрышев // ҚР. БЖҒМ. С. Сейфуллин атындағы Қазақ Аграрлық университеті. Тыңның 50-жылдығына арналған жас ғалымдар мен студенттердің республикалық ғылыми-теориялық конференциясы Баяндамаларының тезистері / Астана. – 2004. – 404-405 б.

Тұрышев А. Қ. Студенттер қабілетін анықтайтын қосымша шығармашылық жұмыстар / А. Қ. Тұрышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 3. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 269-279.

Тұрышев А. Қ. «Қозы көрпеш - Баян сұлу» жырының М-Ж. Көпеев нұсқасы және Ә. Х. Марғұлан / А. Қ. Тұрышев // Академик А. Х. Марғұланның 100 жылдығына арналған «Көшпенділер өркениеті мен рухани мәдениетінің тарихы» атты халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның пленарлық мәжілісі материалдары / Павлодар. – 2004. – 433-440 б.

Тұрышев А. Қ. «М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «тәңір» көне сөздің құпиясы / А. Қ. Тұрышев // «IV Сәтбаев Оқулары» атты ғалымдар, студенттер және оқушылардың республикалық ғылыми конференциясының материалдары / 3 Т. «Жас ғалымдар». – Павлодар. – 2004. – 351-358 б.

Тұрышев А. Қ. Абай мен Мәшһүр – Жүсіп кездескен бе? / А. Қ. Тұрышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 3. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 80-82.

Тұрышев А. Қ. Абай, Шәкәрім, Мәшһүр – Жүсіп: дәуірі бір тұлғалар, шығармашылық жолдары / А. Қ. Тұрышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 2. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 180-194.

Тұрышев А. Қ. Абай, Шәкәрім, Мәшһүр – Жүсіп: дәуірі бір тұлғалар, шығармашылық жолдары / А. Қ. Тұрышев // Қ. Кемеңгеровтің 110 жылдығына арналған «Кемеңгеров тағылымы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 2. / – Павлодар, 2006.

Тұрышев А. Қ. Араб тілі және М-Ж. Көпеев: баяндама / А. Қ. Тұрышев // Проблемы языка в современной научной парадигме III Седельниковские чтения. – Павлодар. – 2000.

Тұрышев А. Қ. Дала заңынан – дана заңдарға / А. Қ. Тұрышев // Сарыарқа самалы. – 2001. – 28 қыркүйек. – № 77, 78 (13315). – 24 б.

Тұрышев А. Қ. Зәки Ахметов методикасы бойынша Мәшһүр Жүсіп өлеңдерін талдау: баяндама / А. Қ. Тұрышев // «Академик З. Ахметовтың ғылыми мұрасы және қазақ әдебиеттану мәселелері» республикалық ғылыми – теориялық конференция / Алматы: ҚР. БҒМ. ҚР. ҰҒА. М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. 75 жыл. Бағдарлама. – 2003. – 6 мамыр. – Б. 3.

Тұрышев А. Қ. Көпеев М-Ж. және қазақ әдеби тілі / А. Қ. Тұрышев // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (393-403 б.)

Тұрышев А. Қ. Қыз Жібек жырының тілі мен стилі: монография / А. Қ. Тұрышев. – Павлодар: ЖШС. «ЭКО» ҒӨФ. – 2001.– 194 б.

Тұрышев А. Қ. М - Ж. Көпеев және этнолингвистика: баяндама / А. Қ. Тұрышев // ХХI ғасырдағы жоғары білім мен ғылымның өзекті мәселелері. Қарағанды мемлекеттік Е. А. Бөкетов атындағы универсиетінің 30 жылдығына арналған халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның материалдары / Қарағанды. – 2002. – 19-20 қыркүйек. – 2 – бөлім. – Б. 367 – 369.

Тұрышев А. Қ. М – Ж. Көпеев шығармаларындағы метематикалық терминдер: мақала. / А. Қ. Тұрышев // ҚР. БҒМ-нің, ғылыми журналы Ізденіс (Поиск). – 2003. – № 1. – Б. 156 – 161.

Тұрышев А. Қ. М -Ж. Көпеев шығармаларындағы «кітап» көне сөздің құпиясы: мақала / А. Қ. Тұрышев // «М-Ж. Көпеев оқулары» III-ші республикалық ғылыми – тәжірибешілік конференция материалдары М-Ж. Көпеевтің – 145 жылдығына. – 2003. – 7-8 қараша. – Б. 135-141.

Тұрышев А. Қ. Машһүртану: оқу құралы / А. Қ. Тұрышев. – Павлодар: ПГУ, 2006. – 200 б.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр – Жүсіп қалай жапа шекті / А. Қ. Тұрышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 2. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 219-244.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр – Жүсіп мұраларының жиналу, жариялау және зерттелу мәселесі / А. Қ. Тұрышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 3. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 56-80.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр – Жүсіптің металингвистикалық аспектісін педагогикалық бағытта оқыту: баяндама / А. Қ. Тұрышев // Павлодар облысында жоғарғы білімді мұғалім кадрларын даярлаудың 40 – жылдығына арналған «Қазақстан Республикасында педагогикалық білімді дамытудың өзекті мәселелері» атты Республикалық ғылыми – тәжірибешілік конференцияның материалдары / Павлодар. – 2002. – Б. 261 – 269.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп Көпеев – саясаткер / А. Қ. Тұрышев // Ақиқат. – 2000. – Б. 60-63.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармалары тілінің кейбір мәселелері: оқу - әдістемелі құрал / А. Қ. Тұрышев // Павлодар: ПМУ. – 2002. – 240 б. (11, 9 б)

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларындағы ескілікті діни – нанымдар: материал – 3. Т. / А. Қ. Тұрышев // «Шоқан тағылымы - 11»: халықаралық конференция / Көкшетау: Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті. Түмен мемлекеттік университеті. Ш. Уалиханов атындағы тарих және этнология институты, 2006. – Б. 106-222.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларындағы этнолингвистикалық ерекшеліктер // Өлкетану. – 2003. – № 3. – 19–23 б.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп поэзиясын лингвистикалық көзқарастан бағалады / А. Қ. Тұрышев // Ақпарат айдыны. – 2003. – 10 б.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп тіл білімі туралы: [В статье рассматриваются лингвистические взгляды Машхур Жусипа Копеева]. Арнайы басылым Қазақстан педагогикалық хабаршысы «Мәшһүр Жүсіп мұрасы: таным және тағылым» атты халықаралық ғылыми теориялық конференцияның материалдар жинағы. = Спецвыпуск Педагогический Вестник Казахстана сборник материалов международной научно–теоретической конференции «Наследие Машхур Жусупа: учение и воспитание». г.Павлодар, 2009. – № 2 – 374–380 б.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармалары лексикасының этномәдени негіздері: Фил. ғыл. докт. дайынд. дис. автореф. / А. Қ. Тұрышев. – Алматы, 2005. – 17 маусым. – 55 б.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларын кезеңге бөлу методологиясы: мақала / А. Қ. Тұрышев // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2002. – № 10. – Б. 124 – 127.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы «кереге» сөзінің құпиясы / А. Қ. Тұрышев // Академик А. Х. Марғұланның 100 жылдығына арналған «Көшпенділер өркениеті мен рухани мәдениетінің тарихы» атты халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның пленарлық мәжілісі материалдары / Павлодар. – 2004. – 423-428 б.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы көне экологиялық терминдер: Жалпы орта білім беретін мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту мәселесі / А. Қ. Тұрышев // Қ.Кемеңгеровтің 110 жылдығына арналған «Кемеңгеров тағылымы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – 2. Т. – Павлодар, 2006. – Б. 181-186.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы көне сөздің (көкпар) құпиясы: мақала / А. Қ. Тұрышев // Қазақ тілі және әдебиеті. – 2003. – № 9. – Б. 43-47.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы көне сөздің (көкпар) құпиясы: мақала / А. Қ. Тұрышев // Қазақ тілі және әдебиеті. – 2003. – № 9. – Б. 43-47.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы шығыстық жалғастық / А.Қ. Тұрышев // «V Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың республикалық ғылыми конференциясының материалдары. 7 Т. – Павлодар: «Студенттер», 2005. – Б. 164-168.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы шығыстық жалғастық. «V Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың республикалық ғылыми конференциясының материалдары. Том 7. «Студенттер» Павлодар, 2005. – Б. 164-168.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы шығыстық жалғастық: материал –3. Т. / А. Қ. Тұрышев // «Шоқан тағылымы - 11»: халықаралық конференция / Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті. Түмен мемлекеттік университеті. Ш.Уалиханов атындағы тарих және этнология институты, 2006. – Б. 222-224.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев – саясаткер / А. Қ. Тұрышев // Ақиқат. – 2004. – қаңтар. – № 1. – Б. 60-63.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев шығармалары лексикасының этномәдени негіздері / А. Қ. Тұрышев // Руханият, 2005. – 18 қараша. – Б. 5.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев шығармалары лексикасының этномәдени негіздері / А. Қ. Тұрышев // Руханият. – 2006. – 3 наурыз. – № 5 (77). – Б. 5.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев шығармасындағы «Ғайып ерен, қырық шілтен» көне сөздер құпиясы: мақала / А. Қ. Тұрышев // ҚР. БҒМ . ¦ҒА. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. Тіл таным. Языкознание. – 2003. – қазан-қараша-желтоқсан. – № 4 (12). – Б. 116-121.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің қазақ әдеби тіліндегі алатын орны / А. Қ. Тұрышев // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (376-393 б.)

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр-Жүсіп қысқаша энциклопедия: 1 Т. / А. Қ. Тұрышев. – Павлодар: ПМУ, 2006. – 240 б.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүр-Жүсіп шығармалары лексикасының этномәдени негіздері: автореферат / А. Қ. Тұрышев. – Павлодар, 2005.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүртану белестері / А. Қ. Тұрышев // Ертіс дидары. – 2007. – 24 мамыр. – 4–5 б.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүртану өрісі: [В статье рассматриваются развитие и перспектива Машхуроведения как науки]. Арнайы басылым Қазақстан педагогикалық хабаршысы «Мәшһүр Жүсіп мұрасы: таным және тағылым» атты халықаралық ғылыми теориялық конференцияның материалдар жинағы. = Спецвыпуск Педагогический Вестник Казахстана сборник материалов международной научно-теоретической конференции «Наследие Машхур Жусупа: учение и воспитание». г.Павлодар, 2009. – № 2. – 358–362б.

Тұрышев А. Қ. Мәшһүртану: әдістемелік құрал / А. Қ. Тұрышев. – Павлодар: ПМУ, 2006. – 215 б.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпев шығармаларындағы «киіз үй» көне сөздің құпиясы / А. Қ. Тұрышев // ПМУ хабаршысы: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. – Филология серия. – 2004. – № 1. – 28 -39 б.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпев шығармаларындағы «сақ ер» көне сөздің құпиясы / А. Қ. Тұрышев // ПМУ хабаршысы: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. - Филология серия. – 2004. – № 1. – Б. 49-54.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев және Ә. Марғұлан / А. Қ. Тұрышев // Академик А. Х. Марғұланның 100 жылдығына арналған «Көшпенділер өркениеті мен рухани мәдениетінің тарихы» атты халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның пленарлық мәжілісі материалдары / Павлодар. – 2004. – 176-183 б.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев және ғасыр тоғысындағы әдеби тіл / А.Қ. Тұрышев // Сарыарқа самалы: Баянтау. – 2000. – № 68 (13165). – Б. 6.

Тұрышев А. Қ. М–Ж. Көпеев және ономастика: мақала / А. Қ. Тұрышев // Ізденіс (поиск): ҚР. БҒМ- нің, ғылыми журналы. – 2003. – № 1 (2). – Б. 112 – 116.

Тұрышев А. Қ. М–Ж. Көпеев және ономастика: мақала / А. Қ. Тұрышев // Ізденіс (Поиск): ҚР. БҒМ- нің, ғылыми журнал. –2003. – № 1 (2). – Б. 112 – 116.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармалары лексикасының этномәдени негіздері / А. Қ. Тұрышев // ПМУ хабаршысы: С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. - Филология серия, 2005. – № 2. – Б. 146-171.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармалары лексикасының этномәдени негіздері. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. ПМУ хабаршысы. Филология серия. № 2, 2005. – Б. 146-171.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «мөр – мөһір» көне сөздің құпиясы / А. Қ. Тұрышев // Материалы республиканской научно-теоритической конференции «Чтения Машхур Жусипа». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2003. – 370 б. (142-155 б.)

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «Орда» көне сөздің құпиясы: мақала / А. Қ. Тұрышев // ҚР. БҒМ-нің, «Ұлт тағылымы» ғылыми-педагогикалық басылым. – 2003. – № 4. – Б. 137-143.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «һумаюн» көне сөздің құпиясы / А. Қ. Тұрышев // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (359-375 б.)

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «һумаюн» көне сөздің құпиясы. // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (359-375 б.)

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы Абай бейнесі: баяндама / А. Қ. Тұрышев // «II Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың ғылыми конференциясының материалдары. – 5т. – Павлодар. – 2002.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы ауыз әдебиеті үлгілерінің құқық заңдылығының сақталу негіздерін жоғарғы оқу орындарында оқыту мәселелері : баяндама / А. Қ. Тұрышев // Проблемы языка в современной научной парадигме IV Седельниковские чтения / Павлодар. – 2001.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы би-шешендердің тілі: баяндама / А. Қ. Тұрышев // Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы қазақ білім академиясыны «КАТЕV»- халықаралық қоғамдық қоры ХХI ғасырда орта білім беру жайы және даму болашағы / Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Астана. – 2002. – 388-390 б. (1,7 б.).

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы: оқу құралы / А. Қ. Тұрышев // Павлодар: ПГУ, 2005.– 163 б.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы кірме сөздердің алатын орны: мақала / А. Қ. Тұрышев // Өлкетану. – 2002. – № 2. – Б. 43-49.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы кітап (бітік) көне сөздің құпиясы. / А. Қ. Тұрышев // Материалы республиканской научно-теоритической конференции «Чтения Машхур Жусипа». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2003. – 370 б. (135-142 б.)

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы номинациалану үрдісі: мақала / А. Қ. Тұрышев // ПМУ Хабаршысы: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми журналы. – 2003. – № 4. – Б. 236-243.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы этнолингвистикалық ерекшеліктер: мақала / А. Қ. Тұрышев // Өлкетану: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми – көпшілік журналы. – 2003. – 3 1. – Б. 56-80.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы этнолингвистикалық ерекшеліктер: мақала / А. Қ. Тұрышев // ¤лкетану: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми – көпшілік журналы. – 2003. – 3 1 . – Б. 56-80.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларының лексикасы: монография / А. Қ. Тұрышев. – Павлодар: ПМУ-дің баспа орталығы, 2004. – 2 т. – 214 б.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы кірме сөздердің алатын орны: мақала / А. Қ. Тұрышев // ¤лкетану: С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми – көпшілік журналы. – 2003. – 2 1. – Б. 43-49.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы кірме сөздердің алатын орны: мақала / А. Қ. Тұрышев // ¤лкетану: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми – көпшілік журналы. – 2003. – 2 1 . – Б. 43-49.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы мезгіл - маусым өлшемі / А. Қ. Тұрышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1- 2 т. 217 - 226 б.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы мөлшерлік өлшемі / А. Қ. Тұрышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1- 2 том. – Б. 173-192.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы тұс, бағыт - бағдар өлшемі / А. Қ. Тұрышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1- 2 т. 226 – 240 б.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы ұзындық өлшемдері / А. Қ. Тұрышев // ПМУ хабаршысы: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. - Филология серия, 2005. – № 1. – Б. 157-177.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы ұзындық өлшемдері. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. ПМУ хабаршысы. Филология серия № 1, 2005. – Б. 157-177 б.

Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеевтің ғылыми ғұмырнамасы / А. Қ. Тұрышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 2. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 93-136.

Тұрышев А. Қ. М-Жүсіп шығармаларының этнолингвистикалық сипаты: монография / А. Қ. Тұрышев // С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми баспа орталығы. – Павлодар, 2003. – 144 б.

Тұрышев А. Қ. Осы жұрт Едігені біле ме екен? / А. Қ. Тұрышев // Қ. Кемеңгеровтің 110 жылдығына арналған «Кемеңгеров тағылымы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, 2. Т. – Павлодар. – 2006. – Б. 193-199.

Тұрышев А. Қ. Осы жұрт Едігені білеме екен? / А. Қ. Тұрышев // «Сарыарқа самалы»: Айдын. – 2006. – № 2. – Б. 66-70.

Тұрышев А. Қ. Сөз арнасын тапқан би-шешендер / А. Қ. Тұрышев // Сарыарқа самалы. – 2001. – 27 шілде. – № 58 (13295). – 20 б.

Тұрышев А. Қ. Шағатай тілі және М-Ж. Көпеев / А. Қ. Тұрышев // Ертіс дидары. – 2000. – 28 қаңтар. – № 3-4. – 5 б.; 2000. – сәуір. – № 7-8. – 5 б.; 2000. – қараша. – № 9-10. – Б. 5.

Тұрышев А. Қ. Этнолингвистикадағы ономастика аспектілері: мақала / А. Қ. Тұрышев // С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетің ғылыми журналы. – 2003. – № 1. – Б. 156-159.

Тұрышев А. Қ., Елемесова Г. Қ. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев және Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы шығармашылығындағы табибтік (медициналық) атаулар / А. Қ. Тұрышев, Г. Қ. Елемесова // «V Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың республикалық ғылыми конференциясының материалдары. 7 Т. – Павлодар: «Студенттер», 2005. – Б. 43-47.

Тұрышев А. Қ., Жұмаділова Ш. Т. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «ереу» және «ереуіл» көне сөздердің құпиясы / А. Қ. Тұрышев, Ш. Т. Жұмаділова // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – Б. 393. (345-351 б.)

Тұрышев А. Қ., Жұмаділова Ш. Т. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «ереу» және «ереуіл» көне сөздердің құпиясы. // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им.С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (345-351 б.)

Тұрышев А. Қ., Тұрышев Ә. А. Әлемдік мәдениеттің көкжиегіне иек артқан дана Адамжүсіп. / А. Қ.Тұрышев, Ә. А. Тұрышев // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Тұрышев А. Қ., Тұрышев Ә. А. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы «Қожа» көне сөздің құпиясы қандай? / А. Қ. Тұрышев, Ә. А. Тұрышев // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Тұрышев А. Қ., Тұрышев Ә. А. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «Баянауыл» < > «һумаюн» көне сөздің құпиясы / А. Қ. Тұрышев, Ә. А. Тұрышев // «VII Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / Павлодар. – 2007.

Тұрышев А. Қ., Тұрышев Ә. А. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «тәңір» көне сөздің құпиясы / А. Қ. Тұрышев, Ә. А. Тұрышев // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (351-359 б.)

Тұрышев А. Қ., Тұрышев Ә. А. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «тәңір» көне сөздің құпиясы / А. Қ. Тұрышев, Ә. А. Тұрышев // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (351-359 б.)

Тұрышев А. Қ., Тұрышев Ж. А. З. Ахметов методологиясы бойынша М-Жүсіп өлеңдеріне стилистикалық талдау / А. Қ. Тұрышев, Ж. А. Тұрышев // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (236-242 б.)

Тұрышев А. Мәшһүр–Жүсіп және Мұхтар Әуезов / Айтмұхамет Тұрышев // Сарыарқа самалы. – 2007. – 10 қараша. – 4 б.

Тұрышев А. Мәшһүр–Жүсіп Көпеев саясаткер // Ақиқат. – 2004. – №1. – 60–63 б.

Тұрышев А. Шағатай тілі және Мәшһүр-Жүсіп / А. Қ. Тұрышев // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (66-90 б.)

Тұрышев Ә. А. Қазақ-шығыс және орыс (еуропа) әдебиеті байланысы (Мәшһүр-Жүсіп шығармалары бойынша) / Ә. А. Тұрышев – Павлодар. 2007. – 87 б.

Тұрышев, А. Қ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы діни–мифологиялық лексика / А. Қ. Тұрышев, Г. А. Жұмабекова // ПМУ хабаршысы. Филологиялық серия. – 2006. – № 3. – 97–117 б.

Тұрышев, А. Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларындағы «Орда» көне сөзінің құпиясы // Ұлт тағылымы. – 2003. - № 4. – 137-143 б.

Түсіпова Қ. Ақын мысалдарының жанрлық сипаты / Қ. Түсіпова // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (143-148 б.)

Тілеке Ж. Шежіре: Ертіс-Баян өңірі / Ж. Тілеке / Павлодар. – 1995. – 386 б. (91)

Тілеке Ж.М. Қазақ халқының қаһармандары / Ж. М. Тілеке: жинақ құрастырушы / Павлодар: Дауа. – 1991. – 84 б.

Фадли Әли «Түрк елі» журналының беттерінен / түрік тілінен ауд. түсінік. жазғ.: Фадли Әли // Жас қазақ. – 1992. – 22 сәуір. – № 8. – 2 б.

Хабиев Х. Древние рукописи / Х. Хабиев // Казах адебиети. 1958. 27 июня. № 26. – С. 3.

Хаирова Ж. Б., Токумова М. К. Философские и исторические взгляды М-Ж. Копеева / Ж. Б. Хаирова, М. К. Токумова // Материалы международной научно-практической конференции «V чтения Машхур Жусипа» Павлодар, 2006. – С. 254-259.

Хангельдин Т. Мәшһүрдің мол мұрасы: [Ойшыл, ғұлама ақын М. Ж. Көпейұлының шығармалары жайлы] / Т. Хангельдин // Сарыарқа самалы. – 2007. – 5 мамыр. – 4 б.

Хасанұлы Б. Гендерлік лингвистика және Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шығармашылығының Гендерлік сыны / Б. Хасанұлы // «Г. Н. Потанин – ғалым, саяхатшы, күрескер: ХІХ ғасырдағы Ресей зиялылары және қазақ тарихы мен этнографиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары = Сборник материалов международной научно–практ. конф., посвященной 170–летию Г. Н. Потанина «Г. Н. Потанин – ученый, путешественник и демократ: Российская интеллигенция ХІХ века и проблемы истории и этнографии казахов – 2005. – 264–285 б.

ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті / Алматы: Білім. – 1994. – Б. 5-17.

Чокин Ш. Четыре времени жизни / Ш. Чокин. Алма-Ата, 1992. С. 39-44.

Шайманова Ж., Айтпаева Л. Мәшһүр – Жүсіп Көпеев және мысал жанры / Ж. Шайманова, Л. Айтпаева. – Павлодар: Дарынды балаларға арналған Абай атындағы № 10 лицей – мектебі. – 2006.

Шаймарданова С. К., Асенова Н. С. Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің педагогикалық мұрасында отбасы тәрбиесі мәселелері. / С. К. Шаймарданова, Н. С. Асенова // Материалы республиканской научно-теоритической конференции «Чтения Машхур Жусипа». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2003. – 370 б. (331-334 б.)

Шалгумбаева Ж. Цензурные гонения против казахской демократической книги в до октябрьский период / Ж. Шалгумбаева // Известия НАН РК. Серия филологическая. – 1994. – № 2. – С. 33.

Шалгымбаева Ж. Из истории казахской печатной книги / Ж. Шалгымбаева // Мұрагер. – 1992. – № 12 - 5. – С. 75-77.

Шалғамбаева Ж. Бұғауда бұлқынған дәуір сөз / Ж. Шалғамбаева // Ана тілі. – 1992. – 30 сәуір. – № 17. – 5 б.

Шалғымбаев Ж., Елеукенов Ш. Қазақ кітабы және цензура / Ж. Шалғымбаев, Ш. Елеукенов // Ақиқат. – 1999. – Б. 68-69.

Шалғымбаев Ж., Елеукенов Ш. Қазақ кітабының тарихы / Ж. Шалғымбаев, Ш. Елеукенов. –Алматы: Санат. – 1999. – 192 б. (170 б).

Шалғымбаева Ж. Қыспақ көрген кітаптар / Ж. Шалғымбаева / ҚР ҰҒА хабарлары: филология сериясы. – 1994. – № 4. – Б. 33-40.

Шалғымбаева Ж. Қыспақ көрген кітаптар / Ж. Шалғымбаева // Мәдениет. – 1993. – 1-15 шілде. – № 13. – Б. 14-15.

Шапауов А. К. Художественные особенности казахских драматических произведении / А. К. Шапауов // Материалы республиканской научно-практической конференции: «III Чтения Машхур Жусипа» / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2003. – С. 94.

Шапауов Ә. Ақын поэзиясындағы драма жанры әсері / Ә. Шапауов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (137-143 б.)

Шарапиденұлы Т. Мәшһүрге қамқорлық керек / Т. Шарапиденұлы // Сарыарқа самалы. – 1992. – 4 ақпан. – № 14. – 3 б.

Шарапиденұлы С. Әке мен бала арасындағы хат–хиқая туралы // Сарыарқа самалы – 1997. – 20 мамыр.

Шарапиев С. Орта жүзден Мәшһүрдей молда шықты / С. Шарапиев // Сарыарқа самалы, 2003. – 2 желтоқсан. – № 138 (1358).

Шимырбаева Г. Из плена забвения / Г. Шимырбаева // Звезда Прииртышья. – 2003. – 13 дек. – С. 4.

Шимырбаева Г. Из плена забвения / Г.Шимырбаева // Казахстанская правда. – 2003. – 26 нояб. – С. 6.

Шодыр Н. Мәшһүр Жүсіп мұрасына тағзым / Н. Шодыр // Сарыарқа самалы. – 2004. – 9 қараша. – № 131 (13724). – Б. 1.

Шыңғысұлы Б. Ақындық мұраның айшықтары: Абайдың туғанына 150 жыл толу // Семей таңы. – 1990. – 24 қазан. – № 204. – 4 б.

Ысқақ Б. Ә. Мәшһүр-Жүсіп дүниетанымы және қазіргі қысқа әңгімілер Б. Ә. Ысқақ // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (25-34 б.)

Ысмайылов Е. Ақын және революция / Е. Ысмайылов. – Алматы: Жазушы. – 1986. – 86, 236-239 б.

Ысмайылов Е. Идеялық нысана – көркем шығарманың негізгі арқауы / Е. Ысмайылов // Қазақ әдебиеті. – 1959. – 12 шілде. – № 24 (232). – 3 б.

Ысмайылов Е. Қазақ әдебиеті: орта мектептің 9-класына арналған хрестоматия / Е. Ысмайылов. – Алматы: Қазақстан мемлекеттік баспасы. – 1940. – 72-74 б. (90).

Ізбасов Ж. Мәшһүр Жүсіптің қоштасуы / Ж. Ізбасов // Ана тілі. – 1993. – 4 ақпан. – № 5. – Б. 8.

«Әркімді–ақ мына заман билеп тұр ғой»: [өлең] / М. Ж. Көпеев // Егемен Қазақстан. – 2002. – 28 желтоқсан. – 7 б.

«Мәшһүр Жүсіп» қалай шықты?: [М. Ж. Көпейұлының көптомдық шығармалары жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2003. – 6 қараша. – 5 б.

Абылай аспаған сары бел атанған жер. Жинаушы: Көпеев М. Ж. Латын әрпінде. Ж. б. 27–38 б. Қ. – 657, № 8.

Абылай туралы поэма. Жинаушы: Көпеев М. Ж. Латын әрпінде. Ж. б. І – 26 б. Қ – 657, № 8. ...

Абылай ханның балалары. Жинаушы: Көпеев М.Ж. Латын әрпінде. Ж. б. І – 9б., 10-16 б. Қ - 657, № 9 [6 б.].

Абылай ханның Қалмақты аударғанын Көшекұлы Күдері хожаның сөйлегені. Жинаушы М. Ж. Көпеев Ж. б. І – 4б. Қ – 657, № 10 [7б.].

Ағыбай мен Наурызбай / Әзірлеген М. Әбсембет // Халық кеңесі. – 1992. – 11 маусым; Сарыарқа. – 1992. – 21 шілде.

Айт күні; Қанмен жазса; Бала күнде Мұса Шорманұлынан естуші едім: [«Тарақтыда тары бар, дүниенің бәрі бар» атты кітабынан үзінді / Қазіргі хәріпке түсірген М. Шафиғи; ред. дайынд. С. Дәуітұлы ] // Егемен Қазақстан. – 1996. – 1, 13 б.

Ақан мен Мәшһүрдің айтысқаны / Машһүр Жүсіп қолжазбасынан /. Жинаушы: Көпеев Машһүр Жүсіп. Араб әрпінде. 1947. І–3. 6 б. Қ. – 273, № 2 [11 б.].

Ақан серінің Машһүр Жүсіп Көпеевпен хат арқылы айтысқаны. Жинаушы: Ғабитова Фатима. Латын әрпінде. Машикнаға басылған. 1941. І–19б. Қ. – 339, № 27. [18 б.].

Ақтабан-шұбырынды. Ертегі. Айтушы: Көпеев Жүсіп. Араб әрпінде. Ж. б. І – 5. 6 б. Қ. – 215, № 1 [26 б.].

Алаша ханның әңгімесі. Айтушы: Көпеев Машһүр Жүсіп. Тапсырушы: Баймұратов Нұрлыбек. Араб әрпінде. 1949. Қ. – 215, № 2. [6–11 б.].

Арғыннан шыққан Қамбар Жанақ ақын мен Найманнан шыққан Сабыр Түбек ақын айтысы. Көпеев Машһүр Жүсіптің жинағандарынан. Жинаушы: Ғабитова Фатима. Латын әрпінде. Машинкаға басылған. 1941. 1–8 б. Қ. – 231, № 2. [32 б.].

Асан Қайғы Ертісті көргенде // Дауа. – 1994. – № 12. – 2 – 3 б.

Бес қаруын сайлаған, Кегін алмай қоймаған: [Б. Наймантайұлының 300 жылдығына орай ой–пікірлер / М. Ж. Көпеев] // Қазақ әдебиеті. – 2005. – 5 тамыз.

Бөлтірік шешен // Лениншіл жас. – 1991. – 18 мамыр. – 3б.

Бұқар жыраудың өмірі мен толғау жырлары. Жинаушы: Көпеев Жүсіп. Машинкаға басылған. Ж. б. 1–15 б., 16 б. Қ – 334, № 13 [55б.].

Бір әйелдің қарғысы туралы: Мірсейід пен ғұлама тіптазынан: [Әңгімелер] // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – 33–34 б.

Дархан даланың данышпан ұлы. Мәшһүр–Жүсіп Көпейұлына 150 жылдығына арналған әдістемелік–библиографиялық құрал: [Презентация книги В. Семерьянова «Вершина Машхура»] – Павлодар: ЭКО, 2008. – 66 б. Құраст.: Б. Б. Байжанова, М. Ж. Исакаева; Ред.: М. А. Жиенбаева, Ш. Б. Шахметова.

Дүниені дойбының ойынына балап жазғаны: [өлең] // Қызыл Ту. – 1988. – 27 желтоқсан. – 3 б.

Жанайдар батыр. Жинаушы: Көпеев Машһүр Жүсіп. Латын әрпінде. Ж. б. 5–11 б. Қ. 657, № 13 [48 б.]

Жаңа түскен келінге ақ тілеу: [өлең] // Сарыарқа самалы. – 1998. – 30 шілде.

Зілқара ақын / Дайынд. С. Дәуітұлы // Егемен Қазақстан. – 1994. – 4 қаңтар

Ит дүние: [өлең] // Қазақстан мектебі. – 2003. – № 12. – 45 б.

Көп томдық шығармалар жинағы. – Алматы, 2003. – 200 б.

Қажыларға арнау өлең // Жалын. – 1997. – № 9 – 10. – 301–307 б.

Қазақ билері / Алғы сөзін жазған Н. Мәшһүр Жүсіпов // Жұлдыз. – 1992. – № 8. – 186–187 б.

Қазақ шежіресі // Ұлт тағылымы. – 2003. – № 2. – 98–103 б.

Мәшһүр Жүсіп // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия. 4т. – Алматы, 1989. – 4т. – 426–427 б. Хал–ахуал. Қазақ жұртының осы күнгі әңгімесі: Өлеңдер // Бес ғасыр жырлайды. 2 т. – Алматы, 1989. – 2т. – 241–252 б.

Мәшһүр Жүсіптің елімен қоштасуы / Ел аузынан жинаған Ғ. Әлібаев // Сарыарқа самалы. – 1996. – 4 маусым.

Мәшһүр Жүсіптің жеті жетім туралы айтқаны // Сарыарқа самалы. 1997. – 10 шілде.

Мәшһүрдің алпыс сегізінде сөйлегені: [өлең] / Дайынд. Е. Жүсіпов // Ұлт тағылымы. – 2002. – № 1. – 112–119 б.

Мәшһүр–Жүсіп Көпейұлы // Ғасырлар тоғысындағы қазақ жыры. ХІХ ғасырдағы және ХХ ғасырдың басындағы поэзия / Құраст. Е. Дүйсенбайұлы. – Алматы, 2007. – 348–361 б.

Мәшһүр–Жүсіп Көпейұлы // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. – 10т. / Бас ред. Б. Аяған. – Алматы, 2004. – 6 т, – 430 б.

Мешіт адамгершілікке тәрбиелейді: [Облыстық мешіттің имамы Жұмабай қажымен сұхбат/Әңг. Б. Баймұратұлы]//Сарыарқа самалы.–2000.–14 наурыз.–4 б.

Науша батыр. Жинаушы: Көпеев М. Машинкаға басылған. 1949. 1–9 б. Қ – 378, [168 б.].

Ойшыл, ағартушы, ақын, публицист (Мәшһүр Жүсіп Көпеев)//Алдабергенов Қ. М., Арын Е. М., Баткеева Б. Т. Бір туар дара тұлғалар. – Павлодар, 2003. – 156–171б.

Өлеңдер // Қазақ поэзиясының антологиясы. – Алматы, 1992. – 125 – 130 б.

Посланный богом // Регион. kz. – 2008. – 22 авг. – С. 1.

Рухымызды аспандатқан рухани орталық // Сарыарқа самалы. – 2001. – 28 қыркүйек. – 17–21 б.

Талайда таңқалдырған Мәшһүр Жүсіп / Аңыз–әңгімені жинақтаған Ә. Пазылов // Жас Алаш. – 2003. – 23 тамыз. – 4 б.

Талайды таң қалдырған Мәшһүр Жүсіп: [аңыз әңгімелер] / Жинақтаған О. Пазылов // Жас Алаш. – 2003. – 23 тамыз.

Тезисы отчета акима г. Павлодара Б. С. Демеуова. //Звезда Прииртышья. – 2008. – 10 янв. С. 5

Уважать прошлое – в наших традициях // Регион KZ.– 2006. – 30 июня. – С. 3.

Ұлбике мен Жанкелдінің айтысы. Жинаушы: Көпеев Машһүр Жүсіп. Латын әрпінде. Машинкаға басылған. 1940. 1–4 б. Қ. – 235, № 5 [149б.].

Хал–ахуал. Қазақ жұртының осы күнгі әңгімесі: Өлеңдер // Бес ғасыр жырлайды. 2 т. – Алматы, 1989. – 2т. – 241–252 б.

Шоқайдың төрелігі, және Есек батыр туралы аңыз. Жинаушы: Көпеев М. Машинкаға басылған. 1949. 10–13 б. Қ. – 378, [223 б.].

Шөже мен Балта айтысы. Жинаушы: Көпеев Машһүр Жүсіп. Латын әрпінде. Машинкаға басылған. Ж. б. 1–9 б. Қ–265, № 2 [156 б.].

Пайдаланылған библиографиялық көрсеткіштер:

1 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы /Құрастырушылар: филология ғылымдарының докторы, профессор Жүсіп Қ.П., тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Жүсіпова Л.Қ. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы. Библиографиялық көрсеткіш 1-сериясы. – Павлодар. 2004. – 60 б

2 Машхур-Жусип Копеев /Составители: Доктор филологических наук, профессор Трушев А.К., старший научный сотрудник НПЦ«Машхуроведение» Канапьянов К.Н., Машхур-Жусип Копеев. Библиографические данные об ученых Казахстана. - Павлодар-2007. – 13 с.

3 Машхур-Жусип Копеев /Составители: Доктор филологических наук, профессор Трушев А.К., старший научный сотрудник НПЦ«Машхуроведение» Канапьянов К.Н., Машхур-Жусип Копеев. Библиографические данные об ученых Казахстана. - Павлодар-2007. – 13 с.

4 Мәшһүр-Жүсіп көпейұлы / Құрастырушылар: Жүсіп Қ.П., Тұрышев А.Қ., Жүсіпова Л. Қ., Дауан М.Б., Елемесова Г.Ќ., Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы. Библиографиялық көрсеткіш. – Павлодар, 2008. – 146 б.

5 Аманжолова М.Б. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы: әдістемелік-библиографиялық құрал/М.Б. Аманжолва; ред. А.Қ. Тұрышев – Павлодар: Кереку, 2010. -65 б.


Алланың қаһарынан рахматы көп,
Күн бұрын таусылмайық біз уайым жеп.
Жалғанды қызықпенен өткізейік,
Құрайық әрбір түрлі әңгіме кеп.

Біз үшін жаратыпты бұ жалғанды,
Демейді онша жақсы құр қалғанды.
Жаратқан пендесіне тәңірім қорған,
Қылып өт, бозбалалар, ойға алғанды.


Өнерге өзіңді-өзің ерте баулы,
Жастықтың бір күн көшіп кетер ауылы!
Қауіп-қатерсіз, қайғысыз болам десең,
Араз боп еш адаммен болма даулы!
«Қалмасын жерде - десең – айтқан сөзің»,
Өзіңнің өз бойында болсын көзің
«Сөзіммен халқым амал қылсың!» - десең
Амал қыл өз сөзіңмен әуел өзің!


Әр істі ойлау керек әуел бастан,
Не пайда өнері жоқ жігіт жастан.
Мәз болма мұнарланып көрінгенге,
Кісі жер жемісі жоқ тау мен тастан.

Дос қой деп ішкі сырын түгел айтып,
Опық жеп жүрген жан көп аңдамастан.
Бір өрттен қалмайтұғын қалың қаудай,
Баянсыз бақ-дәулетке болма мастан


Нәпсінің кім құтылар хайласынан,
Залалы асып кетер пайдасынан.
«Білімді, зерек адам болам!» - десең,
Қара өзінді басқаның айнасынан!

Егер де ісі жақсы, болса ұнамды,
Талап қып зор жаһатпен бас қадамды!
Айна қыл өзінді – өзің түзетуге –
Бұл жүрген жақсы-жаман көп адамды.


Ғибрат ал-атқан таң мен батқан күннен,
Шықпассын, адам болсаң, айтқан жөннен.
Басыңа қайғы келсе, қапа болма,
Тарылып, назаланып шықпа діннен!

Болмайды: түн – күндізсіз, күндіз – түнсіз,
«Ай кірсіз, - деген сөз бар – Құдай мінсіз!»
Шаттық пенен қапалық кезек нәрсе,
Бірінен соң – бірі бар – артық – кемсіз!


Болдық малай қарынға бір парамыз,
Жан пайдасын білмеген – жүзқарамыз!
Он шынжырмен бір итті байлай алмай,
Өмір бойы әуре боп біз барамыз!

Таң атса, жатамысың ұйықтап бақытым,
Менің де таянған-ды жүрер уақытым!
Қолымда – аттанарда – жоқ нәрсені,
Барғанда Тәңірі алдына қайдан таптым?!


Өтірік өрттей лаулап жанып жатыр,
Ессіз жұрт көбелектей барып жатыр!
Бірін – торғай, біреуін бөдене ғып,
Өзімен-өзін жаулап алып жатыр.

Сеңгір-сеңгір таулар бар, бұлағы жоқ,
Қопалы көл-жекен мен құрағы жоқ.
Өңшең «үрген қарынға» душар болдық:
Зарлап тұрсаң, еститін құлағы жоқ!Павлодар қ., С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, Білім беруді ақпараттандыру орталығы
Авторлық құқықтар © 2011 М-Ж.Көпейұлы сайты